Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/66


— 55 —

sou pur l' ingvēr pom e per selvari, fasceoui, nuscelles, paromores, pomaciang, e duttg' i fruttg' da pudei mangiè; e d' buriada col fì àla incie tratt fora d' terra na bona quantitè d' raisc; 'l fengn' pur la cerfa ē belle m'tù ite. Pur at'r plou fistide, che pur 'l nutriment, i fajō 'l pingsir pur na iesta da sè curì e s' defenne l' ingvēr dal freit; purcicche chella, ch' ella ā tangn' d' angn indōs, dè e noutt, ē slisia e scarzada; ella purvā gonot soung lime sentada colles legrimes ai oudli, d' tacchè adūm i tocc', ch' pingolā, cung fiis d' erba o d' raìsc' plou stranceiusc', e na spina, in forma da odla ; mo da d' ſengn' innant ē vigne tacconament inutile. "Ahimè, (sospirāla te so cour) s' i pudess' pouma avei na odla e 'ng stlōpp d' fì! O la jent, ch' vì d' buriada, à tangn' d' benefizi dal Ceìl, e cutang daingrè s' recordi de ringraziè pur chesc'."

'L mutt sè n' ascorjō pou massa de chesta crusc' d' la uma, e 'ng dè vegnel e disc': "R'cordesse, uma, cicch' m' ais respognù, cang ch' i s' damanā, purcicche la cerfa p'rdō 'l pulang? — Vign' istè, dijōſe, Dì i dà na iesta plou liſira d' curù scurcoucce, e a vigne ingvēr na plou p'ſoccia d' curù d' l ceind'r. — 'L Signur s' ung darà pou ci os una, c'rdeis d' i est'r manco a cour dena cerfa