Chiantzuns spirtvalas

romancio

Durich Chiampel Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu Cristianesimo Chiantzuns spirtvalas Intestazione 10 luglio 2020 75% Da definire

Vn cudesch da Psalms Awysamaint
Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie
Vol. V
[p. 284 modifica]


Vna chiantzũ fatta dad ün bun fraar, è fidel pradgiadur da lg Euãgeli, in lg prüm chia quell traas gratzgia da Deis, cummantzaa awaunt war trent’è duus anns à ngyr pragiad in noassa terra. P. G.
Ludad Deis wuo fidelse,
Ws’tngait buuns è ws’allagrad,
In Dieu traas Iesum Christe,
Chi ns’haa uschè lgümnad,

[p. 285 modifica]


5Cun lg seis uairisschem plæde
Ch ’l ans ha lasschad parscritt,
In la scrittüra saingkia,
Chi ns’uain clær huossa ditt.

Laquala ns’fuo miß giuo e,
10Da lg Pappa cun seiß prears,
Lascuntr’haun ditt a nuo e,
[p. 466] Lur sweß spiads fauß uearß.
Cun lsquaus eaus haun surmnade,
Ilg muond quaunt ch’ell ais statt,
15Chi deiwa ngyr mussade,
Dad eaus, proa Deis ngyr tratt.
La messa bargiatœli,
Duus sprédschamaints da Christ,
Ais statt la marchiantia,
20Da prears da lg Antichrist,
Cun lsquaus eaus haun sprédschade,
La paschiun da Christ,
Saisweß ingrasschantade,
Famailga da lg Antichrist.

25Queaus wgielgias è trentaisems,
Stueiwan nuo faar faar,
Par wlair our d’bargiatœli,
Noaß moarts cun quai spandraar.
Quell fœch ngywa stüdade,
30Cun duuns d’argient è d’aur,
Schkoa Deis ch’haa tuott creade,
Haweß bsœng d’noass thesaur.

Schkoa Iesus Christ saluader
Dalg muond, uair filg da Deis,
35Martuir’hag’indürade,
Par tour tuots nuo da schdèsch,
Da schdèsch da l’eternala
Cundamnatzgiun, èd eaus
[p. 467] Ad ell stoun’agiüdare,
40Sch’l’ans dess pudair faar salws.

O wuo fidels da Dieu e,
Ws’lasschad bain yr par cour,
Chiai prears haun tuudt a maune,
Par wlair ilg muond schbluottar,

45Ch’eaus tzuond nun s’haun schmurydse,
A wlair eaus sweß schantar
La Messa, nell’schnaguidse,
Cun quella Deis sprèdschar.

Muonchs è trachoats ans ngywan,
50A claustras par raspar,
A Deis uschè saruywan,
Cun saiswess schmalgantar,
A ls schlechts dschand, ch’eaus giagiünnen,
E fattschen abstinèntzgia,
55Siand plü graß ch’ingiünne,
Cun tuotta lur pantèntzgia.

Siand eir quell strafuorden,
Ch’in claustras uain manaa,
Incuntra Deis, par choarda,
60Par uaira ch’eug quai ssaa,
Vpœgia ch’la scrittüra,
Chia Christ ans haa lasschad
Nun saia uair’è sgüra,
Sün Deis d’quait scheart ws’
fidad.

65Eir meß da saingks blears ngywan,
[p. 468] Par wlair ad eaus ruguar,
A Saingk Guadéngk guarbywan,
Saingk Spiert è Saingk Niclau,
Schkoa Deis ad eaus nun wesse,
70Dunad ilg paradys,
Proa ell nell’uyuer poassen,
Ch’nuo ls’stouan nuo faar richs.

Schkoa ls’saingks schkiattschads giuo d’tschèle
In terra saian ngüds,
75Ch’nuo qui in taimpels d’müre,
Ils uéstan schkoa ils nüds,
Ch’eaus uœlgan ch’nuo ls’paschainten,
Cun rauba temporala,
E brichia ch’eaus s’cuntainten,
80D’la spaisa celestiala.

