Einege kurze Reime/9

../8

../10 IncludiIntestazione 23 aprile 2016 25% Da definire

8 10

Zu große Hoffnungen trügen

Por i agn che à da gnì,
Ne se mëssen nudrì
Massa [de] gran speranzes, no!
Che a la fin incandenò
Pòn restè ingianà .