Pagina:Danzi - Poesie scelte in dialetto potentino.djvu/33


«  Chi crerïa ca mo Sciarrill
     Avïa da iesce da fuora patto,
     Me cagnaze lu cuntratto,
     La scruttura non fa truvà.
     
«  Foz’lu patto a menza salma,
     Po da menza, a una e menza,
     E trasù mò ’ncumberenza,..
     Caccialo mamma, ca m’ha bascià. 4

«  Una salma sova a data,
     N’ata salma è preparata,
     N’ata m posta è pe la strara,
     Pensa futre 5 a cammenà.

«  Avia d’orgio, e po la biama,
     Da la biama a ncarche scaglia,
     M’hà duvà mo pure la paglia,
     I che vita aggia menà.
     
«  M’era tanto mbriacare,
     M’avia mise lu torciamusse,
     La canzona di Caprabbusse6
     Mo me l’ha fatta arrevurdà.

  «  E chi te l’ha fatta la buva,
     « Te l’ha fatta lu zuco de d’uva,
     « E mo ca si assincerà,
     « Mannaggia da qui, mannaggia da dà.»

«  All’Amereca giammenenne,
     Qui se fà cu tanta teste,
     Si parlamm’avemme lu rreste,
     N’hanno troppo accavaddà,

«  Ne purtamm a Cussidente,
     A Rocco Biscioscia cu lu trombone
     Gne dasciamme lu avetone,
     Se lu fernessene d’alleccà.

«  Ne truvamm’inta a stu balle,
     Mo rattammene lu cuzzette,
     Si lu mmaste ne va chiù strette
     Tutt’a rrise l’ amma piglia,