Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/98


— 87 —

fatt patì tan troupp e tan dì 'l sacrifizio innozent. Medemmamentr āle dè 'l comando d' arrestè duttg' chicche ē intenūs cung Golo; e i soldàs à fatt chesc' dutt bell avviſa. Da dumang damana 'l conte, che 'l colpevole i vegne m'nè dant; el ā meffo der finì d' lì la secunda ŏta la lettra d' Genofefa, e grang impressiung i à fatt chelles parores: "Sceoucche iou perdone a tè, perdona ci tou ad el, e el nè vegne spanù na gotta d' sanc pur mia gausa." E pur chesc' èle stè, ch' al comparì d' Golo i ciarāle cung cumpassiung, i oudli inflà dalles legrimes, e i à ditt cung usc' morjella: "E ci t' ai mai fatt Golo, ch' t' messās fa gnì na te desgrazia pur sura d' mè? Ci t' ai fatt mia signura e mi fì, ch' t' jès ai accoppè? 'Ng pure mūtt arbandonè este capitè a mia porta, e chilò aste ceaffè tua felizitè: e tou t' m'la pais ing chesta maniera?" 'L miſerabile crdō d' ceaffè 'l conte dutt in senn e fŭria; mo chella maniera umile mai aspettada i ā firì 'l cour tang soutt, ch' el ē rott fora in legrimes e scraiā: "Guai a mè! na pessima passiung m' à svarceiè: osta sposa è innozente al per deng angel in Ceìl, iou fō 'l demonio pur la tentè e tra al mal, mo d' ban. Ella nè m' à dè oredla, e iou sung d' ventè furioso, i à jurè vendetta e al medemmo temp chirì 'ng mezzo pur salvè mia vita, purcicch' i m'ssā aspettè la mort da osta mang, s' ella s' manifestā