Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/34


-23-

maiù fortuna: e vì continuè, orarmai zeleste porti te fossa cung me l’amur tè.

Ite raccomane mi bongn’genitori, siiste ’ng vero fi verso d’ei, e smorjelëi la crusc: Ad ei nè poi plou scrì, puricche la mort m’è massa daimprò, mo diile, che Genofefa è zenza colpa, anzi, ch’ella è morta innozenta, tres cul pingsīr ad ei, cung vera r’conoscenza pur ’l bengn’ ch’ei i à fatt.

„Spirito de vendetta o senn nè tè trasporte ad accopè ’l pure Golo, verc’ e for de cervell: perdoni, sceoucche iou i perdone! ite preie, che t’m’esaudesses, ch’iou nen ò portè all’eternitè ’l minimo rancore, e el nè vegne spanū ci na gotta de sanc nè pur mia gausa. Tang manco arjunje to odio chicche m’ha battù ia ’l cie, dea ch’ei è innozentg’, anzi colmei de benefizi cung duttes sūs families; cicch’ei à fatt, ai sigù fatt der ingiert. Draco to fedel servo è mort innozent, aiuta sua ved’va arbandonada, e fā da pere ai puri orfani. Chesc’h è pur tè ’ng dover da soddesfà, purcicch’el è mōrt pur tē, pur fedeltè a tua ciafa. Recordete de spieghè pubblicament’r e solennement’r sua innozenza.

„La bona muta, che t’farà avei chesta cherta, merita est’r premiada, pur sua unica fedeltè, intang che duttg’ m’ojō ’l spirè, o