Einege kurze Reime/4

../3

../5 IncludiIntestazione 22 aprile 2016 25% Da definire

3 5

Die nützliche Rache

Ël n' é vendëta
Plü benedëta
Che chëla che sëmper cüra
De fà bëin
A chi [che] de fà mal procüra.