Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/131


— 120 —

delitti, sceoucch' ang m' incolpava me? purvede d' fa a una cung Iddì, a chesc' fing jide da Gesù Cristo, so Fì sacrifichè pur salvè i peccatori, pur fa El la penitenza de nousc' piccià, confidede in El, ch' à dè so sanc, pur nes fa avei 'l perdon. Se minung d' est'r zenza colpa, nés ingiannungſe, mo se r'conesceung nousc' d'fettg' Iddì giust e fedele nes perdonerà, e purificherà cicch' è macciè.

"Ascoltede 'l Vangele e les s. dottrines cung bona orentè, e gnareis dagnara plou da bengn', purcicche i predicatori d' la fede vengn' colla crusc' t' una mang e col liber t' l atra. Ciamò naota, scoltede sou 'l Vangele, tollel'l a cour, purvede d' vire daō suus dottrines, purcicch' el contengn' parora, ch' mena a cuntentezza chicche la tol sou cung fede. Al medemmo temp r'cordesse, che t' la crusc' elle salvezza, per mezzo d' la crusc' , i patimentg' e la mort è r' vè Cristo a sua gloria, ingsceou pudungſe incie nos ma pur mezzo d' les crusc', tribulaziungs e penes d' vigne sort r'vè al regno d' Iddì. Nen elle vei, pur chesta unica vera strada oreiſe purvè d' jì?" Soung chestes parores i dēla a vignung la mang, e cung chesc' orōla, ch' duttg' impormettess' d' fa, cicch' ella i ā ditt.

Les ammoniziungs plou a cour ceaffā pur at'r i maridà e i genitori; ai prumts i raccomanāla cialdament'r d' mantignì la pesc' e