Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/85


— 74 —

Fì d' Iddì il mena pro alla uma, ch' ā na ligrezza immensa."

"Mo li uomini nen orō impōne nia creie, ch' el foss' Fi d'l Pere in Ceìl, e da d' El m'nè; purcicch' el n' i sonā bung, de mssei de cunting maraldì, ch' ei ē rì, e ch' ei sè dō convertì. Spo ai m'tù dui tocc' de lengn' grosc', adūm, sceoucche chisc', ch' i tegne t' la mang, sta unīs, e fatt d' ingfora 'ng strument, nominè crusc', spo i ai passè cung ciodi, che someia les spines, ch' t' conesces, mo plou stersc', les mangs sacres e i pisc' e l' à imbrunciè cui bracc' a spanà soulla crusc', ullacch' El à purdù dutt 'l sanc', ed è mort soutt les coionades d' che ria jent. Semìa ch' El n' i ā mai fatt mè a na persona, anzi, ch' El ē cung duttg' plengn' d' amùr, e deidā vignung, ch' 'l p'riā."

"O uomini pessimi e d'a orei crêo, (scràia 'l mūtt). E 'l Pere in Ceìl, El sopportā 'ng te delitto, zenza i fulminè? Iou i ess' accopè jou duttg' iou."

E Genofefa: "Mi picce, 'l Fì d' Iddì p'rià so Pere pur ei: Pere, dijōle, prdoneila; ei nè sa, cicch' ci sè fesc'. - E El è mort pur amur d'li uomini, e d' chi medemmi, ch'l ā cruzifiggè; e chesc' m'ssā est'r, zenza nè podō jì d'gung uomo a Paraisc', no iou, no tou. Quindi àle dè la vita incie pur nosc' amur."

'L bung fì stè illò starre ad ascoltè pro,