Ilg celestial Hierusalem

romancio

1620 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, I.djvu Ilg celestial Hierusalem Intestazione 23 settembre 2015 25% Da definire

Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie
Vol. I

[p. 36 modifica] [p. 37 modifica]aber scha tei antallis ch' el dei easser vegneu dil tutt schi non gis quei ch' è vid se sez; perchei che, el dei vegnir entils dauos teimps & la fign dil mũd. Dan. 7. Apoc. 20. Dan. 12. Mat. 24. schi isch tei & tutts ils auters sectierers della doctrina dil Antichrist; siont che vus tutts ischas curdaus giù dalla veglia S. Baselgia. Itẽ scha ti lessas aber per quest Antichrist, il Papa sco auters Caluinists schfatschadameng? schi gis ina grãdissima blasfemia, siont che entẽ perpetten mai na veãs ni ti ni auters gir cun la verdad; & tralaschõt bear autras proprietads dil Antichrist vi ieu na mai ver treis ner quatter metter là & mussar, che il Papa na pò esser quella persounna che la vossa misera & poura testa vus datt eint primierameng pia vean gl' Antichrist a reger na mai treis ons & miez. Dan. 7 & 12. Apoc. 12. Et chi ei vschi matteu & balurd che na sapgia che dal antscheatta dalla baselgia antoccan sin quest [p. 295] vra han seimper regieu ils Pappas? Per l' autra: vean subit sueinter sia mort ad easser il Giudizi Dau. 7. Apoc. 20. Matt. 24. 2. ad The. 2. Ep. Ioa. 2. nu pia ei sueinter la mort da qualche Pappa stau il Giudizi? Per la tearza, vean el schniar Christum. I. Ep. Ioa. 2. Item sa vean a dar or ch' el seigig il Messia. Ioa. 5. Item sa vean a dar or che el seigig Deus. 2. Thes. 2. Et se vean ad alzar sur tut che vean numnau Deu. 2. ad Thes. 2. Dan. 11. Da grazia chi po esser vschi affrountau da gir, & puder metter la ch' ils Pappas schneagian Christũ? Cur mai sa ha in Pappa dau or per Messias? ner Deus? da chei teimp ei stau in Pappa che sa haigig alzau sur tutt ils Deus? Per la quarta vean el a vegnir arsàntau cun il fieg da tschiel. Ioa. 20. Apoc. mussig ign da vus Caluinists inreformaus che quest seigig dauentau cun qualche Papa? Aber ad vffauns malubiegigs, ei nigina chiausa malfaiggia?


İLG CELESTİAL HİERUSALEM.


Ilg celestial Hierusalem, Turig. 1620.

1.
Iou sai' nzanu' ün bi marcau,
Lieug da la pasch vên ell numnau:
Hierusalem, mi vean alg sen, parche
iou' stem,
Silg mund nun ei sieu pare.
2.
5 Silg mund nun ei tanien marcau,
En tschiel eis ell zund bi fitau,
Glorgi' ad hanur, ha nies signur,
sampgiau a nus,
Zund leagar ei sieu esser.
3.
Deus quei marcau ha setz scafieu,
Tras Iesum Christ ilg car filg sieu,
Deus quei marcau ha setz schãtau,
a ferm funzau,
A cun daleg fitaue.
4.
Schubar a soing ei quei marcau,
Parche Christ setz lg' ha schubragiau:
Cun sieu soing saung, quei schkazzi
ground, ch' ell a hor spons,
Tras quell ilg fa' l zund schubar.

