Christianeivels Vers

Caspar Decurtins

1911 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu cristianesimo Christianeivels Vers Intestazione 27 giugno 2020 75% Da definire

Reflexiun Christianeivla Vitta del b. martir P. Fidel
Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie
Vol. IV
[p. 387 modifica]
(f. ar) CHRISTIANEIVELS VERS.

Christianeivels Vers Da Malacurada, a Cunfiert, sur la Mort D’ilg singiur Landrichter JOH. GAUDENTS de CAPOL, A squitschada en Coira, Tras ANDREA PFEFFER, MDCCXXIII.

(f. br) 5 Sch’ad’üna terra fa ilg Senger gronda grazia,
Fideivels, prus, Regents, à quella sch’el cumparchia;
Sch’eis’ei sagirameng er buc pitschen castig,
Cur Deus prend quels navend aneg, gual sc’ün fastig.

Caschun vev’Israel d’aver laid, a tristezia;
10 Par Moses, hum da Deus, lur daleg, a latezia,
Cur el navend tilà aneg: Ah, chei dalur!
A tut lgi pievel fò, punschet lgi ent’ilg cor.

Eis ti, Flem! Cumbriau, par tieu Moses fideivel,
Sisont’ons tei regieu c’avev’, aschi migeivel,
15 A chi bein staus avont; plonscher puder chi vol
Avund’, a suspirar p’ilg Land - Richter Capol?

Tieu Abner ei navend, curdad’ei tia Curuna,
L’hanur, ch’ei d’ilg tieu Stand, O laid; tei er banduna,
Quei Singiur tont Prudents, galgiarts, a da vartids,
20 Mussau ha sieu saver, er en sês giuvans gis,

Tia Pichia, quel ch’ei staus, parsez Cuslgiers Cuslgiava,
Baselg’a Scolas er sc’ün Solelg tarlgischava,
Ün Jaspis, a Saphir, si sur’a sut il guauld,
Cumminas terras er tanevan quel zunt ault.

25 Gual quel da tei, o Flem! ha prieu navend ilg Senger,
Par far tei bein andreg milgiurament amprender!
Parchei ca Deus savents ils gists prend’tschou navend,
Sch’ün crei buc à sieu Plaid, vivind sagirameng.

Cuntut port’ussa laid, p’ilg tieu Regent suspire,
30 Quest hum da tonts talents plonsch’, a po buc amblide;
(f. bv) Quel ch’er en sês velgs gis tei regier ha savieu,
Antroca sin la fin, c’la mort lg’ha navend prieu.

O Cas memma ladin! par Vieuvas, orfens, paupers,
A terra quel ei daus, da sieu pâr veits paucs auters;

[p. 388 modifica]

35 Quel vus cun plaid a faig, c’ha bein savieu gidar,
Schai en la fossa morts, sa vus buc pli cuslgiar;

Po sejas cunfortai, Deus sa buc vangir staungel,
Giu da tschiel ven el ounc puder midar viess maungel.
Lg’Singiur Guvernadur, á Deus sez ei staus char,
40 Cuntut lgi ha el dau ün melgier lieug da star,

La Patria d’ilg tschiel, nu’ ch’ei spira latezia,
Si’ Olm’ha lou ruvaus, dat sco ’lg Solelg clarezia;
Cuntut caleit bargir, ilg faig à Deus surdeit,
Vivit po soingchiameng, quel Singiur savundeit:

45 Parchei sch’el gie ei staus sco nus, buc senza menda,
Sco or d’ilg Plaid da Deus, scadin ca leg’, amprenda,
Ha ’l ouncalur’à Deus gi a noig tschou survieu,
Antroc’el sin quest Mund sia Curs’ha cumplanieu.

Tiers culponta a pli suentra demonstratiun

d’hanur mess vi tiers da

J. P. M. Aut.


Kunst da morir beadameng.


Quel ca beadameng garegia da morir,
Cun Olm’a cun ilg chierp tiers Deus en tschiel vangir:
Quel sto metter tut fliss, sc’ün ver Carstiaun da far
5 Questas tschunc caussas bein, sia vitta practicar.

L’amprima caussa ei, en Deus crer fermameng
A l’autra ch’el sto far, ei viver soingchiameng
La Terza, ch’iou vi gir, ei tut la Crusch portar
Patientameng, sco Deus á lgi vult si cargar.

10 La quarta caussa ei cumbatter tapframeng
Ancunter tut ilg mal, d’ilg Giavel, Carn a Mund.
P’ilg tschunc sto el urar cun bucc’a cun ilg cor,
Quei tut par puder far, sia vitta or ad or.

Questas tschunc caussas ean quels tschunc craps or d’lg ual,
15 Ca David ha ghieu prieu, quei tapfer prus juvnal,
Ad ha cun ün da quels mazau quei grond Barun
D’ils Philistiners bein, Goliath cun sieu num.

Quests tschunc craps han duvrau tuts soings da temps a temps,
A cun quels han vanschieu tuts anamigs pussents.

