Joan Pitschen Salutz

Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, VI.djvu cristianesimo bibbia Genesis Intestazione 8 agosto 2020 75% Da definire

Noebel Clinoet da l'Orma Exodus
Nuvola apps bookcase.svg Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie
Vol. VI


[p. 364 modifica]

Da la BIBLIA Ilg prüm cudasch dalg songk Profeed Mosis nominad GENESIS. Tut our da plüs Linguagks et miß in la usitada lingna da la honorada terra da d' Engadina Bassa traas Joan Pitschen Salutz. Stampad in Tury, traas Heinrich Hamberger. Anno 1657.

Eau sun rumas orfan da Bap & da Mamma, & viuü in quel stadii, con mia fradlgaunza ott ons, infinna ils vang da mia ætad. In quai siond eau ingual in la flur da mia Iuvantüm, schi ha Dieu, tras seis spiert, muantad in maij, quels impisamaints & giavüschamaints, ch’eau vœlgia iir a stùdgiar (parchie eau nun saveiua auter, co bun tudaischk, ourduart ilg linguagk Natûral) Manifestond eau quist meis prapœst; Nun hai eau chiata ingiùn chi cuslgiava, mo tuot chi schkuslgiaua; Spirituals & seculars: mais Paraints & ils auters; Except solum dus huomens da Laguin, & quels da bassa & Pitschna conditiun. Mo tuot quels impedimaints, nun haun valùd inguotta, incontra l’aura dalg spiert da Dieu, ilg qual, quai chiell [f. 3a] haueiua in maij comanzad, ha eir continuad & lgifrad: ch’eau sun idt a Turii, a quella requisitiun. Chi nun dess cunguoscher quai per ùn grond benefizij da la gratia da Dieu?

In quel prœpion, cheu sun idadimprendar, haun comonzad quels sguardins, dissuniuns, & nuschaiflas prapchias, in nossas terras & in nossa Engadina. Las qualas s’haun arasadas, a pauck a paugk in tuot las Lias. Our da las qualas, taunt co our da d’únna unflotta tœschiantada funtauna, ais parschandùd tuotta quel maal, chi ha tœschiantad & perantad, tuotta nossa Patria: Libertads, chiasadas, schlattas persunnas, rabas & facultads, A taschair ils s’moribels puchiads, chi haun in quel tempragnad; con grond priguel dalg Salùd, da las ormas da blers? Our da tuotta quel fœ, m’ha Dieu (ingual sco a Lott) dat d’maun, per ûn maun, am trar davent, & am manar utruo, ch’eau nun vengia peranta, in quel & con quel maal. Nun dess eau racunguoscher quai per ùn singular & grondischem benefizij da meis Deis?

Siond eau stat rivad & finad a Maisa in Tury, m’haun nos Students & Pagiasauns cuslgiad, ch’eau nun gea dalungua a scoula, intaunter quels Scular Iuvens, in las Classes bassas, siond eau grond & craschüd: mo cheau dess chiatar qualchùn da noss Students, chi m’amuossa par ùn temp a chiasa, zainza ch’eau gieta ingùnnas scoulas. Eau n’hai obedit alg cusalg: Et davo Pitschen temp m’ha ilg Rd. Sar Ioan Pitschen Danz, huossa dignissim Minister in Zuotz, & mertissim Cancelier d’un Venerand Capittel, (quem honoris & amoris ergô, nomino) tut in sia disciplina, & con tal studi & [p. 365 modifica] diligentia informad, chia in spazij da metz [f. 3b] on, sun eau tut aint in la Sesafla Classa: stat in quella eir metz on, e lura fatt Student. Vn fatt raar singular, & bunamang in audit, chi possa ngir fat ün taal progress in spazij d’ün On! Mo inuonder ais quai parschandù? Aquia Sar stainuo cufassar, Eau, & ilg Rd. Surscrit, meis chiarischem Præceptor stat in Tury, & Professor in Basel, quai chia ilg S. Apostel Paulus disch: 1. Corr. 3. v. 6 & 7. Lün ha implanta, & lauter ha sagua, mo la creschentia ha datt Dieu. Et uschea ne quel chi ha implanta ais inqualchiausa, ne quel chi ha sagua, mo Dieu ilg qual ha fatt crescher. Nun ais quai ün singular & grondissim benefizij da la gratia da Dieu? Schmanchiar ils duns da Dieu, ais smanchiar Dieu s’ves: Am parchüra Dieu d’ünna taal ingrata Natüra.

Ngond nossa Engadina tutta aint, Anno dals vang ün, ais nos ordinarij Minister trat dauent; Et siond eau ruguad, cheu dess pradgiar in in Laguin, n’hai eau obedij, combain per causa da la Sudada, con priguel da mia vitta. Quai ha dürad infinna la fin da quel on: Par dij d’Anœf dals. 22. Ha ilg Zesco, œbrist Lutinent da l’armada, chi habitava in Zuotz, manad praschun ils Ministers chi pradgiaven, la sù pro el. Amaij m’ha Dieu delibera tras metzs da d’Amis, chi m’haun tngü avisad cheu m’azuoppa. Et nun pudiont eau da quel temp, mütschar via inlgur; Sun eau in habit incognit, con cumpangia retrat a Venetia; & rasta laint, nun contschaint, a S. Steffan, pro da nos pœvel circa da metz on, pisond eau da pudair ngir e staar a chiasa; Ngond eau oura, schi m’ha ilg surscrit Zesco fat parschun in Zarnetz; Ha ordinad da m’trametter via in ilg fort da S. Maria, pro ils auters parschuners; Il qual [f. 4a] d’vantoud nun eira plü, (suainter jüdizij humaun) spraunza da mia vitta. Mo meis Deis m’ha müraflgusamang delibera eir da las grifflas da quel infidel e crudel Tiraun. Ell pauck dauo quai, con alchùnnas stillatadas, ais amazad in seis Pagiais; Et eau pudùd turnar saun in ilg meis. O gratius Dieu! Quaunt inconprehensibels sun teis benefizis? Chi tpo purtar Amur avonda?

Aint in quel on dals vang e dus, ais nossa Engadina, dalg Inamij darcheu tutta aint, Arssa, ruvinada, & ngùda in miserabla Subjectiun. Chie eau n’haija in tuot quel temp, aunt, in, & davo chella ais statta tutta aint, t’ngù da Patir e suffrir insciaramùtschas, stù mütschar, sur cuolms, vadrets, munts, vals, in & our d’nossa terra, da dij e d’nott; Ngúd in mauns da la sudada, & t’ngü la mort præsenta avaunt ils œls, &c. quai nun ais maunguel da manzunar. In tuotta quels priguels, & lungks temps, m’ha meis Deis in tal mœd cusalva e dafais ch’eau sün mia vitta nun sun offais, ne ingiùn mha pudü offender, brick in ún daint. Chi nun cunguoscha & racunguoscha quai, per gronds & gratius benefizis da Dieu, ess plü deng da ngir nominad ünna bestia, co ün Christiaun! [p. 366 modifica]

