An dij, che imparëis inće la müjica

ladino

Micurà de Rü 1833 Stories y conties d'autour An dij, che imparëis inće la müjica Intestazione 15 marzo 2016 50% Da definire

Aǹ diŝ, ch' imparëis inçhié la müŝica


Aǹ diŝ, ch' imparëis inçhié la müŝica; él pa vëi?
Ŝé, ël é bëiǹ vëi.
Çhi imparëise pa a sonè?
J' impare a sonè le clavier.
O, le clavier foss pa 'ǹ bel divertimënt ël, mó plütost difficil da imparè.
Ch' ël é plütost difficil m' eǹ annadai jeu assà; perçhi ch' ël é bel[e] trëi agn ch' impare, e jeu ne sà çhiamò treup.
Imparëise inçhié a çhiantè?
J' imparasse dërt gian inçhié a çhiantè, mó mi Maéstr de müŝica diŝ, ch' jeu n' ha nia dërt 'na bona vuŝ.
O sigü, sigü, por imparè a çhiantè mëss'ǹ prüma de tüt avëi 'na bonna vuŝ, ŝenò ne somëjel nia.

Quël pënsi bëiǹ inçh' jeu dèdequël ne voi inçhié nia scomenćè.
Avëise bëiǹ 'ǹ buǹ Maéstr de müŝica?
Per savëi [da] sonè ne podessl estr miù, mó ël n' é nia dërt diligënt col gnì a m' insigné.
Ël avrà meffo treup da fà. Ël avrà treupes instruziuǹs?
Nò, nò; jeu mine, ch' ël sie demà insceu frad.