[p. 389 modifica]

20 Quests tschunc Kunsts ha amprieu, Niess Singur Frar cun num
Land - Richter Hans Gaudenz, quei Niebel sabi Hum.

En Deus ha el cartieu ferm- a stateivlameng:
A sieu Deus er survieu cun viver soingchiameng:
(f. cv) La Crusch sco ün Uffont da Deus ha el portau:
25 Ancunter tut ilg mal tapframeng vurregiau!

Zund iffrigs e ’lg urar, a t’ilg survetsch da Deus,
Ha el sa schau afflar, ad er zund flissigs staus,
Parquei pudein nus crer, a cun spronza serrar,
Ca El beadameng seig morts, buc dubitar.

30 El ei zvar nechiameng tilaus navend da nus
Mo quei datt nagin don als vers cartents a prus,
Els van tont pli dabott, senza bear andirar,
Navend da quest malmund, en tschiel par triumphar.

Cuntut crei ti andreg, a vive soingchiameng
35 La Crusch ca Deus chi datt porte patientameng
Ancunter tut ilg mal dovre tia vartid
A par puder quei far, clomme Deus en agid.

Mi’ Olm’en tês soings mauns, stos ti dacormeng gir,
O Deus, jou racumond, scha po ei buc fallir,
40 Vengig Deus cur ch’el vult, a clommig tei navend,
Sch’eis ti lura beaus ent tschiel perpetnameng.

Tiers hanur d’ilg beau Singur, a tiers niz

d’ilg fideivel Lectur ha quest componieu

Peter Saluz, V. D. M.

á Trin.(f. dr) QUei ch’en la scira noig, à quels c’anturn vandlegian,
Üna cazola sa survir, cun dar bi clar,
La strada par mussar, ch’els quella buc falleschian,
Tont pli sagirameng possian lur peis schentar,
5Ch’els buc nunsaviond anerr sco nursas massen,
Vangissen straviai d’ilg lieug ch’els dein rivar,
Ner enten priguel grond d’esser curdai afflassen,
Damai ch’els en ilg scir san buc scarpitsch mitschar.
Gual quei ean sin quest Mund Regents antalgianteivels
10Ca cun sabis Cusselgs lgisch à la terra fan;
Cur ch’ilg Mieu ad ilg Tieu tier ils Interesseivels

[p. 390 modifica]

Las caussas sciras fan, ch’ün sa buc or nu’ van;
Cur malfaigs nounavont vengian, ch’ün bucca strada
Sa, da vangir si’ lg faig, ner co prender a maun,
15La Patria par gidar, c’la vengig cunsalvada;
Cur bien Cusselg ei rar, las caussas buc bein van:
Cur ch’en ün tal basengs, en temps da sciradengia,
Ün Pardert hum afflau ven senza faulsadad,
Ca caussas grevas sa schliar si cun cuvengia,
20A mussar quei ch’ei dreg, bien, a niz cun buntad;
Ilg qual en cas tont scirs mussa la dregchia via.
Par la qual’ün dei ir, par ca tut vommig bein;
Ün tal sumlgionts cu’ ilg faig, sasez fa tuttavia
Ad üna clara lgisch, tuts ault dichiar quel dein.
25Ün tal vangonzameng ilg Num dad (a) Abner prenda,
Damai ch’el cun vardad, eis da la Patria lgisch,
Da la qual’ilg bein star d’ün tal Prudent dependa,
Ca mussa tiers ilg bien da sieu Stand, ilg dreg isch.
Quei fov’ilg laud da quel Prophet, cun si Curuna,
30Ch’el da tut Israel, (b) ünna lgisch fò numnau,
Quei laud ca sês Cuslgiers lgi denan par adinna,
Salv’el ounc oz e ’lg gi, ven buc da quel privau.
(f. dv) Quei d’ilg Singiur Capol eis er l’hanur, grondezia,
C’á lgi ha cungistau Sabjensch’, ad er vartid,
35Ch’el da sieu temps ei staus ad Israel, en Rhætia,
Cun sês parderts Cusselgs, üna lgisch ad agid,
Ün ver Abner sagir fov’el cun sia Sabjenscha,
D’la Patri’ üna lgisch; parsez scuvieus ston gir;
Gie sc’üna lara lgisch, sisont’ons cun Prudienscha
40Lgi Regiment avont ei ’l staus ont ca scirir.
Ah! Quontas sciras noigs ha quella dau clarezia?
Avont Cusselg, a Dreg, Cumminas terras er?
La Ligia Grischa sa ils sês da Flem, tut Rhætia
San, gie er tuts ils Stands han sez quei pudieu ver;
45Cun Rhætia ampruvau quei ha tut la Valtlina,
La terra d’ils Subjets, ounc pli, da libertad:
Cur lgisch da bien Cusselg fova quels oñs naginna,
Fov’ilg Singiur Capol, ün Abner, en Vardad;(a) Abner munta üna lgisch d’ilg Bab, ner da la Patria.
(b) 2. Sam. 21, 17.