[p. 38 modifica]

5.
Quell sabi Deus lg' ha tarmanieu,
Ch' l ei grond a larg cun logs furnieu,
En quei marcau, nun vêr quitau, lou
ei sampchiau,
20 Larg deg avund' á tutse.
6.
Ilg pli bien ei vi d' quei marcau,
Ch' lei sin ün ferm salom schantau,
Quei fundamẽt, ei cunaschent, Christus
pussent,
'Ls Apostels l' g han mussaue.
7.
25 Mô quei mi legra zund datschiert,
Da tutt logs na vean stradas tiers,
Lou da tutt temps, sa po ir ent, chi
va gugient
Las portas ean avertas.
8.
Purtniers en lou' ls oungels da Dieu,
30 Als quals parchirn' ilg pievel sieu,
En quei marcau, ha Deus dumbrau,
fin adin chiau,
Sa er als nums da tuttse.
9.
Aur ad argient a grond danêr,
Par ün grond schatz ha' lg mund pilg
vêr,
35 Mo ti nar mund, quei ei malmund,
ardschilla zund,
L' gei tutta vanitade.
10.
Mô enten tschiel sampchiau ha Dieu,
Quei cha nagin êlg mai ha vieu.
Nagin sa gyr, nagin udyr ne antalyr,
40 Chei bien lou vên ad esser.
11.
Sulelg la tearra sto havér
Ad ear la lgina bein pilg vêr,
D' unviern a d' stad lur claritad, fan
en vardad.
Ilg mund stô quels havêre.
12.
45 Mô vin tschei mund gi ieu pilg vêr,
Stuein nus quels zund buc havêr,
D' la lur lgischur, vagnins allhur, a
vagnir sur,
Deus lgyscha setz avunda.
13.
Quell cun si' aulta maiestad
50 Fa deg avunda claritad
La nagin schkir, mai po vagnir quei
crei sagir
Ilg gy lou cutza semper.
14.
Quei lieug da tschiel a bi marcau,
Ilg qual Deus ha à nus samgiau,
55 Ei cun daleg, fitau andreg, zund bein
parfeg
Lou ei nagut malmunde.
15.
Scha gea silg mund fus ün zardin,
Cha cun tut frigs fus beal a fin,
Da tuttas sorts, dultsch asch a forz,
carschess als orts,
60 A fuss latiers bun' aua.
16.
Sch' ei quei nagut da radschunar,
Ancuntr' ilg lieug cha Deus vult dar,
Moungel nun ei, lou sagir crei, da
tut aquei,
Cha lagrament po fare.
17.
65 Ô Iesum Christ vêr filg da Dieu, …
Quei lieug en tschiel has ti gurbieu;
Ti eis quei tschut, chi has mess sut,
la mort par tuts,
Cun tieu soing saung spindraue.
18.
Vffonts da Deus par ti' amaur,
70 Vagnin nus tuts ô car signur:
Tras grazchia tscheart nus vean aveart,
ilg tschiel pardeart,
Ovras nun pôn gidare.

[p. 39 modifica]