Anno. 1629. d’utuon, eschens nuo Ministers tuots, d’Engadina Bassa, tras cumond dals Comissaris da sia Alteza, da d’Insbruck, tramis dauent da nossa terra, con taal stipezza, chi nuns ais niaunchia vulgù da term metz dij, da pudair comodar nos fats bsüngus. Nuo tuots eschen ngüds in Zuotz; Inua ilg Illuster Singur Caualier Conradin Planta, ans ha dat aint ünna da sias chiasas, da pudair tuots star insembel comodamang. Inua chia Nuo hauain eir, da quella & autras nobilissimas chiasadas, sco eir da l’intera honorada vicinanza u Comœn, recevüd favur, [f. 4b] Amur, & bler bœn, in dits & in fats (Dieu ils renda) Craschond la crüa persecutiun incontra da nuo, hauains ilg sequent on, stü daar lœ eir da Zuotz, & trar davent, chi aqui, chi a tscha, in oder our d’las Lias. Amaij m’ha Dieu præpardert, ün comodaivel lœ in S. Moreza; Inua ch’eau sun farmad, & finad Minister da quella Baselgia; Et sun rumas in quella infinna dals trenta e duos, con pasch, e paus, & tuotta bunna contanteza. Chi nun stouva vair e cufassar chia quai sea stat ün singular e grond benefizij da Dieu?

Siond l’armada Francesa in nos Pagiais, tuott ilg comando, dalg Excellentissim Sig: Duca da Roan; M’ha scrit ünna chiarta, ilg multo Rd. & Doctissim Giorij Salutz meritissim Decan d’ün venerand, Capittel, & vigilantissim principal Minister da la laudabla Citad da Cuoira, meis honorad e chiarissim Sar Barba, beatissimæ memoriæ, ch’eau dess guardar e ngir giuo in Engadina Bassa, & plù quaidamang ch’eau poss, comanzar a faar meis offizij, mo ourduart ilgs Taimpels (dals quals lura ils Capuciners eiran absoluts Patruns) Eau sùn giavùsch e rœ da noss Mess nhai ubadij; Et in ilg principij dalg on. 1632. Sun eau con tuotta mia Bragiada ngüd giuo achiasa, in Laguin; E n’haij ordinariamang servid sulett, tuots noss desch honorads comœns, circa da quater mais dalungua, quai ch’eau n’hai pudùd star ferm. In quel temp, chie Satan hagia lavura, tras metz da seis Capuciners, per impedir ilg cuors dalg Euangelij, èss contschaint als Tschelett a la Terra. Chie fuœrgia Chie rabgia; Chie immnatschas; Chie persecutiuns, chi eiran contra da maii, nun ais maungel da manzunar. Infinna taunt chia ilg Singur da Lande, ha taunt fatt, ch’ell ha obtngù da nos [f. 5a] Snguors, chi haun tramis ün agien Mess am manar a Cuoira, taunt co parschun. Ngond eau oura, sun farmad in Arest, sees conplainas Eifnas. Et Dieu ha drizad, tras metz, da quella beada orma, sia Excellentia, ilg Singor Duca da Roan, chia tuotta mia vitta, ma nun haii vivù, ne veng a viver in quist Muond melg, co in quel temp ch’eau sun stat loura: Et la spaisa cheu nai fatt, ilg spendii dad iir oura & turnar aint, hal eir tuot pagiad ell. O gratius Dieu, chi t’po avuonda ludar et ingratiar, per taunt benefizis? [p. 367 modifica]

Amuo ün vœlg eau requintar, & ils auters tuots, quista vouta taschair. Quel ais cuort sco sieugua: Anno 1652. ilg utuon ngond Eau da Cuoira, n’hai eau manad Chiartas, alg VD. Colloquium, & alg honorad Comœn da Scuol, dals Singuors Decans. N’gond, per, quai ilg VD. Colloquium insembel in Scuol Eschens, (suainter nossa Isaunza) ilg prüm iidts a preidgia. Et ngond nuo da præidgia, s’ha ilg honorad Comœn farmad, in plazza, & lett avaunt las chiartas scrittas ad els pro. Et eau, tras comond dalg VD. Colloquium, eir purta avaunt la causa da nossa Raspada. Ais in quai alvad alchün disparair intaunter ils fschins. Et nuo Ministers èschen trats davent contra ilg Albierg. In quai chia nuo passaven davent, ais n’güd davo, ün da Ftaun, con ùn Mordagk in maun, & zainza ch’eau ilg vezza, ne cheu n’hagia tschantscha con ell, ne ell con maii, brichia ün plæd, m’hal trat quel guaffen da vo pro, sün ilg chieau, con tal forza, chi ais paflad ilg chiape & la chiapütscha chi eira suott, & fatt ünna plagia sün la teista chia ilg saunck ha curii giuo sun la terra, & manad plü fridas (schi nun fuossan tngüdas sü) per ngir a seis de seng. Conbain ch’eau nun hai d’afri mis buoqua, ne in conter da d’el, ne incunter da d’auters. Scha ell hagia [f. 5b] fat quai da saisves, utras ordinatiun da d’auters sco eir la vandetta naij eau ramis, & ramett, a meis Deis aint in tschèl. Cuosts, sco eau sun informa, nun ais ngùd da quellas vars, ingiüns, Dieu pardunna a chi ais causa, da faar u far, far ún tal inaudiit fatt? Eir qua sun eau stat in priguel da mia vitta, ngond da preidgia, sùn ünna averta plazza, in præsentia da tuot ün Comœn, da d’amijs (sco eau pisaua) plü co ma da d’ingúna Sudada. Et Dieu m’ha múraflgusa e pusauntamang dafais. Ne ilg purtar Amur, ne ilg ludar ne glorifichiar, saii eau bain, & cufess, cheu ma nun poss faar avuonda.

Deis, dess nuo amar parmur da saisves, parchie ell ha insaisves, da sia Natúra, in ùn mœd infinid tuottas quellas virtùds & perfectiuns, chia tuot cunguoscha chi dessen apusaivelmang ngir amadas: Cunbain chia nuo nun hauessan auters benefizis da d’ell. Quaunt plú ei par seis benefizis, chiel ans fa iminchia dij, iminchia hura, & iminchia minutta? Eau saii bain chia Dieu, per ell nun ha maunguel da noss seruezen parchie ell ess in saii perfettischem. Ma impero, quai chi vain fatt a sia Baselgia & als seis aquia sur terra, saiia bœn u maal quai quinta ell, chi sea fat ad ell sves aint in tschel; Tenor la clera pardùtta da seis filg, nos Saluader. Matth. 25. 40. Et fats. 9. 4. Ais eir seis express Comondamaint, & ilg Exaimpel da tuots fidels, chia nuo dessen tngair adimaint seis benefizis: Et par quels ilg amar, ludar, glorifichiar, e servir, con cour, plæds e fatts. E quista consideratiun, m’ha con lautra insembel, muantad, a mettar maun a quista opera; Per demonstrar [p. 368 modifica] mia Amur via Dieu con servir a sia Baselgia, & pœuel, in mia chiara Patria.

