Capo VI. Genofefa vengn’, a savei, cicch’el i aspetta

../V ../VII IncludiIntestazione 12 marzo 2016 75% Da definire

Christoph von Schmid - Storia di Santa Genoveffa (1810)
Traduzione dal tedesco di Jan Matî Declara (1878)
Capo VI. Genofefa vengn’, a savei, cicch’el i aspetta
V VII

[p. 20 modifica]osta mattitè, e sè tignì a ’ng scrupolo de virtù; ede almanco pietè d' osc’ fi, che se nè seis a mi contentg: la mort a intrami dui; Dio me castieie, s’i mente“. „Mille otes la mort“ respongn’ Genofefa in pesc’ e a pora nia, „plouttosc’ che acconsentì a ’ng fatt, che me fascess’ vergogna dang da Iddì, dang da mi cari genitori, dang da mī sposo e li uomini duttg’.“ Cuna burta odlada plena de rabbia sè retira Golo blŏghēl dal senn, et’l jì fora i dale ’ng bott alla porta de ferr, che la terra tromorā, e dutt inggherdenìa fora pur chi ghebĕlmeri.

CAPO VI.

Genofefa vengn', a savei, cicch el i aspetta.


Cear mezza noutt, inaspettatament’r, vegnel battù pro ’l vider de che ria piccea finestra, e na usc’ sottira e scomŏta damana: „Signura, dormife? Ci novella mai sè melsi iou portè. O, mi Di! ’l pittè me lascea appena baiè! Ah, lot’r de Golo, Dii te castieie jou ing funz d’l ingfèr.“ „Mo che este tou?“ damana Genofefa, itang ch’ella salta sou cuntra la finestra fermada cung feriada.

Jou sung Berta, fìa d’l capo dles p’rjungs, belle da ’ng bung pezz amarada, e m’ais fatt tang troupp d’l bengn’. Ah, ch’i s’ame tres, e i s’ oress’ desmostrè mi ringraziament, mo, baldi, sungfi sforzada a s’annunziè na cosa [p. 21 modifica]terribile. Chesta medema noutt seife os destinada alla mort, e pur ordine d’l grof, che sè crei ing colpa dō les accuses de Golo. Chesc’à l' ordine scritt in mang, e i boies è preparà pur sè taiē ìa 'l ciè; e chesc’e pou massa veritè, chè cung mìes propries oredles ai istessa aldì i ordini, che Golo a dè pur osta mort. E no ma os, mo ci osta creatura piccera è condannada alla mort, purcicche ’l conte nella ŏ reconesce pur so fi. Ah! chesta desconsolaziung m’a levè ia la sonn, nè mè lasceā stlù ’l oud’l, e appena, che duttg’ ē indormediis, m’ai strascinè amarada fora de lett, e straccè cina chilò; purcicche i n’ ess’ plou pudù vire zeinza sè baiè ciamò na ŏta, e sè ringraziè d’osta bontè verso de mè. S’el sè resta ciamò val comando, o zenza val da me confidè, descurimme dutt, acceocche ousc’ affari scognūs, nè vegne sopolīs cung os, e forsi ch’i pō ’ng dè fa gnì a lum osta innozenza.

La sporduda e ’l spavent tignò la p’rjonera ’ng pezz tang frem, ch’ella nè podō gni cuna porora, finalment’r: „Bona muta”, jemla, „“ah! de grazia, porteme papire, penna, tinta e lum”. Cang, ch’ell’ ā chesc’ scrīla pur terra, chè mefa n’ēle d’guna, chesta lettra:

„Caro sposo!

I te scrì dal salajei freit d’ mia p’rjung, ing chel moment, che t’ lieràs chesc’ sfŏi, sarà [p. 22 modifica]mi corp belle ’ng bung pezz immobile e freit soutt terra. Dō val ora m’aspetta ’l giudizio d’Iddì: li uomini mè mena alla mort pur colpevole c’rduda, mo El sà, ch’i moure innozenta. In sua divina prsenza soull’ urt d’l eternitè t’assigurei ci tè: i arbandone ’l mon qual vittima zenza maccia.

Mi ottimo sposo, i tè compatesc, che tes gnu orrendament’r ingianè: s’el nè foss’ chesc’, nè lasceass’ te mai morì tua fomena e to fì: mo s’t’n’ ascorjeràs ’ng dè o l' at’r de to fal, mettete in pesc’, che tou t’ m’ às dognara amè, e tou nè t’às colpa de mia mort:... ella è l’urei d’Iddì.

