Rimes Ladines/19

Oh bona vérgin, r’gína imacoláta

../18 ../20 IncludiIntestazione 18 febbraio 2021 25% Da definire

Oh bona vérgin, r’gína imacoláta
18 20

[p. 88 modifica]

Versioni libere.

1.

Oh1')bona vérgin, r'gína imacoláta.
Bèl ůrt d'amór qu' florë́sce col'ůmeliánza,
D'olá qu' na sórt dĕ spë́isa è stada fáta
Da sostegní la gënt, qu'a n pů' dĕ criánza;
Fontána d'důt nóš bëgn e rů d'amòr,
Pietè comé qu'i' son corí d'pantán,
Mo criè a l'imágin d'tó bon fi - ch'onòr! -,
Con důt' quĕ dige to sant inom pitan!

Oh vérgin, r'gína, inscíqu' roşára tòma
Sůl'érba vë́rda, avísa inscí, per di quël
Qu'è vëi, vè gnůt sorë́dl in tè scèque òma,
T'la étérnitè bëgn sòl, mo térzo impó èl ël;
Per ameçízia nósta sòl l'al fat,
Arpé mia mai nĕ n'èssen nia podú,
No, vérgin plë́na d'l bëgn, sc' d'óš fi l bèl at,
Cëi san per quī qu'a fan, nĕ fòs sté odú.

Fontána, olá qu' sĕ láva e bèl sĕ në́ta
Quiš tëmp qu'è plegns dĕ vanitè důt páza,
Quĕ t' sciáldes t'l frëit e sfrë́ides t'l chalt, t'an crë́ta,
Armé d'la dignitè e sostë́gn d'sta ráza:
Levé nes as l tribůt d'la mórt qu' degůn
Podèssa zë́nza té squivè; bèl nët
As fat col fi t'la chaşa, olá qu' vignůn
Denant mesâ gni frat desòt só tët.

Oh bèl e sol confórt dĕ nósta roína,
Chastèl forní dĕ blòta e gran noblë́za,
Tlesúra, qu' t'as abú nů mëiš devína
Persòna in té per bát' la ria diaolë́za:


  1. Altfraaz. Lieder, v. Ed. Mâtzner, Berlin 1858, p. 96