Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/46


— 35 —

Despò s' ella injenedlada jou, e tignō in alt cung intrames les mangs una d' chelles massaries plena d' latt fresc', e scraiā cung legrimes dé ligrezza: "O mi bung Dì, tollede sou mīs legrimes in ringraziament d' chesta preziosa sincunda, purcicche chesc' latt, ch' i sung pur beire, è zenz' at'r 'ng osc' benefizio. Os ais fatt nasce da chesc' crepp secc pur mē na fontana fresca, Os ais urù che 'ng vicell sè perde t' chesc' bosc 'ng granell d' chirbes, acceocch' i ceaffāss' na massarìa da d' abinè sou 'l latt; Os ais rev'nù mi vàresc' a chesta grotta, ullacche chesc' bung animal à sua tana. Sengn' sè pudungſe rinforzè iou e mi fì, e in confidenza in Os poi aspettè a pora nia 'l grang freit, e i ventg' crudi.

Spo alla boiù, e legrimes d' ringraziament s' moscedā col latt. "O ci bona boanda, (dijōla) da tang 'na bona saù n' ung n' ai mai ciarciè! O mi Dì, cutang puccia stima ch' i fajō d' les derzades soung tavola d' mi Pere, perdonemmela, ch' i s' à illaota ringraziè massa mal, e ch' i à deidè massa puc i puri, purcicche i nè conesceōva illaota, baldi! nia cutang mē ch' la fang fesc' ."

Ringforzada col latt ella tornada fora ad abinè must'l, l teind'r e sūtt, dalles creppes e da cianac' vedli, e dopo ch' ella n' ā abinè plou fasc' adum s' àla injignè a sè e pur 'l picce t' la caverna 'ng lett morjell. Spo à la ciamò