Einege kurze Reime/2

Das Zeichen der Besserung

../1 ../3 IncludiIntestazione 22 aprile 2016 25% Da definire

1 3
Das Zeichen der Besserung

Chi che confessa d' avëi falè
Mostra che ëi vó s' emendè;
Chi che n' ó mai ester ingianà
Mostra che ëi ama i pićià.