Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/84


— 73 —

oraziung, acceoch' el nè foss' d' ban, cicch' El jē a prdicchè e a fa pur li uomini."

"Dō na vita solitaria elle indō gnu inant'r li uomini e i à rivelè, ch' El ē m'nè da so Pere zeleste, che chesc' è bung e sant, i amā der tropp, dea ch' el è Pere de duttg; purchesc' dessi ci ei est'r bongn' e amè chesc' bung Pere, incie s' amè tra d' ei desco fredesc'. El ingsignava: Chicche ascolta 'l Pere ascolta ci 'l Fì: e chicche s' armendarà, r'varà in Paraisc', ullacch' ei godarà ligrezzes zenza fing; mo chicche n' 'l ascolta e nè jarà dō ad El, n' udarà mai 'l Ceìl, mo sarà prezipità teng frignung d' tormentg'. Intang la jent nen orō creie, ch' El foss' Fì d' l Padre zeleste, e m'nè da El; quindi orōle fa udei, ch' el ē potente, sceoucche 'l Padre."

"Na uma, puc plou attempada, co iou, fō scealdi amarada, e la fūria ē da burjù sceoucche la mia; d'gungn 'nen ē bongn' d'la varì, mo El la tol pur la mang sceoucche iou tè ſengn', e ella ē sana soul moment, ed ē fresca e d' bona vouia sceoucche denant." "'Ng fì, 'ng pū plou ved'l co tou, unico fì d'na uma, desco tou a mè, ā m'ssè morì; e ang nè sè pò immaginè, ci dulur ch' l'a uma ā. Intang' 'l Fì d' Iddì i ā ditt in bella carità: No pittè, — e al corp mort: — Leva sou; — 'l mort è gnu vì, ed è l'vè sou. E 'l