Comiè

../9 ../11 IncludiIntestazione 10 novembre 2019 50% Da definire

9 11
[p. 66 modifica]

Fedeltè.


„Roşína, nʼ áldes mi lamë́ntʼ,
Mi cu̥r batán e sospirán?
Nĕ crëiĕ mia mai no a tradimë́ntʼ,
Tó sònşi sòl, scĕ tʼ ós mia man.”

“Perchí, perchí mʼ as mai tradí?
Mi cu̥r sinçír e tan fedèl
Con láncia spíza mʼ as ferí;
Půc tëmp chamó, spó vai tʼ vascèl.”

“Tradí nĕ tʼ ai, chi díges mai?
Iů tʼ amʼ tè sòla, crëiĕ mel pós;
Tó cu̥r tan bon conë́sci e sai,
Charé nĕ chári a pèl ed ós.”


“Lascé nĕ mʼ as? Co l pói pa crëiʼ?
Arbandonada mʼ an pů dit
Tan sʼ gů quĕ sis è dòi col trëi;
Chi mai tĕ mi destin èl scrit?”

“Fedèl tĕ sònşi, mi bon cu̥r,
Baogī́s e ingian arán pensé;
Mò la oritè solmë́nter nʼ mu̥r,
Quëš mës vignůn bëgn confesé.”

„Fortů́na, grázia tè da mé,
Ah, grázia iádeš mil e mil!
O bèl amòr, iʼ sòn con té,
I sòn indô con mi Vighíl.”


Comiè.Lůc tremèndo, bůrt, salvár,
Quīt e da temë́i, n salů́t!
Mèşa noet sonáda l var
Frë́ma a mi quiló, půr můt.

Sòl, arbandoné, domán
Frára1 pasarái, la mont,
L rī destin mĕ tlama; plan!
Důt queš soiús perchí sůl front?

Sònşi fóš tan mat a crëiʼ
Róbes quʼ èster vëi nĕ pó?
Quan tʼ cortina ai a mĕ temë́i
Scomencé dai mórtʼ quiló?

Èl ingian e ma spavë́nt?
O oritè con gran mervö́ia?
No, degůn incantamë́nt!
Lůc salvár, queš iadʼ mĕ mö́ia.

Di, signál, qui quĕ tʼ ès, di!
Ángiol pés gnůt jů dal cīl,
Tůa belë́za tʼ a tradí,
Bèla plů quĕ mil e mil!

Sëgn mĕ féges dʼ gni dʼ impró?
Spèta, iʼ vëgnʼ, mò no tĕ mu̥!
Të́ma ai bëgn, mo i vëgnʼ pa impó,
Bëgn quĕ tʼ ès per mé chèz dʼ nu̥.

  1. Montagna che forma i confini tra Marebbe e Gardena