Poesias (Nay)/22

La spassegiada nocturna

../21 ../23 IncludiIntestazione 26 febbraio 2016 50% Da definire

21 23

La spassegiada nocturna.

(Nach Annalas, S. 317, 1915.)

Da miez unviern il tschiel stelliu
La freida notg sepeina,
Ils pezs terlischan sco burniu
Egl aur de glina pleina.
5 A tras la val til' il serein
E tut ruaussa caul e bein.
Sulets, sulets, sil teiss uclaun,
Camin' jeu cun furtina,
O, leu endira in malsaun,
10 Pitescha, sedeclina.
Jeu quet', ch' jeu audi siu rugar,
De cugl agid po festginar.
Las stellas neschan spess sil frun,
E bognan caul la strada,
15 Ch' jeu rumpel mez e sfuolel zun
Cun regl tras la nevada.
Il cor mi batta pir e pir,
Jeu creiel mez, de stuer pirir.
Mo in moment fetsch jeu in paus
20 Leu si la neidia plaunca,
Cueschel in gena ruaus

A mia membra stauncla. Cheu ves, jeu, sco sch' in maun vess stez Il clar burniu davos il pez. 25 Miu num aud jeu carin clomar Dad ina vusch migeivla: Dieus paghi tei per tut de car, Premura buntadeivla. A tras la val til il serein, 30 Ed uss' ruauss' jeu caul e bein. Ruaussa bein, ruaussa ditg Ti glisch, ch' eis uss stizzada, Fideivel mat, miu bien amitg, Ti steila, ch' eis curdada, 35 Curdada mo per pli segir, Sin gl' auter mun poder sclarir.