[p. 391 modifica]

En terras estras er, rivad’ei sia Sabjenscha,
50Sieu Num vartids, a laud, ei staus bein cunaschent,
Ch’ilg Reg dad’Engelland, Sanct Marc p’ilg far hundrienscha,
Ün Cavalier lg’han faig, vangonts d’ün tal præsent.
Mo væ! à nus, o mal! væ! Ah! à nossa terra,
Nus quella lgisch vein ghieu, usa vein bucca pli,
55Stizad ei quella lgisch, niess Abner schai par terra,
O fuss po quella lgisch, niess Abner ounc dreg si!
Mo Deus Bab dallas lgischs, quei tut sabi Manader,
Ca talas lgischs bault dat, bauld las prend’navend zund,
Cun quei sa muss’el ounc ün streng, po gist Derschader,
60Lai quellas stizar or, par strof à lgi mal Mund.
Cuntut mettein niess maun si vi da nossa bucca,
Quest grev castig purtein ca nus uss’ha tuccau,
Noss lefs er par puplar sa muventar dein bucca,
Cun patientia quei da nus veng’er purtau.
65Laud à niess Deus po dein, scadin á lgi angrazchig,
Ch’el quella lgisch cuvieu ussa bers onns nus ha:
Urein ch’el d’autras varts sumlgiontas lgischs cumparchig
Puschpei sco vidavont, sco ch’el ilg pli bein sa!

Aschia dueva, ad ha vulieu honorar la ragurdonza

dad hanur d’ilg Singiur Land - Richter p. m.

N. Zaff. E. G. M. a. P. P.

(f. er) O Væ! mieu Char Amig! Chei plag’ha tei mortala
Enten ün batter d’œlg pudieu aschi schmidar?
Scumbauld ch’jou hai tei vieu’, vess dalur paug pli mala,
P’ilg sen mei da radir, pudieu mieu cor tuccar.

5Cur ti si en Cusselg eis ieus avont mez’hura,
Ch’iou la sort da ver tei hai ghieu, Amig d’ilg Cor!
Ad iou tei salidà, vevas adaig si sura,
Da star ün pauc cun mei has er ti buc frieu or.

Fovas gie buc malsauns, tia vista fova clara;
10Tieu Cor fova cuntents; da buna velg’eis staus;
Uss’en aschi pauc temps cun tei tut midau para,
Tieu spirt uss’ei navend, morts eis par terra daus.

Chei vol Parcas chisar? gir mal en tutta gritta,
’A Clotho, Lachesi, Atropos hassiar?

[p. 392 modifica]

15L’issonz’ei bein savents, sch’Amigs perdan la vitta,
’A Parcas, treis sarurs, la culpa bauld da dar.

Ti has buc ber fallieu, lg’ei daventau aschia,
Mieu char a bien Amig! ün tal miert vein nus er,
Ah laid! bein cun raschun, las vistas tuttavia
20En larmas nodan zunt, O trurig faig da ver!

En Casa d’ilg Cusselg, parsez, la mort eis ida,
Ad ha buc cun schaneg, prieu la pli bella flur,
Avont noss œlgs giu rut, aneg ch’ell’ei stulida,
Ca fova stada gig tiers nus en grond’hanur:

25Cun üna frid’ell’ha la Pichia da la terra
Cun forza frieu anturn ch’ün buc sa partarchià,
(f. ev) La Curunna d’ilg Stand faig giu curdar sin terra;
Frid’a mort en ün Hui, ansemel daventà.

Ah! quei nizeivel Hum prieu ha la mort scuvida
30Da tei navend, O Flem! da tei, O Pündtner - Land!
’Lg agid, Cusselg da bers, a Pich’ei zunt gunchida,
Parchei sumlgionts à quel ei ves en tut ilg Stand.

La Nav da Rhætia regieu ha ’l ons sisonta,
Sc’ün Hum exprimentau, gidau bein vinavont,
35Ca cu ’lg agid da Deus, Ell’or da stenta gronda,
A priguels da pli sort vangid’eis er fartont.

Avund’ei mieu Amig! Jou vez ca ti manegias
Si ’lg Singiur de Capol, quei Niebel Hum da Spirt;
Jou chi dunt buc’antirt par el scha ti gie bragias,
4040 Sia mort tont mei sco tei cumbregia zunt datschiert.

Aschia dueva cun tutta Obligatiun far hanur

à la Ragurdonza da quei Singiur p. m.

F. M. V. D. M. P. P.


(f. fr) Cuvida Mort!
D’la lgeut ti grimm Tiran
Da tutta sort
Cumbregias, catschas maun.
5Ti frech narrun!
Co daschias prender sura

(f. fv) D’ilg tieu Magun
Tal tissi da frir ora?
Tia mordra faulsch,
10Lonsch’, a piliets gizar,
Savents ün stausch
Ladinameng par dar;

[p. 393 modifica]

A sagittar,
Par far sco en la guerra
15’A terra dar,
Er quels ch’ean Deus sin terra?
Manegias ti
Ilg strof puder mitschar?
Na! Deus tont pli
20Ven quei a rachangiar.
Ti Gast malvieu!
Parchei buc ta turpegias,
Ca ti scuvieu!
Casa Niebla cumbregias?
25Ti grond Tiran!
Dues ei esser or,
Tras tieu angon
Cu ’lg Singiur de Capol?
Na! scha gie ’lg ei
30Chi gratiau la frida,
Ca ti mal d’fei
Quitas d’aver vanschida,
Stos po giu trer,
Plagau has mai ilg Chierp,
35Ca ven a scher
En terra, buc’ilg spirt,
Lez ei mortal,
Mo quest mai bucca miera,
Libers d’ilg mal,