[p. 286 modifica]


Huoß eir chia lg muond chiatt' œlgse
Lur chiattiwierg'a uair,
Ad eaus plü daar nun uœllgen,
Tuott quai ch'eaus wlessn'hawair.
85Cummaintzn'eaus à salgire,
Chi ls'uain tuock in lg büngun,
E spüdn'é faun mantyre,
Nèls ais ingiün drett bun.
Vschè cun lur sumlgèntschas,
90Ch'eaus haun ilg muond surmnad,
Cun lgisschas è parèntschas,
Ils schlechts haun cradantad,
[p. 469] Ed ais improa lur esser,
Ch'eaus haun bain tngüd amaun,
95Tuott nassas statt da peschse,
Schguatzad qua traas ch'eaus haun.
Deis ingratzgiain Singure,
Chia Christ ans haa spandrad,
Cun lg meß ch'l ans haa tramisse,
100Chi ns'haa seis plæd purtad,
Traas quell ch'nuo imprandaine,
La uia da Iesu Christ,
Quatraas nuo eir uadzaine,
Chia ls'prears sun lg Antichrist.
105Guardain choa Deis saluader,
Da 'lg muond, uair filg da Deis,
Ans haa tuott amuossade,
Chiai nuo deenn faar ils seis,
In sia ductrina scritta,
110Ch'nuo auter lasschen staar,
Sch'nuo wlain ngyr in la uitta,
Ch'noaß Bap a nuo uoul daar.

[p. 474] Vna chiantzun a ludar Deis, par quai ch'l'ans haa tramiss la
sia lgüm, quatraas ell ans haa spãdrads our dsuott la schkürdün da lg Antichrist, schkoa ell haa tngüd imprumiss: é par quai ch'ell

mantènnga la uardard, è faa quella yr inawaunt, a daspèck da
tuott seis inamychs. Fatta in lg ann 1550. dad ün bun fraar. H. C.

Ludain fidels Deis baine,
Fick ingratzgiar nuo lg daine,
Ch l'ans haa spandrads dalg maale,
Cun lg seis saingk plæd ch'l ans haa lgümnads,
5Da lg uorden fauß Pappale,
Ch'nuo nun uénngan plü surmnads.
[p. 475] Quell ais statt sü dritzade,
Cun fauß indsching spiade
Incuntra lg plæd da Deise,
10Da lgqual nuo èschen sgürs è tschearts,
Ch'ell staar nun poa in peise,
Ch 'lg Antichrist dee esser peartz,
Quai haa ilg Spiert da Deise
Ditt traas Saingk Paul a ls seise,
15Als da Thessalonicke,
Chia lg plæd da Deis uain a lg schfurtzar,
Pauck a pauck pür plü ficke,
A lg giuwnessem dy chiassar.
Quai haa Deis cummantzade
20Martin Luter schdaschdade,
Ilg qual chiatschad haa maune,
Dandett ilg Zwingli ngüd dawoa,
Yd inawaunt plaun plaune,
Ch'la uardad stützar nun s'poa.
25Chia lg Antichrist ais giade,
In grand guisa matzade,
In ls cours da ls Christiaunse,
In ls quaus ell foartz'haa brichia plü,
Chia ls'huommens è dunnaunse,
30Taunt nun lg craian schkoa lg haun tngüü.

[p. 287 modifica]


Sch’ell bain faa rauaschia,
Cun stüd’è fantaschia,
Eir douwra tradimainte,
[p. 476] Cun quai uschè wleß sü mantngair,
35Seis fauß ingiannamainte,
Ruuinad ch’ell stoua uair.
Par quai haa ’ll fatt cusailge,
Ch’ell schdaischda seis famailge,
Cun nuom lg imperadure,
40Chi haa miß suott sias citads,
Quai ais dwantad parmure,
Ch’eaus nun s’haun indrett purtads.
Quai ais dwandad uywaunte,
In ’lg Veider testamainte,
45In lg Nouw eir fick suwente,
Chia Deis seis pœwel’haa chiastigiad,
Improa ais quadawente,
Saimper seis dguaut adampgiat,

Raig Diocletziaune,
50Quell grand crudel tiraune,
Quittaa ch’l’hawess miss giuoe,
Tuott ils fidels è la uardad,
Quai tzuond fallad a lg fuoe,
Lg Euangeli plü nuidad.
55Quai dwainta bain eir huossa,
Dawaunt proa quai samuossa,
Chia ’lg Raig dad Ingel Terra,
Crudad da nœw ais huossa naun,
Cun paasch è tzaintza guerra,
60Messas plü qua prears nun faun.

