Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/56


— 45 —

cundusc' tena val dutt in flu. A udei la pruma ŏta la pumpa d' la bella sajung in dutta sua bellezza 'l mutt belle intendŏŏ sintì na impressiung insolita e considerā dutt plengn' d' morvouia e intereſse. "Co ella chesta, o mia uma," dijōle, "che dutt s' è mudé, e gnu tang bell dall' ultima ŏta ingcà? Chesta val chilò ē dutta curida d' blanc, e ſengn' ella intenta a vert, chi p'cceōs pè uramai fosc', e i lengn' s puc denant secc' e despià fora, o ma cunung pude fouia ghēla, è ſengn' curīs d' rames fresches e teindres. E sored'l cocch' el è cialt e luminùs, e 'l ceìl bel blě e serengn'! Ciarede pouma pur terra, cutan d' belles erbes à davert sou i oudl'i d' curù, ci bell ghēl blě e blanc!" "Picce amabile, chisc' è ceuff ei," respognō la uma; "i n' ò pa couie valgungn' pur tè; ve chilò margarites e ceuff ghei; ciaramo ci bell curù ghēl daite, ci belles picces fouies delicates blancies, ci belles puntes couccenes! chisc' ghèi è arnica, sent' ma ci bung odor, chesc' blě e feid' l salvare, à 'ng toff sterc. Couietene pouma, chè dutt è tō chilò incearc, t' eng pos tŏ cina ch' t' os." E chel picce cŏſe s' n' ā abinè tangn', che chella piccera sua mang 'ng pudò branciè ite.

Indespò l' ala m' nè Genofefa fora insom la val teng picce bosc spess, e i disc': "Dà bell' a ment; ci aldeste?" E pur la pruma ŏta aldī 'l picce ed ē bung de desferenziè mille