40A semper bucca piera;
(f. gr) Viva tiers Deus,
Triumphesch’a dat laud
’A lgi, si preus,
Cu ’ls Aungels êlg tschiel ault.
45L’hanur, a laud
Lgi prender sas zunt bucca,
Has er buc guault
Da far clauder la bucca,
Ca d’ün tal Hum,
50Tont gig sco Rhætia stat,
A sieu bien Num,
Cuschieu veng’en vardad.
Nus lein ludar
Quei Singiur da Sabjenscha,
55Ad ault alzar
Sias vartids, galgiardienscha.
L’eis d’honorau
Sc’ün Fürst ad Abner stau
C’ha bein manau
60La terr’, a carschentau;
Vangonts c’á lgi
D’hanur veng’üna pichia
Drizada si,
Tiers perpetna pardichia.

65J. L. P. V. D. M.


(f. gv) QUei ch’ün gi senza Solelg, Ner la noi ca lginn’ha buc;
Quei ca spisa senza sal, cuschinada ch’eis a tut;
Quei ch’ün triep senza Pastur; ün Uffont c’ha buc ilg Bap;
Quei ch’ilg pievel d’Casa ven, gig senza Patrun ca stat;
5Quei ch’üna Spus’eis, ilg Spus cur ch’el mier’en sia flur;
Quei ca la Schuldada fa, Capitani c’ha nilgiur;
Quei ch’ilg Marcau da spichiar ha, sch’ilg vachter va dormir;
Quei c’á lgi Chierp sa scuntrar, cur’sieu œlg ei vangeus scir;
Quei c’la Cas’ha da tumer, cur la pisch’anturn vult dar;
10Quei ch’ilg Bageg sto pitir, sch’ilg fundament po buc star;

[p. 394 modifica]

Quei ch’ün malsauns sto plirar, cur ilg Miedi vult morir;
Quei c’la Nav or ha da star, sch’ilg Manader sto pirir;
Quei c’l’Armad’ha d’ampruvar, c’ha nagin pli General;
Quei ch’üna Flott’en la mar, pilg’a maun senz’Admiral
15Tut quei uss’ei daventau cun tei terra sur ilg Guauld,
Mess’e ’lg stand da d’orfens eis, Cumbriada si ’lg pli ault,
Tras la mort d’ilg de Capol, tieu Land - Richter ch’era stau,
Gig ca veva cun grond Spirt tei reigeu, a bein manau:
Cuntut er ti Rhætia da bargir grond’has caschun;

20Deus ta pilg’anturn cu’ ilg maun, hagig d’tei Compassiun

Parchei

Singiur Capol, ün Bap d’la Patr’ei stau vilgiont
La lgisch, ad œlg vasents, pich’a bucca d’ilg Stand;
’A la Baselg’ha ’l dau, a Scolas ber agid;
25Curuna stau d’ils sês, ün spiegel da Vartid:
Deus quel uss’ha prieu si, da nus clumau navend,
Bers nus sco Moses ei ’l avont ieus or ad ent
Prus sco l’ha tschou vivieu, morts ei’ l cun galgiardienscha,
Si’ Olm’ha survangieu la C’runa d’la Cardienscha:
30En terr’ha ’lg Chierp ruvaus, sieu grond Num sa buc pli
Antroc’ilg gi Adessa vangir amblidau vi.

Tiers Ault - meritada a culponta Ragurdonza

da d’hanur d’ilg Singiur Land - Richter

p. m. mess vi tiers da

M. N. Anosi, Survient da

la Baselgia á Tumin.
(f. hr) Ah! paupra Patria! ch’eis uss privada ngida,
D’ün Bab aschi privau! ca cun fei tei regiva
Da quel ca á tutta Carn tschunca giu audientia,
T’ilg qual ne ilg rugar, ne d’ilg aur la splendentia,
5Ne er vartids quou valen, cun tut lur fitament,
Scha bein las ean nizeivlas en ün Sabi Regent,
Ei po esser ün Reg vaschieus bi cun scarlatta
Ün pauper, ner ün rich, ner ün da niebla Schlatta,
Ilg Regent sc’ilg Subjet senza resguard tut malgia,
10Mo mai quei ch’ei mortal cun la sia forsch giu talgia.
Mo d’ilg Singiur Capol si’ Olma uss’ei beada,
Tiers ilg sieu Deus en Tschiel cun gliergia curunada

[p. 395 modifica]

Spechiond er sin ilg sieu chierp. La ragurdonza stat,
Sieu figk er cunaschent laud stulesch’en nin ætad,
15 Adinna ca cun hanur ven dad el ngir plidau,
Aschia ch’ilg sieu bien Num rumong’æternizau.