[p. 477] Quai haa noaß Deis fatt cresscher,
Büttad qua giuo la Messa,
In blear eir auters louchse,
D’la’Lombardia s’uoul rasaar,
65Gia inuidad ils fouchse,
Ch’la uardad nun poa stüdar.
Eir our in las cittadse,
Chi sun bain chiastigiadse

Schia ls prears bain gia faun Messa,
Nun poan eaus ils fidels schfurtzar
70Ch’eaus craian aint in lessa,
Ch’eaus aunt s’lasschan martriar.

[p. 480] Elg ais üna chiantzun ch’la sudada chi guardã sün las
curunas da lg Raig d’Fraũtscha, soulen chiantar, la quala cummaintza
uschèa.
Sü fraischkiamaingk buns cumpanguns,
Da nœw eug ws’uœlg chiantar,
Nuuellas bunas é chiantzuns,
Chia noaß Bab Raig bain chiar,
Ans uoul manar huoß’our’in lg felt,
Cuntuott nun wait pissèr par gelt,
Ch’l ans uain pagiand bain d’faie,
Cun curunas da lg sulaie, &c. In la noatta da quella chiantzũ,
ais quaista chi uain dawoa, fatta, dawart ilg drett uair Raig spirtual,
ed aut chiapitaun è da ls’fidels, Christ, choa quell pillga sü
sudada, ê chè suot quell daa, è dawart seis uorden da guerra. E
quella s’chiaunta uschèa. D. Gl.

Wuo Christiauns sudadse,
Tadlad bain chiai eug ws’dych,
Nouuas da fraischk lagradse,
Chia lg noaß Bap, Raig amych,
5Ilg qual tschasü in tschél tzètz’aut,
[p. 481] Traas seis filg Christ noaß Sènger baut,
Voul ell nuo tour sü tzuonde,
Ch’ais ngüd par nuo in lg muonde.
Duus chiamps uain l’a raspare,
10In Vall da Iosaphat,
Schi ns’denns pruus dapurtare

[p. 288 modifica]


Awaunt sia magestad,
Ch’ell uoellga nuo tuots tzuond dafatt.
Traas sia gratzg’éd eir buntad,
15 Schantar da seis maun drette,
Proa seis saingk muntunette.

Gialgardamaingk giustraine,
Par lg nuom d’la sy’hunur
Eir brick plü lœngk spattaine,
20Ch’ell ais ilg uair Singur,
Quell daar ans uoul ün rick bun sout,
Chi passa argient èd aur fick aut,
Eir peidras pratziusas.
Schbuttain autras murusas.

25Ell uain nuo dafandande,
Cun lg fearm seis bastiun,
Chia nuo nun ns’uènngan tmande
A stair daar a muntun,
Schkoa ls raginams da tuott quaist muond,
30 Chi stouan baut yr tuots a fuond,
Parchiai chi douwran foartza,
Siand lur pütta d’schkoartza.

[p. 482] Ans uœllga Deis müdare,
E ns’daar seis intellet,
35 Traas Christ noaß Sènger chiare,
Ch’ais noaß salüd sulett,
Tzaintz’ell nun ais ingiün cuffoart,
Ch’l’ans haa sulett spandrads d’la moart,
E fearm ans dschkummandade
40 Creatüras nun hundrade.

Tschèl è terr’haa ’ll schkiaffyde,
Eir tuotta quai ch’ais laint,
D’ingiün uain ’ll abaryde
Choa traas seis filg ardaint,
45Ch’l’haa in ls cummandamaints in lg prüm,

Ditt, Auter deiß, nun hag’ingiün,
Eir haa ’ll schmalditt tznond quelle,
Chi huondr’auter choa elle.

Deis nun haa wlgüd creare,
50La Veargina Maria,
Ch’la deß tngyn fatts dritzare,
Moa ch’la fuoß mamma sia,
Mamma da Christ noaß saluadur
Par quai schi l’auda quell’hunur,
55Ch’la poarta la curuna
Sur tuottas fenmas buna.

Eir brick l’haa ’ll inchiargiada,
D’fatschendas autr’altlgur,
Traas gratzgia l’haa ’ll dunada
60[p. 483] Bain quella ditt’hunur.
Dad autr’hunur nun haa ’lla bsœng,
Eir ch’nuo l’aduren, brichia sœng,
L’haweß bain blear da faare
Sch’la steß schkudün tadlare.

