Einege kurze Reime/5

../4

../6 IncludiIntestazione 22 aprile 2016 25% Da definire

4 6

Handle nie in der Leidenschaft

Inte la gran pasciun
Ne fà mai na aziun;
Porćì t' arisćé
Söl mer irité?