Tiers hanur d’Amplissem Singiur Defund

a da sia Nobilissima Casa, quest pauc

ha mess vi tiers

Michael Zappa, Survient

d’ilg Plaid da Deus á Riein.(f. lr) Ch’à mi vens andament, quel ch’eis mi’ aigna vita,
Partraich, a pilg a cor quei ca dat la parita:
Chei grond Amig pardieu ti hagias nechiameng,
Scha poss jou buc calar da bargir pitrameng:

5 Jou prend part landervi (sco mieu duver dumonda)
Plonsch ilg Singiur Capol ch’ei morts, quel la tia spuonda;
Quei char Excellent Hum, Ah! en la fossa schai,
(Suenter Deus) c’à chi sieu cor dau vev’, jou sai.

Cuntut chi po mieu Frar! trer si à chi cun gritta
10 Scha gie par quei Patrun has pli ca mala vitta;
Caschun has da far quei; La Lig’er sur il Guauld
Cun bucca pleina dei plonscher, bargir da d’ault:

Niess Abner, Hum galgiarts purtau eis en la fossa,
Sisont’ün on, a gis, bein regieu nus c’ha ussa.
15 Plonschig po pitsch’n a grond, bragig ün a scadin
Nossa C’run’ei da nus navend memma ladin!

O Grond’angusch’, ô mal! ô maungel! ô Miseria!
Ca nus uss’ha tuccau: Deus ha sin nus cun furia
Pichiau cun sieu marti, la gutt’ora scarpau
20 D’la prei fermada bein, lgisch c’a la terr’ha dau.

Tut Rhætia po bein gir: Vangit vus Filgs da Musa
Plonscher er mei gideit, mia plag’ei dalurusa;
Mieu Moses ei navend; Bragig pir tut ilg Chor
Mieu Abner quel ei morts, ’nqual mal sto jou star or

25 Ch’ün po numnai ün strof, ner anqual’grond’svantira
Cur Deus ilg Proviant da nus aneg retira;

[p. 396 modifica]

Tal Proviant fitau cun Sabjensch’antalleg,
C’ha tapframeng cun fei regieu la terr’andreg;

(f. lv) Sch’eis er sagirameng da gir: O dira plaga;
30 Tut cor da Carstiaun sto ver malacurada,
Ch’ün aschi pardert Hum aneg ven vi raffau:
Ca cun Cusselg a faig ber niz veva purtau.

Lg’ei ilg Singiur Capol, ilg qual en nossas terras
Ün ferm mir nus ei stau, tanieu navend las guerras.
35 Plonscher dei ün par el; Flem, gigig Cumbriaus:
Ah! Ch’ilg Singiur Capol pli gig tiers nus fus staus!

Ti d’orfens pauper triep, vus vieuvas, a vus paupers,
Plonscheit quei Niebel Cheau, par vus quitau pli c’auters
Suenter Deus c’ha ghieu, par viess salid vilgiau.
40 La mort ’lg ha prieu navend, ad en fossa purtau.

Chei Fossa? Mort? vaschi culp’han? Cunfiert buc maunca,
Char ei quei Hum à Deus staus, á lgi plai el aunca,
Cuntut sieu Spirt tuccau lg’ha ’l, ch’ün buc sa visà,
A tras sês Aungel bauld navend en Tschiel manà;

45 Lou ei sieu Niebel Spirt, po far cun velgia tutta,
Quei c’la carn ber dustau: Ilg Mund dichiar nagutta,
Sco er lagraus en Deus, po tiers sieu JESU star
Cun JESU semper ir, JESUM mai bandunar.

Mo vus, ô vers Cartents, en pasch quei po parneias,
50 Tont gig sco vus vivits, buna patientia veias;
Deus da la vit’ilg Fürst or d’Sion vus ven dar
Agid, vus á sieu temps, cun el en Tschiel schentar!

Tiers culponta demonstratiun d’hanur, a

Christianeivla Condolentia, mess vi tiers da

Georgio Malacrida, V. D. M.
(f. mr) DEnter Hanurs a Dignitads
Cun las qualas ean fitai
Sabis Regents a Potentads.
Ei ch’els vengian Deus numnai.
5 La lur Dignitad ei gronda
A vangonza dad Hanur,

Sco nus muss’ad er cumonda
Quel ca sur tuts ei Singiur,
Er d’ilg Pievel Niebla Crunna
10 D’ils Subjets Sabis Pasturs,
Aschi ilg grond Deus ils numna
D’la Baselgia bellas Flurs,

[p. 397 modifica]


Cur ca tals sco flurs flureschan
Porta Gistia fadingias,
15 Ca sco fix bi vardageschan,
Sc’ils frigs da Nieblas vingias,
Sco Cyrus tals, ean in pumêr
Ilg qual dat grond umbriva,
Ch’ilg Pievel po avdar a ver
20 Co Pasch a beinstar viva,
Ün tal Niebel sabi Regent.
Fov’er quel ca nus plirein,
Ca sisont’ons ilg Regiment
Ha ’l manau rigieu zund bein,
25 Darar tiers nus, creig jou s’afflas
Cun Sabjensch’aschi fitaus,
Sco quest Singiur ca da Pallas
Parev’esser curunaus,
(f. mv) Las vartids bi tarlgischavan
30 Enten el sc’ün Spiegel clar,
Enten el unidas mavan,
Sc’en in Centrum par avdar,
Atropos cun faulsch zund gitta
Nechiameng ha giu talgiau
35 Da quest Grond fill da la vitta
En la fossa zund manau,
Ah! curdad’ei nossa Cruna
D’ilg Cheau, bi fitament
Quest Singiur Niebla parsuna,
40 O dalur el eis navend,
Melpomene ti c’adinna,
Laschavas tia vusch udir,
Tras miedis d’truriga Rima,
Ah! nus gide tschou bargir,

