Rätoromanische chrestomathie IX/Inhalt

Inhalt

Sprichwörter (IX) Rätoromanische chrestomathie IX IncludiIntestazione 31 marzo 2021 25% Da definire

Sprichwörter (IX) Rätoromanische chrestomathie IX
[p. 289 modifica]

Inhalt.  Seite 
Widmung  Pag. III 
Einleitung   V-XVI 
Volkslieder  1-282 
1. Less ir a plaz, less ir a plaz  Pag. 1 
2a. Matauns da marider 
b. Mattans da maridar 
3. Vussas mattas s' almantais 
4. O giuven, tü bel giuven 
5. Bainvgnia, tü mia cour cher 
6. Dintaunt ch' eu deir' üna juvna flur 
7. Nus amis da cumpagnia  10 
8. Parche vulais ch' üna parsuna chaunta  10 
9. Adün amer, mo brich giodair  11 
10. Mais cour non ais plü meis  12 
11a. Juvan: Eau s vules rover, vus bella  14 
b. Eau as vögl rover, vus bella  19 
12a. Juvan: S giavüs na buna saira  23 
b. S' giavüsch la buna saira  30 
13. Pastura in chamona  35 
14. Taidla, taidla, ma figlietta  38 
15. Baretta francesa  39 
… 16a. MEis iuvan cour ais conturblo  39 
b. Meis giuven cour ais conturblà  41 
… 17a. 'Na memma lungia nun voless  43 
b. Scha vus vezais meis Jon dret sü  44 
18. Nel chalender vain nomnà  44 
… 19a. Eau plaiant dolur arsara  46 
b. Eu plain dolur her saira  50 
c. Con grand dalet her saira  52 
20. Un bain m stovais fer  53 
21a. Quaist ais uossa la prüma saira  55 
b. El: Quaist ais bain la prüma, prüma saira  56 
… 22a. Guardai mia marusa  57 
b. Guardai, co ma marusa  58 
c. Pür spetta meis compagn  59 
23. Cur cha eu spusa sun, che dessa fer  59 
[p. 290 modifica]290 Inhalt.
Seite

24. Ajo, co chi boffa . . . 60
25. Gnö, gnö, quista flur . . . 62
26. Ils tschels, quels cuschidran . . . 62
27. Eau vögl bain alla mia bella . . . 63
29. Stè a Dieu, ch' eau vegn davent . . . 64
30. Giavüsch la buna saira . . . 65
31. A spass less gugient ir . . . 67
32. Mi' amada, grand' persuna . . . 69
33 Bainvgnüts eir vus, meis chars . . . 69
34. Eu 'vaiv' üna marusa . . . 70
35. Eu pro vus, bella, ir voless . . . 71
36. Taglé, vus mattas bellas . . . 72
37. Eu veng pro te, mia cher amur . . . 72
38. Eu vaiv' ün mail cotschen rösin . . . 73
39. Ed eiran duos compagns . . . 73
40. Buna saira! Vegn a faira . . . 74
41. Ils tschels, quels cuschidran . . . 75
42. O tü bel fittamaint . . . 76
43. Non ais que possibel quia . . . 81
44. O di 'm ün pa, compagnett' adorabla . . . 82
45. Eu vegn davent da chà . . . 83
46. Ai schi di, tü bella! che t' impaissest tü . . . 84
… 47a. Alla marusa sum rivô . . . 85
b. Alla marusa sun rivà . . . 86
48. Marusa chara daman vegn a faira . . . 87
49. Bella dim, co l' es passada . . . 88
50. Üna saira sun eau sto . . . 89
51. Tü ast' na bocca sco' na nekla . . . 91
52. In cas, chi s' imbatta . . . 91
53. Eau sun sco 'l tschierv, chi ais ferieu . . . 93
54. Ve nan, tü meis dalet . . . 94
55. O Röesa gratziusa . . . 94
56. (60). Lattscham eir in pa dir . . . 96
57. Cun üna mata bella . . . 98
58. Ad üna matta bella . . . 99
… 59a. La buna saira, meis char spus . . . 100
b. La buna saira, meis char spus . . . 101
60. La libertà della giuventün . . . 102
61. Eu vegn in ma chasa, eu vegn in meis let . . . 102
62. Mias avainas sun tuot smissas . . . 103
63. Be üna mogla nu po fer farigna . . . 103
64. Eu sto quintar . . . 104
65. Chiars mats, pigliâ par bön . . . 105
66. Stè a Dieu, ch' eau vegn davent . . . 105
67. In Ollanda viadi . . . 106
68. O spus' adorabla . . . 107
(68). Giuven sun e ha pacs ans . . . 109

