Poesie scelte in dialetto potentino/XI

XI. Chi vole va e chi nun vole manna

../X ../XII IncludiIntestazione 21 maggio 2017 100% Da definire

X XII
[p. 31 modifica]

XI.


Chi vole va e chi nun vole manna.


Giamme a Roma, giamme frà
     Giamme lu Papa a supplicà,
     Ca vicario sia di Cristo,
     4Ma lu Re nu l’ha da fà.

Casomai ca può ntustasse,
     Noi turnamm’a supplicà.
     Se s’imbruogliano li matasse
     8Nun avemme pò chi fa.

Giamme a Roma, giamme frà,
     Jedde la ràzzia ne la fà;
     E la rogna ch’ave attorno
     12Ca l’ha fatto mpò ntustà.

Noi allegri ne turnamme,
     Salutenne la Santità,
     Addò Vittorio ne giamme:
     16Viva, viva sua Maistà!

Giamme a Roma, e giamme frà,
     Noi la palma hamma purtà:
     Cu lu priesce, e l’armunia
     20Una l' Italia s’ha da fà.

Una vosce, unu sfrisse:
     Si lu Papa vole fà,
     S’abbracciasse lu Cruggefisse,
     24Ma Vittorio ha da regnà.