65Christ ais ilg üsch sulette,
Chi main’a paradys,
Queaus chi raiwn’aint da tette,
Nun suun brick seis amychs,
Moa uènngen quaeus ad esser peartzs,
70Cun tuott lur aur, raub’è danærs,
Eir lur dalett bain tzuonde
Ch’eaus haun aqui in ’lg muonde.

A Christ hawains giürade,
Suott sia ordinauntza,
75Ch’nuo deian ngyr müdadse,
Dawoa sia tamprauntza,
Aqua tragiain nuo leidamaingk,
Ch’ell uain tzuond buntadaiwelmaingk,
Proa nuo a saimper staare,
80Mæ nun ns’abandunare.

Eug ws’stou impa guidare,
La strada ch’nuo stain traar,
Anguossch’è cruusch purtare,
Cuntradi indürar;
85 Ruuina blear da Snguors mundauns,
D’lur chiapitaun’è d’seis uffaunts,

[p. 289 modifica]


[p. 484] Chi ns’wlessen mettr’a tzngure,
Ans trand giuo da lg Singure.

Pillgad moa la chiaplina,
90D’la cretta è d’l’amur,
Ch’ais fatt in la fudschyna,
Da lg plæd da noaß Singur,
D’quell sagiattam sa schmoura tzuond,
Ilg noaß fadyw ch’ell croud’in lg fuond,
95Ch’l haa tuott seis dguaut pardüde,
Cur Christ in lg muond ais ngüde.

La uitt’eterna ns’uain ell dand,
Quai ais ilg sout ch’l’ans daa,
Eir taunt ch’nuo ésschen in quaist muond,
100Nun ns’lassch ell manguell mæ,
Eir ngyns in seis saingk raginam,
Schkoa stailas chi splanduren lam,
Eir nuo a splanduryre,
Vschèns’uoul Deis uastyre.

105Schi nun ns’lasschain incresscher,
Parmur d’quaist saingk uistmaint,
A nuo uain quell a cresscher,
Traas gratzgia d’noaß guaraint,
Quai ais la rassa d’la giüstia,
110Chi mæ nun s’rumpa cun fadigia,
Vschè ns’uain Deis fitande,
Matinadas anguels fande.

Eug ws’wleß bain amuossare,
[p. 485] Culuors proa quaist uistmaint,
115 Chia lg Sènger soul purtare,
Par seiß singal dapaint,
Prudèntscha, paasch èd eir cuncoardgia
Christ ais sulett noassa uittoargia,
Cur nuo dain d’maun l’amure,
120 D’la cretta da lg Singure.

D’pussauntz’èd eir d’farmetza,
Nun s’chiatta d’seis cungual,
Eir brichia da richiétza,

A quell nun poa yr maal
125A chi Deis awra seis thesaur,
Quell sœnnga pauck danærs èd aur,
Neir bsœnng’hawair pissère
Ch’ell stoua d’famm muryre.

Quell Raig haa miß à fracke
130Ils müœrs d’Ierusalem,
Ell yr nun poa a sacke
Ilg Tüœrck eir ch’ell nun temm,
Lg dimuni neir, nè chi lg sustain,
Quai suun tuott queaus chi nun faun bain,
135 Queus stouen tuotts yr suotte,
Cur Deis santèntzgia tuotte.

Sch’bain raig ud eir imparadur,
Tüœrck, Papp é chiawallèr,
Giüstraßn’incuntra noaß Singur,
140 Schi ais ’l ün tngyn hustèr,
[p. 486] Ch’ell schainta à schkudün seis tearm,
Quun lœngk lur fatt deeß qui staar fearm,
Quell tèmp ell nun imblida,
Dschdrüg’eir chi d’ell nun s’fida.

145Las stailas a lg daun laude,
Eir tuott ilg fermamaint,
Huondrain eir nuo quell aute,
Schi ngyns a lg ngyr cuntschaint,
Schi sch’nuo tadlain la sia uusch,
150 Purtain dawoa eir ell la cruusch,
E stain uia d’ell stawels,
Schi èschn’nuo seiß hartawels.

Sch’las stailas ssaa ’ll numbrare
Paschainta tuott utscheaus,
Schi wlains sün quell guardare,
155Chi nuombra noaß chiaweaus,
Cuntuott wlains quell par chiapitauni,
Chi minchiady ns’daa uyn è paun,
Ell uain ans nudriare,
Vistmaint’eir a ns’urdnare.

