Sta á Dieu, marusa chara

romancio

1908 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IX.djvu Sta á Dieu, marusa chara Intestazione 31 marzo 2021 75% Da definire

Scha 'l Trenta 'vess maglio Ed ais stat darcheu nouva combatta
Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie

Scarica in formato ePub Volkslieder   di Autori vari (1908)

[p. 241 modifica] [p. 242 modifica]

152.

(Annalas XIV, Vital, p. 223 — 224.)

Sta a Dieu, marusa chara,
Eu uossa vegn davent da tai;
Eu sun qui oblià
Per nossa libertà.

5 O nöbla libertà,
O chara, dutscha patria,
O chara libertà,
Chi hast tut da nus cumgià.

O nöbel, char pajais,
10 Tü meritaivast il prais,
Eirast in tuotta flur,
Uossa est in mandonur.

Eu at dun quaist anè
Per segn da grand’amur,
15 Eu met sü meis chapè,
Sta a Dieu, tü il meis cour!

Scha tü voust ir davent,
Meis cour quel sto murir,
Meis cour quel sto murir,
20 In terr’ant ura ir.

Va a Dieu, il meis dalet,
Vast uossa our suot meis tet,
Sta a Dieu, il meis cuffort,
O frizza della mort.

25 Stat a Dieu, il meis bap char,
Charischma mamma mia,
Va a Dieu, il meis figl char,
Dieu saja ta compagnia.

Piglia, Dieu, tü meis infant,
30 O Segner, in teis mans;
Tras spada non laschar
In terra giò crodar.

Els sun passats da Bern,
Sun rivats in Lucern,
35 Ma qua s’han els fermats,
Chi eiran scuffortats.

[p. 243 modifica]


Il nos char general
Ha tschantschà pleds cordials,
Ans ha bain informats
40 E zuond fich allegrats.

Pür giain da legrament
Il nos char regiment,
Pür giain con anim bun,
Dieu saja nos patrun.