Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/309


Chiantzuns spirtvalas 289

[p. 484] Chi ns’wlessen mettr’a tzngure,
Ans trand giuo da lg Singure.

Pillgad moa la chiaplina,
90D’la cretta è d’l’amur,
Ch’ais fatt in la fudschyna,
Da lg plæd da noaß Singur,
D’quell sagiattam sa schmoura tzuond,
Ilg noaß fadyw ch’ell croud’in lg fuond,
95Ch’l haa tuott seis dguaut pardüde,
Cur Christ in lg muond ais ngüde.

La uitt’eterna ns’uain ell dand,
Quai ais ilg sout ch’l’ans daa,
Eir taunt ch’nuo ésschen in quaist muond,
100Nun ns’lassch ell manguell mæ,
Eir ngyns in seis saingk raginam,
Schkoa stailas chi splanduren lam,
Eir nuo a splanduryre,
Vschèns’uoul Deis uastyre.

105Schi nun ns’lasschain incresscher,
Parmur d’quaist saingk uistmaint,
A nuo uain quell a cresscher,
Traas gratzgia d’noaß guaraint,
Quai ais la rassa d’la giüstia,
110Chi mæ nun s’rumpa cun fadigia,
Vschè ns’uain Deis fitande,
Matinadas anguels fande.

Eug ws’wleß bain amuossare,
[p. 485] Culuors proa quaist uistmaint,
115 Chia lg Sènger soul purtare,
Par seiß singal dapaint,
Prudèntscha, paasch èd eir cuncoardgia
Christ ais sulett noassa uittoargia,
Cur nuo dain d’maun l’amure,
120 D’la cretta da lg Singure.

D’pussauntz’èd eir d’farmetza,
Nun s’chiatta d’seis cungual,
Eir brichia da richiétza,


A quell nun poa yr maal
125A chi Deis awra seis thesaur,
Quell sœnnga pauck danærs èd aur,
Neir bsœnng’hawair pissère
Ch’ell stoua d’famm muryre.

Quell Raig haa miß à fracke
130Ils müœrs d’Ierusalem,
Ell yr nun poa a sacke
Ilg Tüœrck eir ch’ell nun temm,
Lg dimuni neir, nè chi lg sustain,
Quai suun tuott queaus chi nun faun bain,
135 Queus stouen tuotts yr suotte,
Cur Deis santèntzgia tuotte.

Sch’bain raig ud eir imparadur,
Tüœrck, Papp é chiawallèr,
Giüstraßn’incuntra noaß Singur,
140 Schi ais ’l ün tngyn hustèr,
[p. 486] Ch’ell schainta à schkudün seis tearm,
Quun lœngk lur fatt deeß qui staar fearm,
Quell tèmp ell nun imblida,
Dschdrüg’eir chi d’ell nun s’fida.

145Las stailas a lg daun laude,
Eir tuott ilg fermamaint,
Huondrain eir nuo quell aute,
Schi ngyns a lg ngyr cuntschaint,
Schi sch’nuo tadlain la sia uusch,
150 Purtain dawoa eir ell la cruusch,
E stain uia d’ell stawels,
Schi èschn’nuo seiß hartawels.

Sch’las stailas ssaa ’ll numbrare
Paschainta tuott utscheaus,
Schi wlains sün quell guardare,
155Chi nuombra noaß chiaweaus,
Cuntuott wlains quell par chiapitauni,
Chi minchiady ns’daa uyn è paun,
Ell uain ans nudriare,

Vistmaint’eir a ns’urdnare.
Rätoromanische Chrestomathie V. 19