45 O vus Nimphas tiers fantaunas
Ca veits la voss’avdonza,
Ah bungeit cun pitras larmas
Quest Regent d’ampurtonza,
Si vus Musas bein parina,
50 Ei bungeit la si’ ossa,
Cun flurs da Cumber adinna
Bi fiteit la sia fossa;
D’ils gronds Clio ragurdonza
Cun raschdar ha giu fitau,
55 Aschi ven da la numnonza.
Da quest Cavalier plidau,
Tiers nus, sieu Num ven buc finir,
Sieu laud vartids lagreivlas,
Mo bein schi gig cuzar flurir,
60 Sc’ilg bi feld da las steilas.
Giud’ilg tieu ault ô Deus Hermon,
Glorius Tschiel a Gilead,
(f. nr) Banadesche aung pli niess Zion
Cun Regents, prus, da vardad,
65 Ca lur quittau seig la Gistia
Dulscha pasch a bien ruvaus,
Vontsei ô Senger tuttavia,
Meine nus tiers ils beaus.
Aschi ha vulieu demussar,
70 Cun questa pitschna lavur,
Ilg sieu grond oblig declarar,
Ca purtav’a quest Singiur.

S. Just. Anderus, p. t.

V. D. M. Sagonii.
DA nieufmeng ha mussau la blaicha mort scuvida,
Co ch’ell’er velgs parderts hassegig pitrameng:
Co quell’à chi Flem char! seigig pauc favorida.
Ch’ell’ha navend raffau, (Jou gig sincerameng,)
5 Üna Cruna d’hanur, en tês œlgs zunt custeivla,

[p. 398 modifica]

C’la fova tieu daleg, sc’ün Cristall tarlgischont
Clarez’à chi da dar zunt bein fov’adateivla,
Dreg veits da purtar laid, p’ilg fall d’quell’aschi grond;
Ca quei Niebel Singiur, ch’er’üna ferma Pichia,
10Ün Moses, eis aneg da vus vangeus scarpau,
’Lg agid, Cusselg d’ilg qual vus pli veits ussa bucca,
Sia Prudienscha vus ha or d’priguel ber gidau.
Scha Prudiensch’, antalleg, spindrar d’la mort pudessen,
Sch’ault’hanur, Niebladad, ner ün lieung Regiment,
15Gritt’a furia d’la mort tschapitschar sut savessen,
Fuss Singiur de Capol da nus buc preus navend;
Vangis buc esser ieus la via d’la mort, a strada
Prudiensch’a vartid quel gig nus vess ounc laschau;
(f. nv) Par frach’à nus ha’ l ounc laschau malacurada,
20Carschadinn’, a dalur, noss cors tutt cumbriau.
O memm’anechia fin! Po er mort vantireivla!
Cur un gie mier’aneg, mai sch’ün ei bein sampchiau,
Sia vita cun manar s’ilg Mund Christianeivla
A sc’ün Uffont da Deus; Plus, gist, ha sa salvau.
25Quest ei ’lg pli grond gudoing ch’ün sa gurbir sin terra,
Da vandliar a sen sco desch ün Carstiaun;
Ün tal po ledameng la mort, sch’ell’ei gie nera,
Spichiar, ancunter ir, cun truz la tuccar maun.
O Ligia Grisch’er ti! tieu Mosen pli has bucca,
30C’ha tei, sieu Israel, regieu, a bein manau
Ounc pli ca sisont’ons, ün Cheau has ghieu sco tucca,
Quel ei da tei guncheus, sc’ün Bap à chi ei ’l stau
Quel tei cun cor real c’ha tanieu char adinna,
Cuntut nagin tieu laid, ven a culpar par tschert,
35Pusseivel questa mort chi ha faig carschadinna
Parchei quel Excellent ei staus, ad Hum pardert.
O Chara Rhætia! t’has er d’aver tristezia
D’la mort da quest grond Hum, la Prudienscha d’ilg qual
Fov’, en vardad da gir, agid, trost, a latezia,
40Oncalur eis el morts, En Bara schai ’l angual.
Po, Deus seigig ludaus, ch’el pli gig c’ons oigchionta
Ha tschou sin terra quel vulieu à chi cuvir.
Pir uss’a vus ch’ei niz l’ei stau, ver vangits ounca,
Cuntut ven er sieu, Num pli gig tschou à flurir.
45Mo Deus lou si ha quel fitau cun grond’hundrienscha,

[p. 399 modifica]

Cun perpetten daleg, sieu fumelg curunau,
Ch’el triumphesch’en Tschiel en gronda beadienscha.
A viv’ons senza fin; Deus ha quei tut manau.

Epitaphium.