Impò i prei perdon pur tua precipitanza: da chilò innant nè condannè maiplou persona, denanche l’avei esaminada; e ’l mī sii to pruin e ultimo giudizio despingsirè. Despāia jou chesc’unico fal cung mille atres bones operes e nobiles. Chesc’’l m’iŭ ch’t’pos fa, in veritè, a ci jova affliziung e crusc’? Nè tè desmentiè mai, ch’el è ’ng Paraìsc’, ullacche t’udaràs indō tūa Genofefa, e t’impararàs pur la pruma ota a conesce to fi, che nè t’as aibù la fortuna d’l pudei udei soulla terra; illò nè sarale plou ria jent, che nes posse despartì. Intang i momentg’ de mia vita è compedà: i à fatt mi ultimo dovere, ch’ē dè tè spieghè mia innozenza. Pur sura t’ ringrazi d’l grang amur, ch’ t’ m’as portè i dìs de [p. 23 modifica]maiù fortuna: e vì continuè, orarmai zeleste porti te fossa cung me l’amur tè.

Ite raccomane mi bongn’genitori, siiste ’ng vero fi verso d’ei, e smorjelëi la crusc: Ad ei nè poi plou scrì, puricche la mort m’è massa daimprò, mo diile, che Genofefa è zenza colpa, anzi, ch’ella è morta innozenta, tres cul pingsīr ad ei, cung vera r’conoscenza pur ’l bengn’ ch’ei i à fatt.

„Spirito de vendetta o senn nè tè trasporte ad accopè ’l pure Golo, verc’ e for de cervell: perdoni, sceoucche iou i perdone! ite preie, che t’m’esaudesses, ch’iou nen ò portè all’eternitè ’l minimo rancore, e el nè vegne spanū ci na gotta de sanc nè pur mia gausa. Tang manco arjunje to odio chicche m’ha battù ia ’l cie, dea ch’ei è innozentg’, anzi colmei de benefizi cung duttes sūs families; cicch’ei à fatt, ai sigù fatt der ingiert. Draco to fedel servo è mort innozent, aiuta sua ved’va arbandonada, e fā da pere ai puri orfani. Chesc’h è pur tè ’ng dover da soddesfà, purcicch’el è mōrt pur tē, pur fedeltè a tua ciafa. Recordete de spieghè pubblicament’r e solennement’r sua innozenza.

„La bona muta, che t’farà avei chesta cherta, merita est’r premiada, pur sua unica fedeltè, intang che duttg’ m’ojō ’l spirè, o [p. 24 modifica] plouttosc’ne s’ingfidā, pur pora da Golo, a s’ung tŏ sura d’mè.

„Sīste bung cung duttg’ tu sudditi, n’i aggravè mafsa, dài giudizi giustg’, bongn' Sazerdoti, e medi prattigà. Chi ha plura, ascolta vignung, e sîste spezialment’r pronto ai fa d’l bengn’ai puri. Ah! i sperā d’ pudei deventè uma a tua jent, e i fa d’l bengn’, mo tou t’l farās sengn’ impede mè, dop’l pere, aste l' obligo, d’i est’r.

„Sposo! l' ultimo arved’r! ’l pingsìr pur mè nè tè fesce massa grang crusc’, ch’iou moure contenta: la vita è curta plena de guai, e sebengn’ch’i sung peccatrize, mouri innozenta dalles accuses de Golo, sceoucche Gesù in Crusc’, ch’à sigù compafsiung d’mia anima. I lascc’chesta vita cunnung n’animo reconziliè plengn’d’amur, e incie in punt d’mort sungfi la tua fedele sposa

Genofefa“.


Chisc’è i sentimentg’d’l giust in preparaziung alla mort: d’accordo cung Dī, d’accordo col prossimo dessung morì. Soutt a trouppes legrimes āla scritt chesta sua ultima lettra, e ella ē tang traffognuda, ch’ang la pudō appena lì. E a la consignè a Berta, disc’la: „Rincur’la sceoucche ’ng grang tesoro, tengn’la da duttg’ ascognuda, e unicament’r im mang a mi om ila consignaraste a so ritorno. „Spo sè destacch’la dal col l'unica morona de perles