[p. 290 modifica]


160Eug uœlg tai Bap ruguare,
Par quai ch’eug nhag eir bsœng,
Lg trastütt teis a saluare,
Traas teis filg chi m’susténg,
Vschè paigr’ais la chiarn tscheart mia,
165 Ch’la s’uoul bain sün la dretta uia
Tzuond pauck lasschar chiattare,
[p. 487] Voul pür dawoa strützare.

Schi nun m’lasschar schgiudaire,
Sch’la chiarn bain ais tardaunta,
170 Ch’ell’ais d’intrar par lg uaire,
Dawoa teis plæd uaruaunka,
Cuntuott trametta m’teis Saingk Spiert,
Crett’éd amur bain tras ilg miert
Da teis saingkisschem fillge:
175 Meis senn am müd’in méllgè.

Nuo clær chiattain par scritte,
Ch’la chiarn tzinuaa schkoa fluors,
Sch’ün fuoß baingia fick gritte,
Giuo da quellas rumuors.
180 Deis sch’eug pudeß pür la müdar,
Ch’eug pruus darcheau pudeß dwantar,
Lasschar dawoa lg maal uèlge,
Impa ranasscher mèlge.

Schi t’uoalua naun proa maie,
185 Dysch Deis noaß chiar Singur,
Ch’eug exudyr uœllg taie,
Quai m’ais la mær hunur,
Cur wuo cragiait à meis saingk ditt,
Dunar eug ws’uoelg tuott uoaß dabitt,
190 Schmachiad pür bain uoaß course,
Schi m’suun in amm uoaß rougse.

Eug d’quai t’uœllg Bap ludare,
Saimpr’infyn a la moart,
[p. 488] Dfaimaingk eir t’ingratzgiare,
195 Parchiai tü ’sch noaß cuffoart,

Schi quell chi sguonda teis cussailg.
A saimper schk’ün fidel famailg,
Cun quell uain bain ad yre.
Chiantand uain ’l a murire.

[p. 504] Vna chiantzun dawart la chiampeista da l’agua è da lg uyn, chi s’chiaunta in la noatta da la chiantzun da lg Spiert è da la Chiarn. Laquala cumbain ch’ lais impaa da faar ryr, improa, siand ch’la daa bèlg ad intlèr ilg nütz chi s’pillga our dad ammas duas quellas chiaussas, traas la buntad da Deis, chi haa tuott cread ad üttel da lg chrastiaun, scha quell douwra indrett cun graa è temma da Deis: è lascuntra amuossa eir ilg dann chi cresscha our da quellas duas chiaussas, traas cuolpa da lg crastiaun, chi douwra las bunas creatüras da Deis, maal indrett, & tzaintza acunguschèntscha è temma da Deis, quatraas ell guadanga, chia Deis ilg chiastigia proappi cun quellas chiaussas, chia ell haa tngüd cread à nütz da lg crastiaun, traas ch’ell nun haa quai uulgüd racunguosscher: par quellas chiaschuns (dych eug) nhag eug eir quella chiantzun uulgüd metter aqui.
Bragiada qui tadlad sü bain,
Da l’agua èd dawart ilg uyn,
Ilg mèllger esser uoul schkudün,
Nè s’uœllgen cumpartare,
5 Lün drett a lauter daare.

Ilg Vyn diß, Eug main la bandéra,
[p. 505] Fatsch staar la glieut cun buna tschèra,

[p. 291 modifica]


Sch’la duonna schclamma schk’üna püdèra
Fattsch eug ilg huom qua staare,
10Ch’ell d’giœch uoul sa schkualgare.

A lg Vyn diß l’Agua, Nun t’ludar,
Malnütza lgieut bain ssaasch tü faar
Chi ssaun inguott’indrett dritzar,
Auter choa faar rumure,
15Tuott mettr’in chiaa suotsura.

Ilg Vyn diß, Agua eug m’turpai,
In lg tschlær éd in lg magiœl da tai,
Pür ligia faar tü uousch cun mai,
E t’uousch cun mai maschdare,
20A m’rumper è m’guastare.

Moa l’Agua dæ raspoastas sias,
Tü d’sairas faasch tias barunias,
Sün lg dy chiauns paren par las uias.
Da sabbi uousch eir faare,
25Ilg qual fick mal t’uoul stare.