Ti Ca Vas speras VI tel ferM’, a gVarde tsChoV
Chi seigig sutteraus, Sagir l’hanur ei quou
(f. or) D’las Ligias tuttas treis, Lg’ei ’lg Singiur de Capol,
Vivieu c’ha prusameng, uss’bein ruvassar po ’l.
5Da gronda schlatt’ei ’l stau da Niebel vangir nou,
Johann Gaudents sieu Num cu ’lg faig sez ha ’l mess lou
’ls pli gronds officis ha ’l cun laud administrau,
Tont gig, a lieung, ch’el ei da viver sadulau.
Sin oigchiont’ün, a pli ons, sia vit’ha ’l manau,
10Ah! quont bugend uss’el d’ilg Mund ha prieu cumgiau;
En la foss’ilg Chierp schai, sieu spirt sgulaus ei si
Enten ilg sàl d’ilg Tschiel, fitaus custeivel bi.

Sin bien meinig mess vi tiers da

Joh. Jacob Lorez, V. M. D.CRudella causs’eis ei cur fieuc pilg’üna Casa,
Ner l’auv’aneg rump’ent, par tut anturn sa rasa,
Cur tschou, a lou ün culm cun forza dat à terra
Las vals, a luft quels ston landergiu far canera;
5Ouncalura savents mai quest ner tschel quei tucca,
C’aschi gig ün tschou stat, va cun la mort en bucca.
Chei priguel grond, a grevs ha da spichiar la terra,
Sch’Exempels da vartid, la mort mett’er en Bara,
Ca gig cun laud, hanur, Authoritad, Sabjenscha
10Han regieu ch’ell’ounc stat si dreg enten hundrienscha;
Ün tal, Singiur Capol, sagirameng er fova,
Mo la corruptiun en terr’el uss’amprova.

Ah!


D’la Republic’anturn aschi dat quella Pichia,
15Ün Hum exprimentau, ca da sieu pâr ei bucca,
Ca pli ca sisont’ons d’la terr’ilg fasch purtava
Sc’ün Patriot, el buc en priguel zagiava,
(f. ov) Er buc en priguels gronds, a da tonta sort stenta,

[p. 400 modifica]

Sch’el gie fô velgs da d’ons, fermez’er buc pussenta,
20 Cun bien Cusselg a faig als paupers tiers el steva,
Prudiensch’, a qualitats lou tiers avund’el veva.
Sieu Chierp en terra chiou, nun muventaus pir diermig
Antroc’el a sieu temps en vita puschpei turnig;
Sieu Num dei ouncalur (sch’el gie dierma sut terra,)
25 Sc’üna Pichia d’hanur si dreg star en la terra.
Chei dei pi’ ün Regent cun sês duns amparneivels,
Gliergia, richezz’, hanur c’ha, ner talents custeivels,
Far auter ca la mort e ’lg sen ver, ca fastchinna,
Sch’ella lgi catscha maun, ch’el sampchiaus seig’adinna.
30 Ti vens bein Deus numnaus, fitaus cun üna C’runa,
Po ounc stos ti morir, ch’er ilg sen tei banduna;
Cuntut vilgiar, urar deis, cun quitau po seigias
Co comparer, a star avont tieu Deus ti velgias,
La Curuna d’ils gists lo tiers ca ti survengias,
35 A d’ilg Solelg d’ilg Tschiel lagraus a semper vengias:
Cuntut scha vive gists, seigias à Deus Fideivel,
Par vangir avont el cun vist’a cor lagreivel.

Quest pauc mess giu da d’ün fleivel

{{A destra|Servitur da la Niebla Casa|2em

N. N.
(f. pr) ER jou dues mussar mieu duver questa gada,
’A mieu Singiur Aug far vers da malacurada,
Mo jou sa bein ch’jou sunt buc parderts quei da far
Cuntut mi porsch’ilg maun, ô triep da Musa char?

5 Veng po Melpomene! giu d’Helicon, dictesche
’A mi ün vers da laid ti pos turnar en prescha;
Ti Cantadura po tia Cythra cun tei preng,
Ta schente spera mei, da Musa - Survient.

O mala Mort! eis ti schon puschpei cumparida?
10 Fusses po ti s’ilg meins uss’en zanur vangida;
Vol buc ta cuntentar d’aver rubau aneg
Or d’questa Cas’à mi, senza nagin schaneg.

Mieu Singiur Tat, ad er Singiura Mumma mia,
’A mi, a fradalgiuns, O Dalur! o fadia!

[p. 401 modifica]

15 Uss’er quel fas morir, ch’en lur staig fova stau,
La charezia d’ilg qual cunfiert à76 mi ha dau.
Dei buc pli d’uss’anvi sia grazia, ch’jou gudeva,
Sin mei tschou flissiar, o laid! o Dalur greva!
Da pitsch’n ansi vi d’mei quell’ha ’l vulieu mussar,
20 Duvrar ber pli buntad ca ch’jou na sai rischdar.
Patients, mieu cor, Patients seigias, Deus vol aschia,
Tieu mal ven el levgiar cu ’lg trost, a grazia sia,
Sepchias ca tut bein faig ei chei l’Aultischem fa,
Adure sieu Cusselg, El tut ilg pli bein sa.
25 Surdai tatez à Deus, lai po ch’el sez tut fetschig,
Lou tiers er ure quel, ch’el cunsalvar chi velgig
Tonts ons sco ’lg Singiur Aug, ad ounc pli, ’lg Singiur Bap,
Da tat priguel mortal parchirar tras buntad.