Huossa Illusters, Nobilissims honorads & prudaints [f. 5b] Snguors, Sar Mastrals, Officials Sar Paraints, & tuots fidels habitands, da nossa chiarissma Engadina; N' haii eau vu lgùd quista mia opera, dedichiar a vuo prœpi, parimur dals quals cheu l' haii eir fatta oura. Et sco eau l' haii fatta oura par quels chi vuen houssa, & par quels chi vengen a viuer dauo Nuo. Vschea naii eau tras quella causa, interlascha da metter nuoms propis da d' ingiüns; Cioe chia nun ngond manzunad ingiùn in particular, sea tras quai compilgiad tuots in general, huossa & da quindtar invia; Et chia in quel mœd, ingiün nun haiia jüsta causa da s' almantar d' maii; Mo chia tuott possa, & dess havair debita contanteza. Eau n' hai chiatad meis oblig, da faar quist a noss honorads Comœns tuots dèèsch; Parchie in quel temp, cheau n' hai servi a tuots (Sco sù dsura ais fat mentiun) n' hai eau eir da tuots, recevüd in plæds & fatts, tuotta cortesia amur & benevolentia. Per ilg qual, eau saii bain, ch' eau ma nun poss render, ne am musar recontschaint avuonda. Impero par ün tschert singial da mia Amur, & cour real da benevolentia via vuo, s' offeresch eau quista mia opera d' ün prompt & voluntus anim: Ruguond chia vuo la vœlgiad acceptar, con ün saraint frunt, & sincer cour, sco ella vain eir offerta: Et la giudair taunt co ün t' hesaur dalg Tschèl per vos bain & salüdt da vossas ormas, sco eir amaii, am laschar saimper esser racomandatt, in vossas fidelas oratiuns fraterna Amur chüra, & protectiun.

Nos Deis, il Bap da tuotta misericordia, vœlgia gratiusamang cusaluar nossa terra, pro sias vèlgias e nouvas libertads: mantngair in quella sia Baselgia, & quel Nœbel Candalier da S. Evangelii, nossa Christiauna [f. 6a] Superioritad, Sar Ministers, chiasadas, tuottas sort d' fidelas parsunnas, in bunna pasch, paus e bainstadii. Et ans dar a tuots gratia, chia Nuo alg serven in quista vitta, sco chi tuoqua a seis uffauns, iminchun in via vocatiun e stadii: Et davo quista miserabla vitta, a tuots, ans dettan da possidair la vitta Cælestiala, tras Iesum Christum seis filg, noss sulett & perfett Saluader, in virtùd dalg spiert S. un Deis inunitad da l' Essentia

& Trinitad da las persunas Alg qual auda tuot ilg laud, hunur

& gloria in tuotta æteritad

AMEN, AMEN.

[p. 369 modifica]

[p. 1] ILG PRÜM CAPITEL.

1. La creatiun vain ilg prüm missa in general, e lura partida giuo in sës dijs: 3. ilg prùm dij als cre a lgùm: 6. ilg secund ilg aèr. 9. ilg terz ais separa laugua da la terra, e crea las plauntas da quella: 14. in ilg quart il Sulaij, lgùña e stailas: 20. in ilg tschinchiaf dij. l’utschlinna dalg aêr, e limargias Marinas: 24. in ilg Sessauel dij las limargias da la terra, & 26. ilg crastiaun: 24. dauo quai receuan tuottas creatüras la benedictiun, & uain ad iminchia sort, ordina seis præpi nudriamaint.

IN ilg principij ha Deis crea ilg Tschél & la terra.

2. E la terra eira disformada e vœda, & eiran schkiūrezas sura la chiafuoleza; & ilg spiert da Dieu s’moveiva sura da las Aguas.

3. Et Deis dijs, sea la lgüm. E fuo la lgúm.

4. Et Deis uazet chia la lgüm eira bunna. E. Deis separet la lgüm da la scurdüm.

5. E Deis numna la glüm, dij, e la scurdüm [p. 2] Not. Vsche fuo la saira e la damaun dalg prüm dij.

6. Lura dis Deis, sea ünna”ilg Aier, chi sa stenda da la terra finna ilg tschel seruont, distaisa taunter las aguas, chi sparta las aguas da las aguas.

7. E Deis ha fatt quella distaisa: chi ha sparti las aguas chi sun suot la distaisa; da quellas chi sun sura da quella. E fuo uschea.

8. E Deis numna la distaisa Tschel. Vschea fuo saira e damaun dalg secuond dij.

9. Dauo quai dis Deis, tuottas las aguas chi sun suot ilg Tschël sean raspadas in ün lœ, chi appara, ilg süt, & fuo uschea.

10. Et Deis numna ilg sütt Terra, & las raspadas da las aguas numnal Maars. Et Deis ha vis chi eira bön.

11. Darcheu dis Deis, la terra porta herba manüda, herba chi hagia sem, suainter sia sort, & boscia chi porta seis früt, suainter lur sort, & haia sem in sai sura la terra. Et fuo uschea.

12. Vschea ha la terra purta herba manüda, herba chi porta sem suainter sia sort, e boscia chi porta früt, & ha in sai ilg seis sem suainter [p. 3] sia sort. Et Dieu ha vis chia quai eira bœn.

13. Vschea fuo saira, e fuo la damaun, dalg te(t)[r]tz dij.

14. Dauo quai dis Deis, sëan lgùms in la staisa dalg tschel, par seperar ilg dij da la Not, e quellas sean par singials dals temps, dals dits e dals Ans.

15. E chi sean par lgüms in la distaisa dalg tschel a purtar lgüm sur la terra. E fuo üschea. [p. 370 modifica]

16. Vschea, ha Deis fat quellas duos lgüms grandas: la lgüm gronda: per hauair ilg gubern dalg dij: Et la lgúm pitschna, per hauair ilg gubern da la Not, & las stailas.

17. E Deis las ha missas in la distaisa dalg Tschel, per dar lgüm sura la Terra.

18. E per hauair ilg gubern dalg dij e da la Not, e per separar la lgüm da la Scurdùm. Et Deis ha vis chia quai eira bœn.

19. Vschea fuo la saira, & la damaun dalg quart dij.

20. Lura dis Deis, las aguas mainan naun abundauntaimang limargias chi sa struozgian, & ils utschels svoulan sur da la terra, e per la distaisa dalg Tschêl.

21. Vsche ha Deis crea grondas Balenas, & [p. 4] tuottas limargias uiuas, chi sa struozgian: las qualas, las Aguas haun mana naun abundauntamang, suainter lur sort, & da tuotta sort dutschels co alas, suainter lur sort: & Deis ha vis chia quai sea bœn.

22. Et Deis ils benedit dschond: früta, sadampchia & impli las Aguas in ils mars: & ils Vtschels s’multiplichian in la Terra.

23. Vschea fuo la saira e la damaun dalg quint dij.

24. Dauo quai dis Deis, la Terra maina naun, limargias uiuaintas, tenor lur so(t)[r]t, mualgia chia sauna; chi sa struozgia, e bestias da la Terra, suainter lur sort. E fuo uschea.

25. Vsche ha Deis fat las bestias da Terra, suainter lur sort: è la mualgia chia sauna, suainter lur sort: e tuotta quai chi sa struzgia suainter lur sort. Et Deis ha vis chia quai eira bœn.