Il Vyn diß, Sch’eug fatsch aiwer ün,
Nun temma quell brick iminckün,
Doarm’eir sün baunck è sün aldüm,
Qua poa ’ll pür bain durmyre,
30Né s’daa büß nè pissére.
Diß l’Agua, Quai taunt dann nun fæss,
Scha pür schkudün taunt senn haweß,
Ch’ell a durmyr, cur tèmp ais, gieß,
[p. 506] Sch’ün massa haa bawüe,
35 Voul ell pür lhura plüe.

Ilg Vyn diß, Agua lasscha m’yr,
Eug m’ssaa brick bain cun tai cuwngyr,
Stou blasem blear par tai udyr,
Suwent par tai schgiudaire,
40Blastemmas grandas tmaire.

Diß l’Agua, D’quai am uousch tü maal,
Ch’eug t’ssaag ilg uaira dyr par taal,
Duonnauns éd huommens mettsch à maal,
L’hunur mettsch in ruuyna,
45La raub’eir in bragyna.

Ilg Vyn diss, Tia crudelitad,
Ruuyna chiasas è citad,
E mett’a pearder eer è prad,
Schkudün t’wleß gent schkyuyre,
50Ils peiß nun t’poan suffryre.

Diß l’Agua, Vyn, am taidl’indrett,
Our d’mai s’faa baing als uffauntets
In mai staun eir queaus beaus pesschets:
Eug moall eir la farina,
55Laaw tuott in la cuschina.

Ilg Vyn diß, Cur ün aiwer ais,
Insta’lla duus u bain a trais
Faa bell tramalg a Snguors a Raigs,
Ingual schk’üna schimgetta,
60Da prears chi s’faa baretta.
[p. 507] Diß l’Agua, Meiß frütts suun plü buuns,
Ch’eug laaw uschè queaus beaus mantschuuns,
Eir las chiamyschas da ls mattuns,
Eug oast a blears la saite,
65Proa mai s’arfraischkian quaite.

Lg Vyn diß, Eug suun taunt bain uulgüü,
Ch’eug uèng in tatzas d’aur miß süü,
Pagiad eug uéng eir mèlg choa tü,
E m’baiwen leidamaingke,
70Da tai sa schgrysch’ilg paingke.

Moa l’Agua diß, Eug main ilg brais,

[p. 292 modifica]


Partoutt ils raginams pagiaiß,
Ch’alchiün huom uyw in lg muond nun ais,
Chi tzaintza mai poa faare
75 Faar paun è cuschinare:
Ilg Vyn diß, Mai parchiürnè mèlg
Ch’eug miß uèng in ün grand uaschèlg
Nun ais quai Agua blear plü bèlg?
Tai lasschnè saimper yre,
80 Dawoa teis uaug curryre.
Diß l’Agua quai pür saimper s’uai,
Choa eug las hearbas bèlg nudrai,
Tuott frütts chi suun suott ilg sulai,
Proa quai a faar mürailga,
85Am douwran la purailga.

Ilg Vyn diß, Taidla quai ch’eug t’dyg,
Cur ün lawura tuotta dy
A lg pillg eug uya lg stanguel fry,
[p. 508] E lg mett eir a chiantare,
Salgyr èd a suttare.

90Diß l’Agua, Taunt eug poaß ualair,
Chia tuott ilg muond am stou hawair,
Vtscheaus, limargias eir par lg uair,
Quai stou eug tuott giüdare,
Neir tzaintza mai pousch faare.

95Ilg Vyn diß, Agua laa m’cun paasch,
Eug uœllg a tai daar drett, è taasch,
L’hunur è brais tü saimper haasch,
Proa snguors awaunt ilg raige,
Nun poaß faar tzaintza taie.

100Da l’Agua suun ils mèllgers frütts,
Parchiai ch’la poarta lg mær eir nütz,
Improa nun l’amman brichia tuots.
Cuntuott laud eug ilg uyne,
Ch’ell uèng’in meis butschyne.

105Ilg Vyn faa bain daschüttla lgieut,
Rutzauns, trachoats, chi lg baiwa dschguieut,
D’utuon è d’staad, u saia dschieut,
Vyn noebbla tü bawranda
Tü puwertad faasch granda.

110O Vyn o uyn tü ’sch bell é fyn,
Chi t’baiw’indrett cun intellett,
Sch’èsch mèllger blear choa qual cuffett,
Chi massa tai strapatscha,
Schi lg rumpesch la chiawatza.

