Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/36


-25-

ch’i è restada in forniment, e seghita a dì: „Toui chestes perles, mutta amabile, in paiament d’tua compassiung pur mè, e in caparra de tua fedeltè: elles è mi forniment prezioso da n’vicceà, ch’i nèm’ā oramai mai tutt dal cōl demezz da chel moment, ch’i l’à ceaffè da Sigfrid. De sengn’impede dess’’l servì a tua nozza, el vè plou mille reinesc’: mo s’t’es ci’ sengn’ricca nò confidete sui bengn’s d’la terra: recordete, che ’l cōl, ch’ l' à portè è gnu taiè dalla sabla. Impara a nè t’ingfidé incie d’i plou bongn’ tra li uomini, chè che ess’ mai ditt, che chel chè mè fornì de perles mè faraà batte ia ’l ciè? Mi esempio quindi t’ingsegne a mette in Dì su tua confidenza. Sengn’va, mantegnete prossa e da bengn’, e lasceme, ch’i fesce mīs ultimes oraziungs a Iddì, e mè preparè al vare fatale all’eternitè.“

CAPO VII.


Genofefa vengn’ledia dalla p’rjung.


Che mutta sen ē appena, che la porta de ferr d’la p’rjung se deura cung’sussure; e el vengn’ite dui soldās dalla corazza — corpett d’acceà— corīs, ung cunung zavalì de fuc in mang, l'atr culla spada tratta soutt al bracc’. A i udei tromorā Genofefa, e col picce in bracc’ sè mettela su i jonedli a priè. In chesc’fa: „Leva sou (disc’cung use’ grŏia chel die tignī la spada, e fasceō l’uffize da bōia) leva