Poesie scelte in dialetto potentino/XVII

XVII. Il riscatto di Roma

../XVI ../XVIII IncludiIntestazione 10 aprile 2020 100% Da definire

XVI XVIII
[p. 36 modifica]

XVII.


Il riscatto di Roma


Hamm’avutte Roma allegramente,
     S’è piglià lu Cuvuzze 1 a botte de pugne,
     La nave somme rumase a tenè a mente
     E s’è calmà la buoria, e lu faugne. 2

Somme giù stressenn’: evviva, evviva,
     Pecchè hamm’avutte d’uove scuzzulare,
     Lu striss’è come d’acqua inta a lu crive
     Ca quanne vai pe beve reste ngannare.

Pensamme ca nun ne scappa da li mane,
     Perdemme sieicent’anni de fatihe,
     Duràre pe strapparla da lu cane:
     N’avessen’a fa li spadde com’a fihe.
     
Savìre ca è sta nu contratempe
     Ch’ha fatto la dupa femmena ncappà?
     Lu mascole crerire ca nu stà sempe
     Attento alla cumpagna a rescattà?

[p. 37 modifica]


O crerire ca è dupo sularino?
     Sa quanta dup’e dupacchi ch’ave attorno!
     Maste Liola 3 assai è malandrino
     Li mani ne fa strenge cu nu cuorno.

Se tratta avè che fa cu lu carbone,
     Ca quann’è morto tenge, e vivo arroste;
     Nè gne manca la bona ntenzione
     De vulère turnà a lu stesso poste.

«Senza vulere di Dio: — disce iedde stesse —
     Nun po carè da d’àrbele na fronna».
     Dunca Dio stesse mo ne l’ha permesse
     Duvargne da li mani la doppia ionna. 4

Noi non’hamme fatta resistenza.
     La pera era matura e è carutta,
     Scrupole nun avemme de cuscienza
     Nè, come la cosa pare, è tanta brutta.
     
Quest’era robba nosta usurpara
     S’è rescattà cu forche, e cu alèra,
     Tenemmennella bona cunservara
     Ca vai a noi si torna pò com’era.

Note

  1. [p. 41 modifica]Lu cuvuzze é un piccolo monte a nord-ovest di Potenza pigliare lu cuvuzze a botte de pugne è frase dialettale che significa compiere impresa facile.
  2. [p. 41 modifica]lu faugne: il favonio.
  3. Masto Liola: Loyola cioè i Gesuiti.
  4. la doppia ionna: ia doppia fionda, il potere spirituale e il temporale.