26. Dauo quai dis Deis fadschain ilg crastiaun, suainter nossa imagna, tenor nossa sumalgia: chi haia la Singoria, sura ils peschs dalg Maar, e sura ils vschels dalg Tschël, sura ilg Mual e sura da tuotta la Terra, & sura da tuota quai chi sa struzgia sura la terra.

[p. 5] 27. Vsche ha Deis Crea ilg Crastiaun a sia imagna:”a l’imagna da Deis ilg hal Crea: Crea hal Maschiel & femna.

28. Lura ils ha Deis benedits, & ils dis Deis: früta, s’adamphia & impli la terra, e s’sa suttamatai: & dominai sura ils peschs da la Maar, & sura ils vtschels dalg tschêl, e sura da tuotta bestia chi s’muainta sura la terra.

29. Da plù dis Deis: Miera eau s’hai dat, tuot l’herba chi porta sem, chi ë sura tuotta la terra: & tuotta la boschkia frútaifla, chi faun sem, chi sëan vossa spaisa.

30. Mo a tuot las bestias da la terra, & a tuot ils vschels dalg Tschêl, & a tuotta quai chi sa struozgia sura la terra, in ils quals es orma viuainta (nai eau dat) tuottas herbas verdas per lur spaisa. E fuo uschea. [p. 371 modifica]

31. Lura ha Deis guardâ, tuotta quai chel ueiua tngüfat: E mierra ilg eira zuond bœn: Vschea et stat saira & es stat la damaun dalg sësauel dij.

[p. 10] CAP. II.

2. Dieu pausa in ilg Settauel dij, & ilg Santifichescha: la creatiun dalg crastiaun uain descritta plü plainamang, & ilg hüört Eden inua leira schanta. 16. con licentia da mangiar dalg früt da tuot la boscia, resalua quel da la congoscentia dalg bœn e dalg mal. 18. e la creatiun da la Duonna, 22. e lordinatiun dalg Matrimuni.

1. VSche sun stats complids ils Tschels e la Terra & tuotta lur exercits.

[p. 11] 2. Mo hauiond Dieu compli ilg settavel dij sias ouvras chel ueiua fat, schi ha el pusa in ilg settauel dij, da tuottas sias ouvra chel haueiua fat.

3. Et Deis benedit ilg settauel dij, & ilg Santifichia; parchè in quel ueifel pusa, da tuotta la sia lavur, chia Dieu veiua crea, & fat.

4. Quist sun las parschandüdas dalg tschèl e da la terra, cura chi sun creads: in ilg dij chia Deis ilg Senger fet ilg tschél e la terra.

5. E tuot boscker da la campangia chi nun eira amuo sün la terra: e tuotta herba da la cutüra, aunt ch’ella dsermùlges; siond chia ilg Senger Deis, nun ueiua amuo tramis plöfgia sura da la terra, e nun eira ingün crastiaun a la vurar la terra.

6. Mo ün vapur geiua sü da la terra, chi bangiua tuotta la fatscha da la terra.

7. Mo Deis ilg Senger ha forma ilg crastiaun, da la puolfra da la terra, & ilg ha zuffla in sia fouras d’naas, ün flad da vitta: vsche ais ilg crastiaun fatt ünna orma uiua.

8. Mo ilg Senger Deis ueiua implanta ún huœrt in Eden da damaun uart: & ha mis aqua ilg crastiaun ch’el ueiua forma.

[p. 12] 9. Et ilg Senger Deis ueiua aqua fat dschermùlgiar our da la terra iminchia bœsck dalataiuel da guardar, e bun da mangiar: & ilg”bœsck da la”vitta in metz ilg Zardin: & ilg bœsch da la”congnoschentsa dalg bœn e dalg maal.

10. Et ün flúm gieiua our dad Eden, per saguar quel Zardin: e da qua spartiual in quater Roms u parts cheus.

11. Ilg nom dalg prùm è pison: quist è quel chi circumda tuotta la terra d’Hauila, inua chi es Aur.

12. Et ilg Aur da quel pajais ēs zuond bun: qui es eir bdelliun & la peidra”pretiusa Sardonix. [p. 372 modifica]

13. Et ilg Nuom dalg Secuond flúm ais Gihon: quist ês quel chi circumda tuot ilg paiais”l’Arabia & Ethiopia da Chus.

14. Et ilg nuom dalg tertz flúm ais”Tigris Hiddechel: quel ua incontra la damaun in Assiria. Et ilg quart flúm ê Euphrates.

15. Ha dimena ilg Senger Dieu, tut ilg Crastiaun, & ilg ha mis in ilg Zardin Eden, alg parchùrar.

16. Mo ilg Senger Dieu comandet”ad Adam [p. 13] & Eva alg Crastiaun, dschond: Mangia púr da tuot ils bosshs dalg Zardin.

17. Mo dalg bœsck da la congoscentia dalg bœn e dalg maal nun dessas mangiar: parchie qual dij ch tú uainsch a mangiar, schi uainsch tschert a murir.

18. Et ilg Senger Dieu dijs: E nun ës bœn chia ilg hum saia sulet: eau ilg uœlg far ún agúd, cufngaiuel ad el.

19. Hauiond dimena ilg Senger Dieu tngú furma da la terra, tuot las bestias da la cutúra, e tuot ils utschels dalg tschel, al manal pro Adam, a guardar chie nuom chel des ad iminchunna da quellas: e chia tuottas limargias, dessan hauair quel Nuom, chia Adam ngis a las dar.

20. Ha cuntuot Adam dat ilg Nuom, ad iminchia limargia, als utschels dalg tschèl & a tuott las bestias da la chiampongia: mo e nun s’ha chiata ùn agùd chi sea cofngiaiuel ad Adam.

21. Et ilg Senger Dieu fet crudar ùn chafuol Sòn sura dad Adam ch’el s’drumanzet; & uiond tut ùnna da sias costas, hal sarad aint chiarn in lœ da quella.

[p. 14] 22. Et ilg Senger Dieu ædifichiet únna Duonna, our da la costa chel ueiua tut dad Adam, ê la mana pro Adam.

23. Et Adam dijs; quista uouta essai oss da la mia ossá, ê chiarn da mia chiarn: per quai uain ella a ngir clamada,”nuomma femna dalg huom parche ch’ella ais tutta dalg huom.

24. Per ilg qual ilg huom uain a bandunar seis. Bap e sia Mamma, ê sranter uia da sia Mulgeir: e quels duos vengen ad esser unna mademma chiarn. Matth. 19. 5. 2. Eph. 5. 31.

[p. 19] CAP. III.

1. La duonna, surmnada dalg Diauel, in fuorma dünna zerp, mangia dalg früt scomonda, & da eir a seis Marij: 7. inuonder cuntschond els chi sëan nüds. 8. schi ils aprenda Dieu, & metta sü ilg Chiastiamaint: 14. a la zerp. 16. a la Duonna, 17. & alg huom: cufartond impero alg Crastiaun con l' impromissiun dalg spandrader: 22. e lura schiatsa Adam & Eua, uastids da pels, our dalg paradis terrest.