[p. 291 modifica]Inhalt. 291

Seite

69. Il meis star lejer temp . . . 110
70. Ed eira, ed eira . . . 111
71. O che nüna lungia via . . . 112
72. Eu vegn in vi et vegn in nan . . . 113
73. Eu 'vaiv' üna marusa . . . 114
… 74a. La buna saira, meis char spus . . . 115
b. La buna saira, meis char spus . . . 117
75. Matt' o tü bella matta . . . 118
76. O giuvens chars, amis, campagns . . . 119
77. Mieu tesori in quaist muond . . . 121
78. Nus giuvens vulains discurir . . . 122
79. Ils teis bels ölgs nairs . . . 123
80. Santí ün po, santí ün po . . . 124
81. Taidla, taidla, ma figlietta . . . 125
82. O bun amih, cun te stögl dir . . . 126
… 83a. O che fast tü, randulina! . . . 127
b. Che fast qua, tü utschellina . . . 128
c. Cuccarella, bell utschella . . . 128
84. Quaista saira 'lain chantar . . . 129
85. Ün e duos e trais . . . 129
86. Nia nia quaista flur . . . 130
87. Betta, perche cridast tü, cridast tü, . . . 130
88. Sta leger, Jon Petschen, sta leger, Jon Grand . . . 130
89. Cusdrin, voust gnir con mai . . . 131
90. O Tü trida mutschinusa . . . 131
91. Gio intanter sass' eis üna palü, eis üna palü . . . 131
92. Ad eiran duos compogns, ch' aveivan üna marusa . . . 131
93. Quai ais la lavur dels mats . . . 132
94. Volains dar 'na raschunada . . . 132
95. Meis juven cor quel es fich contristà . . . 133
96. Ach eu sun gnü qua zond in prescha . . . 133
97. Binsan tü mieu cour cher . . . 134
98. O bun amih, cun te stögl dir . . . 136
99. Vus femnas qui chi stais . . . 138
100. L' ura mia es rivada . . . 139
101. Sü e taschans baiver . . . 141
102. Dileta mia sta a Diou . . . 142
103 Adiou meis amur, adiou meis char cor . . . 143
104. Chara perché tant suspürast . . . 143
105. Prümavair' ais arrivada . . . 146
106. Taglé que ch' eu völg dir . . . 147
107. Malbruc nun ir in guerra! . . . 149
108. Sün ün muot chantaiva Morel . . . 150
109. Che ha tschnà la duonna spusa la prüma saira . . . 150
110. Tuotta not eu m' insömgiaiva . . . 153
111. Chi me ais que famailg . . . 154
… 112a. Ad eir' una giuvna sün ün marchiô . . . 156

[p. 292 modifica]292 Inhalt.

Seite

… 112b. Ed eir' üna giuvna sün ün marchà . . . 156
113. Ad eira ün pasçheder chi giaiva pasçhand . . . 157
114. Ed eiran trais sudats . . . 158
… 115a. Ad eira üna vouta ün bandirel . . . 159
b. Ad eira ün giuven bandirel . . . 160
116. Ad eir' üna vouta ün chalderer . . . 161
117. Viv' il bel prinzi, rai d' Olanda . . . 162
118. Üna saira jeiva ora spêr il mar . . . 162
119. O Anna Maria, ingiò ais teis hom? . . . 163
120. Daman a mamvagl vögl eu alvar . . . 164
121. Qua eir' üna giuvnetta . . . 165
122. Vlain comanzar eir a chantar . . . 166
123. Buna saira mattans bellas . . . 167
124. O juvna bella che stais qua . . . 168
125. Chantè, chantè Lisetta . . . 170
126. Plaundscher stölg uossa ma dulur . . . 172
127. Ed eir' üna vouta ün gentilom . . . 173
128. O tü marusa, o tü mia, o tü bain chara . . . 174
129. Que eiran trais compagns con trais barettas cotschnas . . . 175
130. O mamma chara, che mà dess eu far . . . 176
131a. O bab, o bab, o mieu cher bab! . . . 177
b. O bap! o bap! che veivat fat! . . . 179
… 132a. Il silip e la furmia . . . 182
b. Il salip e la furmia . . . 182
133. O dolur, che ch' eu hat fat . . . 183
… 134a. Chalanda Mars, chaland' Avrigl . . . 184
b. Chalenda Marz, Chalend' Avrigl . . . 184
c. Chalanda Marz, chaland' Avrigl . . . 184
135. Quell da Schlander e d' Unuder a chiavalg . . . 185
136. Las Ligias trais rivavan ils Burmins tuts a mütschar . . . 185
137. Il Düchia da Rohaun . . . 185
138. Laschens pür dyr et aradschuner . . . 190
139. Eug sun vilhelm il Telle . . . 193
140. Eu völg chiantar dals velgs Grisūs . . . 199
141. Qui giescha un hum . . . 210
142. Schiañar et mura . . . 213
143. Da loeng ino he eau bramo . . . 224
144. Un juven generus per tschert . . . 226
145. Quels giats, chi maglian tantas mürs . . . 228
146. Ils peschs aint in l' aua san saimper noudar . . . 230
147. Üna cuorta chanzunetta . . . 232
148. Or dal cor la cumpagnia . . . 233
149. Sü, sü, o Svizers e Grischuns! . . . 235
150. Si legramen schuldause . . . 237
151. Scha 'l Trenta 'vess maglio . . . 240
152. Sta á Dieu, marusa chara . . . 242
153. Ed ais stat darcheu nouva combatta . . . 243

[p. 293 modifica]Inhalt.

293 … Seite

154. Nus gnin qui incunter con grand' allegria . . . 244
155. Laschai clingir chant e magöl . . . 244
156. Stupefat reist eu aquia . . . 246
157. Stupefat reist eu aquia . . . 249
158. Ai mo, la figlia dalla mulinera . . . 254
159. O chera, o bella! eu vuless bain ir tiers vus . . . 254
160. Ad eis gnieu giô la greva . . . 255
161. Eu am dum tschientmilli buonders . . . 256
162. Id eis gnü gio ün zop dall Ingiadina . . . 257
163. Ün di scu hoz me pü in tuot ma vita . . . 258
164.
Ramoschans . . . 258
165. La malondraivla glieut da Tschlin . . . 258
166. Una chanzun in quaist momaint . . . 259
167. O che grand plaunt, cordoeli taunt . . . 260
168. Cur eau consideresch . . . 266
169. Ach Dieu, mieu cour tres our . . . 270
170. Vuless gugiend qualchiosa dir . . . 276
Sprichwörter . . . 283 ― 288
Inhalt . . . 290 ― 293

[p. 295 modifica]Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IX.djvu/309