[p. 497] Vna chiantzun fatta dawart la schlasschetza da lg suttar A. B. S’chiaunta schkoa, Strada cummünna ad yr a sullatzar.

[p. 498] Dyr da lg suttar eug uœllge,
Chiai granda dschunestad,
Qua s’tzuotzla s’saut’é s’sallga
Ch’a blears amaunck’ilg flaad,
5Cun quai s’wlair faar ualaire,
S’bassand cun quai plü baut,
Las fillgas mnaar a faira,
Ch’las chiammas s’lasschen uaire,
Schwuland ils panns in aut.

10Currand uaunai intuorne,
Cun chiaud è grand sügiur,
Schkoa muwel uaul è stuorne,
Ch’ingiun nun sœng’hunur,
Las giuwnas, s’denn pissare,
15E bain s’faar surasenn,
Chiai qua s’poa guadangare,
Chiai frütts poart’ilg suttare,
Da lgqual bœn mæ nun uenn.
Tuott eug nun ssaa spunyre,
20Par blear maal frütts ch’laint ais.

[p. 293 modifica]


Dschuneists sturpgius da dyre,
Chi uèngn’in lg ball imprais.
E cresschen a muntune,
Plü choa in auter lœch,
25Aqua cun grand schquadrune,
Buttatsch é flœta suna,
Ilg qual inuyda lg fœch.
[p. 499] Schi s’deß uschè tngair tasse,
Vn hura, duas u taunt,
30In chiaussas chi pagiasse,
Schi ngissné fand grand plaunt,
Cun pitschn’è grand a dyre,
Grand allmantauntza faar,
Quai chi nun s’poa suffryre,
35In chiaussas dad hunure,
Indürnai in lg suttar.

Supearwgia granda cresscha,
Grandyscha tscheart aqua,
Ilg bœn lascuntra dschcresscha,
40Par lg uair uain pauck pissaa,
Lg diawl’haa qua dalette,
A schnarrantar la lgieut,
Guerryn schguardyn dandette
Rutzam ad ell d’effette
45Qua uain urdyd è mieut.

Schkudün uoul metter cuoste,
Da ngyr qua bain pardeart,
Cun blearas soarts d’culuorse,
Pissèr grand metta tscheart,
50Schi dwaint’in laud da Deise,
Nun lg ssaag eug brichia dyr,
Chia lg plæd quai digia seise,
E dritza quai in peise,
Nun dee ingiün mantyr.
55[p. 500] Quai faun noaß Christaunse,
Cun fillgas lur è fillgs,
Schi fuossen drett pagiaunse,
Narrs, oarbs chi huondran bilts,
Nè mæ hawessn’intlètte,
60Quun grand puchiad quai ais,

Amuo dessnai da drette,
Faar giamgias da quell fatte,
Par fick narraischk chi lg ais.
Chiai deß eug pür blear dyre,
65S’guard’ilg dapoartamaint,
Cun saida, wlüd s’uastyre,
Cun auter furnamaint,
Schkoa dyr, Guard’eug suun wnaale,
Vsché staa tuott fittad,
70Wleß Deis chi nun fuoß tale,
Chi nun fuoß cun taunt male,
Ilg muond uschè chiargiad.

Hundraiwel ün uistmainte,
Staa bain sai’fæmn’ud huom,
75Ilg plü bell fætamainte,
Ais tmair noaß Deis cun nuom.
Fillgs è fillgas ustare,
Da quell strafuorden bèlg,
Prudèntscha ls’ammuossare,
80Cun Dèu hunur s’giüdare,
Par lg uaira fuoß blear mélg.
[p. 501] Ilg plü Saingk Christiaune,
Ilg buun Saingk Ioan Battist,
Haa peartz seis cheau traas maun(c)[e],
85Da Raig Herodis trist,
Par lg saut d’üna roatzetta,
Sch’ell bain fuo maal cuntaint,
Wiand ell datt la letta,
A quella pitaunetta,
90Cumplill seis saramaint.

Blear milli huommens d’arma,
Aint in lg desiert muryn,
Parden qua coarp èd oarma,
Intuorn ilg wdèlg salgyn,
95Quu s’piglla bain a coure,
Lg strafuorden giuo büttad,
La pearchia uain a ws’toure,
Deis a chiattar ws’uain oura,
Sch’wuo quai nun bandunad.