1. MO ilg”serpaint, chia ilg Senger Dieu ueiua fat, eira plü”astüt co tuotta las bestias da la Cutüra. E quel dis a la Duonna esij uaira,

-391[p. 373 modifica] chia Dieu haia dit, ch’vuo nun mangiat da tuotta la bosckia dalg zardin?

2. Lura dis la Duonna alg serpaint, Nuo pudain mangiar da la bosckia dalg zardin.

3. Mo dalg früt dalg bœsck chi ais in mez ilg zardin ha Dieu dijt, nun mangiarai e nu l’toquarai, chia vuo nun mourat.

4. Et ilg serpaint dis a la Duonna, vo nun ngi a murir in ingün mæd.

5. Mo”Dieu sa bain, chia in quel dij vuo ngid [p. 20] a mangiar jchi uengen uos œls a ngir auerts; & ngi ad esler sco Deis cunguschond ilg bœn & ilg maal.

6. Vaziond dimena la Duonna, chia ilg früt dalg bœsch eira bun a mangiar, & delettaiuel als œls: è chia ilg früt dalg bœsch eira désideraiuel per suruengir scientia, schi halla tut da quel früt & ha mangia: & ha dat eir a seis Marij con ella. Et el ha mangia.

7. Lura sun dafrids sü üls”œls da amasdus, e cuntschen chi eiran Nüds: e cusin insembel fœlgias da fijgs, s’fen cuertas da sa tschintar intuorn.

8. Et haun udij la vusch dalg Senger Deis, chi”chiaminaua par ilg zardin, a l’aura dalg dij. Et Adam con sia Mulgeir sazupen da la fatscha dalg Senger Dieu, taunter la bosckia dalg zardin.

9. Et ilg Senger Dieu clama Adam, & ilg dis: nua esch tü?

10. Et el dis, eau nai udij tia vusch in quist zardin, el nai”tmü: parchie eau eir nüd, e m’hai azupa.

11. Mo Deis dis, chi t’ha musa chia tû sèasch nüd? Hasch (forza) mangia dalg früt da quel bœsck, [p. 21] bœsch, ch’eau t’ueiua cumanda, chi tü nun dessas mangiar?

12. Et Adam dis, là Duonna chia”tü hasch mis con mai quella mha dat dalg früt da quel bœsck. Et eau nai mangia.

13. Et ilg Senger Dieu dis a la Duonna: chie ës quai chia tü asch fat? E la Duonne raspundet: il serpaint m’ha surmnada, & eau nai mangia.

14. Lura dis ilg Senger Dieu a la zerp, siond ch’tü hasch fat quist, schi seas”schmaleditta sura da tuottas limargias, e sura da tuottas bestias da la Cutüra: tu dessas chiaminar sura da teis uainter, e mangiar la puolura da la terra tuot ils dijs da tia vitta.

15. Da plü uœlg eau metter inimicitia, taunter tai e la Duonna; & taunter teis sem, & seis sem: quist uain a t’schmachiar ilg cheu, & tü uainsch alg schmachiar seis chalchioin.

16. A la Duonna hal dijt, eau uœlg figk ingrandir las duoluors da teis part, e da teis purtar: cun duluors uainsch a parturir vfauns; & ilg teis desideri des esser uia da teis Marij; & el uain ad hauair la signoria sura da taij. [p. 374 modifica]

[p. 22] 17. Mo ad Adam ha el dijt, siond chia tü hasch tadla a la vusch da tia Duonna, & hasch mangia dalg früt da quel bœsk dalg qual ch’eau t’veiua dat ilg comondamaint, chia tü nun dessas mangiar: la terra des esser maledetta parmur da taij: cun dulur desses mangiar seis früts, tuot ils dijs da la tia vitta.

18. Et ella uain a t’purtar Spinas & chiarduns: & tü uainscha mangiar l’erba da la Cutüra.

19. In las süors da tia fatscha dessas mangiar teis paun, infinna chia tü tuornasch in la terra, da la quala chia tü esch stat tut: parchie tü êsch puolfra, & in puolfra uainsch a turnar.

20. Mo Adam ha dat ilg Nuom a sia Mulgeir, Eua parche ch’ella es Mamma da tuots quels”chi viuan.

21. Et ilg Senger Dieu fett rassas d’pels ad Adam & a sia Mulgeir, con las qualas el ils vastid.

22. Lura dis ilg Senger Dieu, Mierra ilg Crastiaun ais ngüd sco ün da Nuo, cuntschond ilg bœn & ilg maal: Mo huossa, a fin chi par sort, chel nun stenda oura seis maun, [p. 23] e pilgia eir dalg bœsck da la vitta e mangia (per) uiuer in æternum (schi ilg lainuo sciatschar oura).

23. Parquai ilg ha ilg Senger Dieu tramis our dalg hüört Eden; per lavurar la terra, dalla quala el eira stat tut.

24. Et viond el sciatscha oura ilg Crastiaun; ha el mis cherubins auaunt ilg hùòrt Eden, con ùnna Spada chi schflommiaua, s’uolueiua intuorn: per parchùrar la uia (chi manaua) pro ilg bœsck da la uitta.

[p. 32] CAP. IV.

1. Cain & Abel, filgs da d' Adam, ufferran amandus sacrifizis a Dieu, ilg qual accepta ad Abel & s' bütta a Cain: s' hauiond el per quai schdengia, schi amazell seis frar Abel. 10. e per quai uain el S' maladit da Dieu: 16. lura uain descrit la parschandûda da Cain, e lur exercizis humauns: 25. e Seth uain da Dieu mis par ùn successur da d' Abel, in ilg net seruezen da Dieu, e per ùn chieu da la eletta generatiun, & ilg Songk pœuel da Dieu.

1. MO dauo quai, ha Adam”contschü sia Mulgeir Eua, la quala ha concepi, e partori Cain; e dis, eau na surfngú ün huom dalg Senger.

2. Lura ha ella parturi eir Abel, seis frar. Et Abel fuo ün paster”da mual, e Cain fuo lavuradur da la terra.

3. Mo dauo blers dits ēsai d’uanta, chia Cain ha fat ”offerta alg Senger, dals früts da la terra.

4. Et Abel ha eir el fat offerta, dalgs prùms naschùds da la scossa, e dalg grass da quella. Et ilg Singur”risguardet ad Abel, e a la sia offerta. [p. 375 modifica]

5. Mo a Cain nun resguardel, ne a la sia ufferta: [p. 33] per ilg qual Cain s’grittanta grondamang, & la sia vista fuo dscrudada.

6. Lura dis ilg Singer a Cain, parchie t’hasch agritanta? & parchie ais dscruda la tia fatscha?

7. Scha tú uainsch a far bain, nun saraie remissiun? Mo scha tù nun uainsch a far bain, schi giascha ilg puchia auaunt la porta. Ilg seis desideri sta uia da tai, e tù hasch la singoria uia da d’el.

8. Dauo quai ha Cain parla con seis frar Abel: & és duanta chia siond els oura in la Cutùra, aluet sú Cain, intra da seis frar Abel. Et ilg amazet.

