Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/132


— 121 —

pagina:121 l' amur, de sè stravardè da gelosia, d' ni dè mai a ment a ries leinghes, che chir d' desturbè la pesc' e concordia; che ella l' ā poumassa porvada, cicche po na leinga baojorona a desturbè i matrimoni incie i plou cuntentg'. Ai peresc' spo e alles umes i raccomanāla di dè na bona educaziung a su fiis, d' i tra sou t' la s. Religiung e devoziung cristiana, d' inspirè spezialment'r na grang devoziung a Maria Ss.: "'Ng vero d'vot de S. Maria nè jarà purdù," mettōla pro. A val uma, ch' i stē daimprò col picce soul bracc': "Considerede" dijōla, "chesta piccera creatura nen à so desting al mon scritt soul frunt. Segn' s' la rīle amabilment'r, mo ci pur chesc' viadù gnarāle su dìs d' tribulaziung, d' gramezzes, legrimes, la sorte, che tocca a duttg' i mortali. Pur chesc' dei ma na bona educaziung, acceocch' el aie in sè istess la forza da sè fa strada tra i tormentg' soulla terra. Mia uma n' udō neine dang fora les crusc', ch' dō gnì pursura mi ciè, cang ch' ella m' neinā soul bracc', mo s' ella nè m' essa da piccera ingsou instradè t' l s. timur d' Iddì, ad avei ferma confidenza in El iou ess' m'sse restè soutt alles crusc', e m' mete alla desperaziung te chel deſert, ii ess' ceaffè 'l spiſo alla vita, e nè foss' plou chilò. La vita d' l uomo foss' massa pſoccia e dura zenza la derta fede in Dì, e i mezzi d' salvezza da Gesù C. Chesc' inspirei ite pur temp a ousc' mittungs."