Einege kurze Reime/8

../7

../9 IncludiIntestazione 23 aprile 2016 25% Da definire

7 9

Die Verkehrtheit

Nos nes lamentun
Che i dis, che nos un
In chësc mond a vire, é püć,
E fajun impò con tüć
Sche ëi n' ess mai na fin.