9. Et ilg singer dis a Cain, inua ës Abel teis frar? Et el dis, eau nun sa. Sun eau forza ùn”paster u guardiaun da meis frar?

10. Et (Dieu) dis, chie hasch tú fat? La”vusch dalg saungk da teis frar clomma uia mai, sú da la terra.

11. Huossa tù uainsch ad esser s’maledit, & (bandit) da la terra, chi ha davri la sia buoqua, a riceuer ilg saungk da teis frar da teis maun.

12. Cura tù uainsch a lavurar la terra, schi [p. 34] nun uain ella a continuar da ta dar seis frút: tü uainsch ad esser”malstauel uagabunt e müdsdif sura la terra.

13. E Cain dis alg Singur, la mia iniquita ais plú gronda co cheu la possa purtar.

14. Miera, tú am hasch sciatscha hotz da la fatscha da la Terra, & eau ueng am zupar da la tia vista, e sara vagabunt e múdsdif sura la terra: e uain a ngir chia chi m’chiatta, ma mazara.

15. Et ilg Senger ilg dis, per quai, chi chi uain a mazar Cain, uain a ngir chiastia set giadas taunt: & ilg Senger matet ún”singial in Cain, sún quai chia chi chi lg chiatas nun ilg amazess.

16. Cain dimena s’ha parti dauent da la presentia dalg Senger, & d’muret in la terra da Nod, dalg oriaint incunter Eden.

17. Et Cain ha contschùd sia Mulgeir, la quala ha concepi, e parturi Henoch: & ædifichet únna Citad, e nomnet ilg nuom da quella Cita, dalg nuom da seis filg Henoch.

18. Et ad Henoch es nad Hirad: & Hirad genui Mehuiael; et Mehuiael genuit Mathusael; e Mathusael genuit Lamech.

[p. 35] 19. E Lamech pilgiet”duos Mulgers a sai, ilg nuom da la prúmma eira Ada, & ilg nuom da lautra Silla.

20. Et Ada parturi Iabel Ilg qual fuo”Bap, Autur da quels chi habiteschã in”Chiamonnas, Pavilgiuns e da (fats) da Mualgia.

21. Et ilg nuom da seis frar fuo Iubal. Quel fu Bap, ta tuotta quels chi”Sunnan, trafschan la cittra & instromaints.

-394[p. 376 modifica]

22. E Silla parturi eir ella Tubalcain, ilg qual ha informa ad iminchia farer da d Arom e da Fier: E la Sour da Tubalcain fuo Naama.

23. Et Lamech dis ad Ada & Silla sias Mulgeirs, tadla mia vusch Mulgeirs da Lamech, e sporschai uossas vralgies a meis plæds. Eau mazara ún huom, in mia ferida: & ún iuuan in mia natta.

24. Scha Cain es s’vendi chia a set dobels, Lamech (sara) a settaunta set uoutas duobel.

25. Et Adam contschet darcheu sia Mulgeir; & ella parturi ün filg, & ilg matet Nuom Seth: parche (dis ella) Dieu ma dat ün auter sem, in lœ da d’Abel, ilg qual Kain ha amaza.

[p. 36] 26. Et a Seth ës eir nad ün filg: & ilg matet nuom, Enos. Lura, s’ha”cumanza a clamar in agüd ilg nuom dalg Senger.

[p. 40] CAP. V.

1. La schlatta, ætad & mort dad Adam e da seis successuors finna sùn Nœ & seis vffauns, chi sun parschandùts da ilg sem da Seth & chi partengian pro alg pœuel da Deis uain descritta. Henoch vain da Dieu alua da la terra in Tschel con corp & orma.

1. QUist es ilg cudasch da la generatiun da d’Adam. In ilg di in ilg qual Dieu ha crea ilg Crastiaun; el ilg ha fat a la sia sumalgia.

2. Et ils ha creadas masciel & femna & ils benedit, & ils matet nuom Crastiaun in quel dij ch’el ils creet.

3. Mo uiond Adam viuü”tschient e trenta Ans, schi ha el genui (ün filg) a sia”sumalgia, suainter sia imagna: & ilg mater nuom Seth.

[p. 41] 4. Et ils dijs, chia Adam ha uivü, dauo ch’el ha genui Seth, sun stats ottschient Ans; in ils quals el ha genui filgs e filgias.

5. Sun uschea tuot ils dijts chia Adam ha viuü, nouftschient e trenta ons: & ës mort.

6. Mo Seth hauiond viuü tschient e tsching ons schi hal genui Enos.

7. Et Seth ha Viuü dauo quai chel ha genui Enos ottschient e set Ans: in ils quals el ha genui filgs & filgias.

8. Vschea sun stats tuot ils dijs da Seth nôuftschient e dudasch ons & ës mort.

9. Mo Enos veiua viuü, nonaunta ons cur el ha genui Chenan.

10. Mo Enos ha viuü, dauo ch’el ha genui Chenan, ottschient e quindesch ons: in ils quals el ha genui filgs e filgias.

11. Sun uschea stats tuots ils dijs da Enos, nouftschient e tsching ons: & ës mort.

12. Mo chenan veiva viuü settaunta ons, cura chel ha genui Mahalalel: [p. 377 modifica]

13. Et Chenan ha viuü, dauo chel ha genui Mahalelel, ottschient quaraunta ons: in ils quals chel ha genui filgs & filgias.

14. Vschea sun stats tuot ils dijs da Chenan nouftschient e dèsch ons: Et es mort.

[p. 42] 15. Mo Mahalaleel veiua Viuú, sasaunta e tsching ons, cur ch’el ha genui Iared.

16. Mo Mahalaleel ha Viuü, dauo chel ha genui Iared, ottschient e trenta ons: in ils quals el ha genui filgs e filgias.

17. Sun uschea stats, tunts ils dijs da Mahalaleel, ottschient nonaunta e tsching ons: & ës mort.

18. Mo Iared ha Viuü tschient sasaunta e duos ons, cur el ha genui Enoch.

19. Et dauo chia Iared ha tngü genui Enoch, al uiuü ot tschient ons: in ils quals el ha genui filgs & filgias.

20. Vschea sun stats tuots ils dijs da Iared, nouftschient sasaunta e duos ons: & ës mort.

21. Mo Enoch ueiva viuü, susaunta e tsching ons, cur ch’el ha genui Mathusalem.

22. Mo Enoch dauo quai ch’el ha genui Mathusalem, ha contúnnamang”chiamina Con Dieu, traiatschient ons: in ils quals el ha genui filgs e filgias.

23. Vschea sunstats tuots ils dijs da d’Enoch, traia tschient sasaunta e tsching ons.

24. Et hauiond Enoch contúnnamang chiamina [p. 43] con Dieu nun ha ël (vis) plü: parchie Dieu ilg ha tu”dauent.

25. Mo Mathusalem ha uiuü tschient & ottaunta et set ons, cur ch’el ha genui Lamech.

26. Mo Mathusalem ha viuü dauo chel ha genui Lamech settschient ottaunta e duos ons: in ils quals ch’el ha genui filgs e filgias.

