Il Düchia da Rohaun

romancio

1908 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IX.djvu Il Düchia da Rohaun Intestazione 31 marzo 2021 75% Da definire

Las Ligias trais rivavan ils Burmins tuts a mütschar Laschens pür dyr et aradschuner
Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie

Scarica in formato ePub Volkslieder   di Autori vari (1908)

[p. 185 modifica]

137.

(Alfons Flugi, Zwei Historische Gedichte in ladinischer Sprache aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Chur, 1865. Verlag von Leonh. Hitz. Anhang, p. 106 — 111.)

Il Düchia da Rohaun
L’eira noss gianarall,
Tuot gieiva tras seis maun,
Nun feiva malinguall.
5 Il cumond stat es
A ngir in Ingiadinna,
Davoa queus frances,
Chi d’eiran in Luvin.

Rivad ais ell fick leigier
10 In Luvin ilg fernimunt;
Aqua ha ’l mis giu legier,
Allura ha ’l dat cumond
A tuot sia sudada,
Ch’ingiün nu dess pudair
15 Ir our da sia armada
Zainza il seis savair.

[p. 186 modifica]


Ün schantiluom ais state
Aint in la val luvin,
Alg chapitauni parin numnad,
20 Quel d’eira d’ingiadinna;
Aqua el stat indret
Da coa chi ha tuquâ,
Alg fat ha manad ad afet
Schkoa alg düchia ha comandâ.

25 Ilg Düchia ha fat clamar
Sia sudada in Ingiadinna,
— — — — fat raspare
Ad yr aint in luvin;
Allà sun ells manüds
30 Innfina la damaune,
E qua aint sü som sun yds,
Cioe aint in Chiaschauna.

E lurra la damaune
Suni yds vi sur algs munts,
35 Alg inimi chiatschâ maune
Scoa ferm tafers baruns.
Algs Imperials queus d’eiran
Amuo blers a pusar,
Da franzes nun saveivan
40 Chi ngnissen als atscharchiar.

Et d’eira ün franzes
Cioe cun ilg foruot,
Ilg cumond veiva tuot;
Ilg inami hani battü,
45 Via sur l’augua fat yre;
D’intaunt aisi ngnüd
Ilg Düchia cun ilgs da chavalg,
Qua hauni cumanzâ indrett
A batter scoa baruns
50 Alg fernamunt dandet.

L’hurra hauna algs frances
Quella augua fat vargiar
Davoa algs chiavaliers,
Melg a pudair tachiar;
55 Perrò ilg fernamund

[p. 187 modifica]

Nun ha vulgiü spatar,
Dalungua dat cumond
Chia dessan ratirar.

Seis morts ha ’l fat raspar,
60 Cumanzâ a dar loe,
Quels mis in ün tablâ
E lurra chiatschâ foe;
A buorm darchieu turnâ
Quell schmuoquer e sia sudada;
65 Ilg Düchia a Luvin rastâ
Eir ell cun sia armada.

Alg Düchia s’ha vout intuorn
Seis uffizchials a dumandar;
Eus han dit: „giain a Buorm,
70 Alg inami a chiatar.“
Moa lg Düchia la damaun
Ünna part ha ’l licenziat,
Cioe ilgs pagiasauns,
Ilgs ha eir ingrazchiads.

75 Nun sun stats in luvin,
Moa dalunga marchiâ,
E ngüds aint in Vutligna;
Ilgs spagnous han chatad,
Chi ngnivan sü eir eus,
80 A ngir proa lur amis
Cioe lgs imperials.

Igls frances cun ilgs chiavals
Dandet haun valgiü salgir;
Ils spagnous sun stats salds,
85 Ch’els haun stuvü guinchir.
Ilg Düchia ha inscuntrâ
La guida dals chavaliers,
L’ha darcheu turnantada,
Süsurra fat mal viers.

90 Quell ha cun gronda rabgia
Tuott darchieu fat turnantar.
Taunt co ün chiaun da chiatscha
Dchi la guerra tachia,
Cun füergia suni tuots

[p. 188 modifica]

95 Via algs spagnous tachiats,
E quels dalungua ruots,
Ed eir tuots sparagliats.

Ilg Düchia in quella giada
Ha tgniüd grond pisêr,
100 Chia la sia brajada
Nun stuess guinchir;
Alg Düchia aint in quell stuorm
Ha tgniüd gronda dolur;
Mo quel da solituorn
105 S’ha congiüstad hunur.

Cun queus ais stat finid,
Nun hal v’ lgiü bler pusar;
Dalungua vi ais yde,
Lg inami par tscharchiar.
110 Quel d’eira in ün vich,
Maz vain quel numnad;
A quella vouta ais yd,
Seis champ ha ’l ordinâ.

Üna part ha ’l fat yre,
115 Sün ün munt fat zupar,
Scha alg inimi less guinchir,
— — — veir s’ ratirar,
Par ch’els possan davoe
Ilg pass algs padimar,
120 E lgs dessan giu palg chiô,
— — — algs astramantar.

Lurra l’autra damaun
Intuorn alg rumper dalg dj
Alg Düchia chatscha maun,
125 Chia ell nun ha savüe.
Ilg fernimund ha pinad
Sia sudada a plü pudair,
Cur chi ell ha gnüd driza
S’hal vout intuorn a vair.

130 Hall viss nossa sudada
Coa quella deira pinada;
Ha dit: „Qui stain nuo fraischs“,
Ais tuot stat stramantad;

[p. 189 modifica]

Qua ha ilg fernimund
135 Cumanza as ratirar
Via sur ün punt,
E quell ha ’l fat schfare.

Ilg Düchia bain spert
Dalungua fat rafar,
140 Id via bain pardert
Ilg inami par chiatar.
Lur propria chiavalaria
Gieiva tras lur schquadrun,
Cun lur spada s’ feivan via
145 E que tras lur peduns.

Inpè da lgs agiüdar.
Ilgs lur aguandiar, (?)
Mo taunter pêr s’ mazar,
Par chi pudessan taunt plü bod mütschar;
150 E quella chiavalaria
Ais mütschada tuotta a Cluorn,
Moa la lur fantaria
Ais ngiüda bler intuorn;

E sun morts dalla spada
155 Ün inomber in quantitad;
Giascheivan par la strada
In lur saungk giaschantads,
Zainza quells chi sun
In l’augua stanschantads.

160 Dalungua suni yds
Tras la val a plü pudair,
Et a Cluorn suni gnüds
Aunt co lair savair
Quint da lur sudada,
165 Coa cha cun quella sea,
Ne dalg Düchia cun sia armada.

Alg Düchia s’ha fat süe
Davoa in la val marchiâ,
Moa cur el ha savü
170 Chi sea tuot mütschâ,
Schi s’ha el impisad,

[p. 190 modifica]

E süsurra dat tiers,
Chi tuornan in lur quatiers.
Ilg fernamund s’ha fleivall chiatâ
175 Davoa quella battaglia;
Dalungua ha ’l raspâ
Ün innomber da famaglia,
Chi stavan ilg pajais.
Cun quai in sia virtüd
180 Dalungua a plü pudair
S’hai darchieu fat süe
Cun rabgia e cun feill;
Darcheu elg gniüd aquâ
Inngiua chi ’s disch freill.

185 Qua s’hal fortifichâ,
Cun tschischpa fat ün mür;
Da tschert ha el pisâ
Aquâ ad esser sgiür.
Cur alg Düchia ha quai savüd,
Dalungua da ’l avis,
E bot insembell gniüds,
Ell cun seis amis.