{{A destra|Aschia plonscha la mort d’ilg sieu Ault dichiau

Sing. Aug, a cunforta lou speras sasez ilg

Cumbriaus Nefs da quel

Joh. Gaudents de Salis,

Art. lib. Cult.(f. pv) CO? Eis ei puschpei ün ault pumer giu dau a terra,
En l’Aulta Rhætia, nunder quei po ven nou?
En la terr’aud’ün buc ca frantur a canera,
Chei ei po la caschun! Eis ei mal aura stau?
5 La Caschun sai jou buc, quell’eis à mi zupada,
Parchei tonts bels pumers datten anturn aneg:
Jou partraich gi a noig ’ntroca l’alv’ei lavada,
Sai buc gir, ch’jou na pos quei antallir andreg.
En curt temps bers da quels anturn ean, Cumminonza
10 Cun quels ha survangieu, ô laid’, uss’er ün tal,
Sut ilg qual bears han ghieu ber daleg, bun avdonza;
Uss’ei quel er anturn, ch’ün sieu lieug vez’angual.
Ah! quei niebel pumer navend ei tuttavia,
Cun sia mureivladad c’umbriva bun’ha dau;
15 Ün suffel mal stuschau ha giu la plonta sia
Nechiameng, a si ’lg funs navend or ragischau.
Ah! Ah! quei bel pumer frigs niebels buns purtava,

[p. 402 modifica]

Parchei vi d’el pandlà sabjensch’a tapfradad,
Temma da Deus, a fai, antalleg buc muncava,
20C’alg pâr da quel ves ün la terr’ha en vardad.
Prudiensch’ad ün vif spirt, vi d’el lou tiers, pandlava.
Da pitsch’n ansi purtau ha ’l vera realtad,
Schirm a defensiun dev el, ch’ün er afflava
Charezia ch’el ha ghieu, gisti’ er cun buntad,
25Las Vieuvas, orfens, er paupers, han fresc’umbriva
Afflau sut quest pumer. Eis ei buc da plirar?
C’la blaicha mort uss’er, sin quel aneg ariva,
Cun gritt’a furia zunt a terr’ilg fa curder.
Chei ün Pumer ei quei? gi po; da chei sort plonta?
30Qual’ei la sia calur? Chei Num ha quel purtau?
Ca tuts han landergiu prieu frigs, a poma tonta;
Char! teidl’a fai adaig: Singiur Capol ei ’l stau,
Ün Hum d’Excellent spirt, da talents zunt custeivels,
Ca cun sês duns dalunsch ha sa faig ber numnau
35E ’lg veingünavel on staus ei ’l Regent ludeivels,
A tras favur d’ilg Tschiel sin la supchia schentau.
(fq. r) Ün Hum, parsez ch’ils Deus d’la terr’ault honoravan,
Er enten grondas Curts; quei gig jou cun vardad;
Quesche pir ti scuveus, cun tuts ca giu d’quei sbavan;
40Engelland a Sanct Marc san gir co ch’ilg faig stat:
Chei figet Reg Wilhelm ilg Tierz da grond’vanschida,
Ner la Republica da Vaniesch’er, á lgi?
Scumbauld da sias vartids caner’eis tiers els ida
Fò ’l d’els faig Cavalier, senz’ilg ver mai vieu pli.
45Mir’ussa quel ei morts, a buc da gig en fossa,
Ven ussa ber plonschieu da pitschen a da grond;
Si ’lg Mund ha ’l survangieu grond laud tiers hanur nossa,
La via da la vartid cun ir à nus avont.
Po, ün Deus or da quel far ouncalur’vi bucca,
50Ei stes er bucca bein, l’hanur seig’dad’à Deus;
Ch’el dettig en tuts stands lgeut, ils faigs sco ch’ei tucca
Regian d’la terr’, a bein urden vengig taneus.
Ouncalur ei fartont d’aver ber carschadinna,
Sch’ün bien a pardert Hum da nus ven prieu navend,
55D’ilg qual paupers a richs bien Cusselg vev’n adinna.
Lura po ’lg pievel gir: O laid! O munglament!
Mo damai c’auters han ont ch’jou malacurada

[p. 403 modifica]

Mussau, scha vi jou quei ussa mai repetir,
Curtameng urar Deus ch’el dett’er questa gada,
60Dulsch cunfiert en tuts cors, quest laid ca ston sentir.
Uss’el latez’a pasch tiers sieu scaffider gauda,
Nu’ JEsus Christus ei da Deus ilg ver Filg Char,
Lou si’ Olm’ha ruvaus, sieu Deus a semper lauda,
Lou tiers nus velgig Deus a sieu temps tuts gidar.

Aschia dueva sin la fin cun tutt’obligatiun far

hanur à la ragurdonza da quei Singiur p. m.

Andreas Pfeffer, Stamp.