 
19. Quals tschertameng, sagirameng
crên fermameng
100 Sin sieu vangiau sa fidan.
26.
A temman Deus enten vardad,
Si dretg culg spirt en pietad,
A tignan car, ilg sieu plaid clar,
cun gyr a far,
Da côr zund bein da tschierte.
27.
105 P' ilg num da Deus ên els parderts
Da d' andirar crusch ad unguerts
Ad ean fitai cur ch' a Deus plai,
cun tutta fei
Da bandunar quest munde.
28.
Par quei lein nus zund buc tumér,
110 Laschein pir yr scô Deus vult vêr,
Schein ell manar, ell sa bein far,
ad á nus dar
A tutts 'na buna fine.
29.
Prest a vagnir vên l' aulta Deus,
Cun la pagalgia a seas ligeus,
115 Ch' ell vên a dar, seinz' antardar, a
s' anriglar,
A quells chi bein cumbatten.
30.
Hei nus laschad 'lg uffiern gunchyr,
Sch' nus gea silg mund stuein pitir
Deus ha sampchiau en tschiel bien
paus, a bien ruaus
120 Larmas ei lou naginas.
31.
Ô vêr cartents spusa da Christ,
Rugad cha vies spus vegnig prest;
Nus basêngs vein a mal munglein
partal rugein
Ch' ell vêlgig far la guerra.
Mô pir partrachi bein scodin,
Lient nun vean buc aminchin,
75 Quei ch' ei malmund, sclaud' or Deus
zund, quei ei radunt,
Ils mals stôn star dafora.
20.
Ils nun cartents a fandschadurs,
Ch' amblidan Deus par lur hanurs,
Fan adaleid, lgi sieu soing plaid a
lgi vardad,
80 Ear sieu soing num buc hundran.
21.
Als quals lur trost han sin quest
mund,
Ad han' na fleivla cretta zund,
A fã puccau seinza quitau, a san
buc grau,
A Deus par seas grond dunse.
22.
85 Ear quells chi mazn' a fan daleid,
Cun guaffans puings ad êr cun plaid,
Temman nagin, drizan sgurdin,
schdagian scodin,
Ad han pauc bien alg côre.
23.
Ear pitanadars a ranvers,
90 A tutt malgists a mansasers,
Cha vanitad, malschubradad, a nauschadad,
Enten lur côrs cuvieran.
24.
Da quella sort scô lgei numnau
Nun pôn vagnir en quei marcau:
95 Ear scungirar a vaun sinar, cun
tutt mal far,
Ent ilg uffiern stô arder.
25.
Mô quels cha Christus ha spindrau,
Quels van sagir en quei marcau,

[p. 40 modifica]


32.
125 Sin tei lein nus noss fag schantar,
Cuntut ô Deus nuns bandunar,
Ving en agid cun tia vartid, a tieu
salid,
Nus dei la vitta semper.

33.
Quell chi ha quest l' g amprim cãtau,
130 Quell ei dals mals parsaquitau,
Avont dus ons ei' l trag en Tschons
cun seas uffons
132 Sin Deus stat sieu cunfierte.
          AMEN.


RHETUS.

Rhetus, ilg vêlg Grischun, schqitschau, anno 1621.

1.

Iou sunt quel vêlg Grischune,
Ilg qual hai vugagiau,
La vitta, raub' a saunge:
Ad hai êr cungistau
5 Cun gronda tapfradade,
A tras agid da Deus,
La niebla libertade;
Fag liber mês pies.
2.
Bein prest s' ha quei midaue,
10 Cur guauld par dreg lev' ir,
Frig êr que giuf giu d' cheue,
Pudig que big patir.
Matti bein prest a strada,
Cattei puspei bein bauld
15 Mi' vêlga libartade,
Scatschei davent ilg guauld
3.
Zund marvalgiusamenge,
Ad êr cun prigels graunds,
Hai jou mes ragimente
20 Spindrau da quels Tirauns.
Els êran zund gramadis,
Schlaschei sco grass vadêls,
Sur tschengals, vals a crestas
Schantavn' els lur castêls.
4.
25 Fagevan schalmarias,
Daminchia sort schlaschijng,

Duvravan Tirannias,
La tiers grond mal mundijng
Cur jou que mal vazeva
30 Cun gritt' a cun dalur,
Da cor jou mi vulveva
Tier Deus ilg mês Signur.
5.
Quel ha mei prest gidave,
Gidau or zutt lur mauns,
35 Lur guauld ha el spazave,
Scatschau êr quels Tirauns:
Tras zund maneval mittels,
Ch' jou vess zund big carteu,
Hai jou quei niebal tittel
40 D' la Libertad gurbieu.
6.
Bear gronds sa lamantavan,
Ch' jou friv' ilg giuf giu d' cheu,
Par lur dregs fig pliravan,
Ch' jou fuss lur aigen stau.
45 Mô jou da vêlg nun fova
Subgiet nanuih signur:
Sullett a Deus sarviva,
Quell ei mieu dreg signur.
7.
Mo lg' êran mal cuntentse,
50 Mi levan quei scuvir,
Sin me sgrizchievn' ils dentse,
Cun guauld mei far vagnir