27. Sun uschea stats tuot ils dijs da Mathusalem, nouftschient e sasaunta e nouf ons: & ês mort.

28. Mo Lamech ueiua viuü, tschient ottaunt e dus ons, cur el ha genui ún filg.

29. Et ilg ha mis nuom Nœ dicendo: quist uain ans cufortar, da nossa lauur, e da la dulur da nos mauns, da la maledictiun, con la quala ilg Senger ha s’maledit la terra.

30. Mo Lamech ha viuù, dauo quai ch’el ha genui Nœ, tschingtschient nonaūta e tsching ons: in ils quals el ha genui fils e filgias.

31. Sun uschea stats tuots ils dijs da Lamech, settschient settaunta e set ons: Et ës mort. [p. 378 modifica]

32. Mo siond Nœ d’etad da tschingtschient ons schi hal genui, Sem, Cam e Iaphet.

[p. 46] CAP. VI.

1. Siond tuotta l' humauna generatiun currotta, tras quai chia la fidela descendentia, da Seth, s' ha compangiada con la infidela descendentia da Kain; schi cundomna Dieu tuot ilg Muond, alg metter suot con ilg dilüui, in spatzij da tschient e uaingk ons. 8. Mo siond Nœ chiar a Deis, schi ilg hal cumanda da fabrichiar ùnna Archia, in la quala ell con da tuotta sotts d' limargias, & sia braiada sëan cusaluads.

1. MO ilg es duanta, chia hauiond ils Crastiauns comanza as’moltiplichiar sura la terra; e chi sun ad els stattas nadas filgias.

[p. 47] 2. Vaziond ils filgs da Deis, chia las filgias dals Crastiauns fuossan bellas, schi haune tut par Mulgeirs, quellas chi tscherneiuan our da tuottas.

3. Schi dis Ilg Senger, meis”spiert non uain saimper a dispittar par ils Crastiauns: parchie ch’eir els sun chiarn, tras quai uengen ils dijs dalg Crastiaun ad esser tschient e uang ons.

4. Da quel temp eiran Gigants sura la terra, e (sun stats) eir dauo, cura chia ilgs filgs da Deis antreuan pro las filgias dals Crastiauns, las qualas ils parturiuan filgs. Quists sun quels pusaunts, chi sun saimper stats huommans da gronda nomnaunza.

5. Mo vezond ilg Senger chia la malitia dalg Crastiaun sadampchiaua sura la terra: & chia tuot sias imaginatiuns & impisamaints da seis cour, nun eira auter co malas da tuot temp.

6. Schi s’ha Dieu”irrügla ch’el haia fat ilg Crastiaun sura la terra; ilg ha dulü aint in seis cour.

7. Et ilg Senger ha dit, eau uœlg chiasar ilg Crastiaun, ch’eau nai crea, dauent da la terra: [p. 48] e dalg Crastiaun infinna la mualgia, quæ chi Sa struozchia & ils utschels dalg tschél; parche eau m’hai impenti cheu ils haia fats.

8. Mo Nœ chiata gratia auaunt ilg Senger.

9. Quist ês la generatiun da Nœ, Nœ fuo ün huom iüst & intër in sia etad, e chiamina contünamang cun Dieu.

10. E Nœ ha genui trais filgs: Sem, Cam & Iaphet.

11. Mo la terra eira curruotta auaunt Deis; & eira plaina d’violentia & iniquitat.

12. Et Deis guardet la terra, & miera l’eira curruotta: parche tuotta chiarn ueiua curruot sia via sur la terra.

13. E Dieu dis a Nœ, la fin da tuotta chiarn es approsmada pro maij: parchie chia la terra ës plaina diniquita per causa da quists: par ilg qual eau ilgs uœlg desdrúr insembel con la terra. [p. 379 modifica]

14. D’fa ünna Archia d’lain da”Gopher: e fa larchia cun staunzas: & inraschla dadaint e da doura cun rascha.

15. Et falla in quist mœd: la lungueza da quella, sea da traiatschient bratschs muots; e la largieza da tschinquaunta bratsch muots: & l’uteza da trenta bratsch muots.

[p. 49] 16. Fa chia l’Archia haia l’güm, tras ünna fneistra su sura, gronda dün bratsch muot: E metta la porta da larchia, dünna uart da quella: falla con trais staunzas, la bassa, la secuonda e la tertza.

17. miera eau uœlg far ngir sura ilg dilüui con l’augua, par far perir tuotta chiarn suot ilg tschél: in la quala ës spiert da vitta: tuot quai chi ais in terra uain a murir.

18. Mo eau uœlg confirmar mia Lia con taij. Et tü desser antrar in l’Archia: tü, e teis filgs, e tia Mulgeir, e las Mulgeirs da teis filgs con tai insembel.

19. E diminchia (creatüra) uiuainta, da tuotta chiarn, maina ün da d’iminchün in l’archia, ün masciel & ünna femna, par ils cusaluar in vitta, con tai insembel.

20. D’als utschels suainter lur sorts: dallas bestias suainter lur sorts: e da tuotta quai chi sa struotzgia, suainter lur sorts; da d’iminchün des antrar ün pëër, par ngir conseruads in vitta.

21. Huossa tu pilgia con tai, da tuotta spaisa chi s’mangia: & la tengia raspada pro tai; aciœ par chella sea speisa da mangiar, per tai e par els.

[p. 50] 22. E Nœ ha fat uschea: in tuott, sco Dieu ilg ha Comanda, schi hal fatt.

[p. 62] CAP. VII.

1. Nœ, con ils seis, & las limargias da Dieu ordinadas, aintra in l’Archia. 10. Lura uain ilg dilüui vniuersal, chi stenschainta tuotta orma viuainta sura la terra; Deck Nœ, con quai chi eira in l’Archia cun el, uain cusalua.

1. DAuo quai dis ilg Senger a Nœ, ua aint in quista Archia tü & tia Braiada d’chia: parchie eau t’hai uis”Iüst auaunt mai in quista ætad.

2. D’minchia sort d’limargias”nettas, pilgia”set pera, ilg masciel e la femna: mo da las bestias malnettas dua pera, ilg masciel e la femna.

3. Vschea eir dals utschels dalg tschel set pera, ilg masciel & la femna: mo da las bestias [p. 53] malnettas dua pera; ilg masciel el la femna.

4. Parchie dauo set dijs, uœlg eau far plouver sura la terra, quauraunta dijs e quaraunta nots; e uœlg s’drür dauent da la terra tuotta”substantia viua, cheu nai fat.

5. Vschè ha Nœ fat, suainter tuotta quai chia Dieu ilg haveiua comanda.

-398[p. 380 modifica]

6. Mo Nœ veiua féstschient ons, cura chia las aguas dalg dilüui uennen sura la terra.

7. Mo Nœ, insembel con seis filgs, e con sia Mulgeir, e con las Mulgeirs da seis filgs, es antrat in l’Archia, parmur da las aguas dalg dilüui.

8. Da las bestias nettas, e da las bestias chi nun sun nettas, e dals utschels, e da tuotta quai chi sa strotzgia sua la terra.

