Uŋ di stas̄ova uŋ grum de s̄ënt s̄ouna dànt a uŋ cunvënt

ladino

Ujep Antone Vian 1864 Uŋ di stas̄ova uŋ grum de s̄ënt s̄ouna dànt a uŋ cunvënt Intestazione 28 aprile 2016 25% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Uŋ di stas̄ova uŋ grum de s̄ënt s̄ouna dànt a uŋ cunvënt

Uŋ di stas̄ova uŋ grum de s̄ënt s̄ouna dànt a uŋ cunvënt dei Capuzineri, y cuns̄idròva na pittura sul mur de chëll, chë rappresëntòva Sànt Antone, chë perdicòva ai uĉöi y ai pèŝ. Cunsidràŋ sta pittura sëla ris̄ova ëi drè dasënn, y uŋ dis̄ova ai àutri: Per l' amor di Die, pertgë tgèla pa chiŝ gimpli 'ŋŝi suviör, y pertgë tëŋ pa chiŝ stochfiŝ 'l tgè 'ŋŝi tl' aria? Te chëll mumënt svèa uŋ vödl Capuziner da viëre òra: Chëst fèŝ chiŝ tieres dall' allegrëzza, daviacchè ëi vëis̄a si cumpàgnes dlongia! oder dàŋ së!