9. Sun antrattas a pera pro Nœ in l’Archia, Masciel & femna: suainter quai chia Dieu veiua Comanda a Nœ.

10. Et es d’uanta chia ilg Settauel dij, uennen las aguas dalg diluui sura la terra.

11. In ilg”ses tschient on da la vitta da Nœ, in ilg secuond Mais, & ilg daschettauel dij dalg mais in quel prœpi di, s’rumpen oura [p. 54] tuotta las”funtaunas da la gronda chiafuoleza, & ils”giatters dalg tschël s’haun auerts.

12. E la plœfgia fuo sur la terra, quaraunta dijs e quaraunto nots.

13. In quel prœpi dij antra Noe, e Sem, e Cam, e Iaphed, filgs da Nœ, e samulgeir da Noee las Mulgeirs da seis filgs, in larchia con el insembel.

14. Eaus, & iminchia bestia suainter lur sort; & d’iminchia Mual suainter lur sort, e da tuotta quai chi sa struozchia, suainter lur sort, & ils utschels suainter lur sort, & utschlinna da lur sort, da tuotta quai chi ha âlâ.

15. In Suomma, diminchia chiarn in ilg qual ais spiert da vitta, uennen a peer in l’Archia pro Noe.

16. Et da tuotta chiarn, sun antrats masciel e femna suainter chia Dieu ilg veiua comanda: Et ilg Senger ilg saret (in) l’Archia.

17. Et ilg dilüui uen sura da la terra, quaraunta dijs, et las aguas crescheuen, & aluen l’Archia, la quala fuo aluada sura la terra.

18. E las aguas sin sforzen e craschen crondamang sura la terra; l’Archia nudaua sura las aguas.

[p. 55] 19. Mo singrandont las aguas zuond sten sura la terra; schi sun cuuerts tuots ils plü auts munts chi sun suot tuot ilg tschêl.

20. Las aguas s’aduzen sur ils munts, lutezada quindasch bratschs muots. Vsche sun ils munts stats cuuerts.

21. Et murit tuotta chiarn chi s’muainta sura la terra, da l’utslamainta, dalg mual chiasaunt, da las bestias, e da tuotta quai chi sa struozgia sura la terra, insembel cun tuot ils Crastiauns.

22. Tuot quai chi ha flad da respiratiun da vitta, e chi eira in ilg süt, ës mort. [p. 381 modifica]

23. Et ës s’drüt dauent tuot corp viuaint, chi eira sün la fatscha da la Terra. La l’gieut, ilg mual, quai chi sa struschingia, & ils utscheaus dalg Tschël; quai tuot es desdrüt dauent da la Terra. Noe Sulet, ës rumas in vitta, e tuotta quai chi eira con el in l’Archia.

24. Et las aguas cuvarnin la terra, ilg spazzi da tschient e tschinquaunta diits.

[p. 58] CAP. VIII.

Hauiond Deis aluad dauent ilg Dilüui, Schi cumondal a Noe chel, e tuotta las autras creatüras chi eiran pro el, dessen trar our da l’Archia. 14. Noe siond trat oura fa Sacrifizis alg Senger. 20. & sün quai ilg fa Dieu impromissiun da nun desdrür plü ilg muond con ilg dilüui, mo dalg cusaluar in seis cuors natüral, ordinariamang, finna sia totala desdrütta.

1. MO Deis s’”algurdet da Noe, da tuotta las bestias e da tuotta ilg mual dumeisti chi eira cun el in l’Archia: & tramatet ün vent sura la terra:, e las aguas safermaun.

2. E siond las funtaunas da la chiafulleza, & ils giatters dalg Tschêl sarrads, & la plœfgia dalg Tschel retngüda.

3. Schi gieiuan las aguas contünamang Sratrond dauent da la terra; e siond passads [p. 59] tschient tschinquaunta dijts, schi sun chialadas las Aguas.

4. In ilg daschettauel dij, dalg Settauel Mais, safferma l’Archia sün munt ün d’Arrarat.

5. E continuond las aguas a chialar infinna ilg dëschauel mais: Ilg prüm dij dalg deschauel maijs, s’haun vijs sü suom ilg munts.

6. Mo siond passads quaraunta dijts, Schi ha Noe auert la fneistra da larchia, la quala el veiua tngü fat.

7. Et tramatet oura ùn Corf: ilg qual gieiua e turneiua contünamang, infinna chia las aguas fuom súantadas dauent da la fatscha da la terra.

8. Lura ha el tramis oura ünna culumba, per uair scha lagua fuos alvada dauent sura da la fatscha da la terra.

9. Mo nun chiatond la culumba, lœ da tshantar la plaunta da seis peis, ella turnada pro Noe in l’Archia: parchie las aguas eiran amuo sura la fatscha da tuot la terra: & el (Noe) ha stais oura seis maun, e l’ha tutta pro el, aint in l’Archia.

10. Me hauiond el spata amuo set auters dijts, schi ha el darcheu tramis oura da l’Archia únna culumba.

[p. 60] 11. E dalg temp da la saira turnet quella culumba pro ell, e mera ella purtaua in sia buocqua únna minzinna d’vliua, chella ueiua ruot givo: Vsche ha Noe contschü chia lagua saia aluada dauent da la fatscha da la terra. [p. 382 modifica]

12. Lura ha el spata amuo set auters dijts, & ha tramis oura quella culumba, la quala nun ais turnada plú pro el.

13. Mo in ilg on (da Noe) sestschient & ün, ilg prüm dij dalg prüm Mais sun las aguas stattas süantadas sú da la terra: E hauiond Noe tngú aluad dauent la cuuerta da l’Archia, schi ha el uijs chia la fatscha da la terra eira súantada sú.

14. Et in ilg vangesattauel dij dalg Secuond mais, fuo la terra sútta (dafat).

15. Lura cumandet Deis a Noe, dschond.

16. Va our da l’Archia, tú, tia mulgeir, & ils teis filgs, e las mulgeirs da teis filgs con tai insembel.

17. Fa ir oura con tai tuottas limargias, da tuotta sort d’chiarn, dals utschels, da la bestias, da quai chi sa struschingia e sa struozchia sur la terra: e chi genereschan sur la terra, [p. 61] portan frút e s’multiplichieschan sur la terra.

18. Vsche ës Noe id oura, e seis filgs, e sia Mulgeir, e las Mulgeirs da seis filgs cun el.

19. Eir tuotta las bestias, e tuot quai chi sa struschingia tuot ils vtschels e tuotta mualgia chi s’muainta sura la terra, tenor lur generatiun, sun ids our da l’Archia.

20. E Noe ædifichiet un utar alg Senger: E pilgiet da tuotta sort d’mual net; e da tuotta sort dutschels nets, & ha offert sacrifizis sún quel vtar.

21. Et hauiond ilg Senger savura únna odur plaschaivla schi dis el in seis cour, da d’huossa inuia, nun uœlg eau plú sch’maledir la terra per causa dalg huom. Siond ilg impisamaint dalg cour dalg crastiaun maal da sia juuentúna insú. E nun uœlg plú batter a tuotta quai chi viua, sco eau n’hai fat.

22. Et da quinder inauant, finna chia la terra uain a dúrar, nun uain ma, a manquar, chi nun sëa, sem e mes, frai e chiaud, inviern e stad, dij e not.