Pagina:Rimes Ladines.djvu/97


— 95 —

Conë́sc's la mont? tel nío la së́m'na pé,
Fadía sĕ fége 'chi l můl iló a pesté;
L dragon t'na tána sta, con ël sůa cóa;
Crepons e růs vëgn' jů quĕ důt va in róa.
Conë́sces tů la mont?
Iló! Dailó
Con té, mi pérĕ, s'gů mĕ më́ses tó.6 .

 Qui tan tért sporòma contra n té vënt?


Qui tan tért sporòma contra n té vënt?
L fi col pérĕ èl, gi vai qu'ël è n spavënt;
L pér' so fi t'i brace bëgn důr e strënt tëgn',
Důr e strënt, per quëš i dal tan chalt şëgn.
- Ch'as pa, oh fi, perchí t'ascògnes l bèl můs? -
Pér', nĕ vèghes l ré d'impró da quī růs?
L ré d'i lëgns con còda, con coròna? -
N tac dĕ nío, mi fi, áter n'èl quĕ t'coiòna. -
"Bèl pice můt, nĕ n'ós t'en gni comé? Vi,
Bèl da mat fageòns pa intrámi, n'ós gni?
Ciůf asá quĕ tòfa bon tĕ pói dé,
Mia òma l guant tĕ dà d'argë́nt e indoré". -
Pérĕ, oh pér', nĕ n'áldes, co qu' ël sòna?
L ré d'i lëgns dad èga plan rajòna? -
Pice, oh pice, sta quīt e scòlta bèl plan,
L vënt èl qu' t'áldes t' questes brúsces soflan. -
"Oh bèl můt, comé comé gni më́ses,
Bëgn traté da mis mitans gni dë́ses;
Mīs mitans da së́ra róda y bála,
Chánta intán qu' t'indòrmes, n'ós na tála?" -
Pérĕ, oh pérĕ, iló t' quël scůr bëgn vèghes
Şëgn les fīs del ré d'i lëgns dad èghes? -
Pice, oh pice, saorí les vèghi důtes,
Gríšes péles, nia n'èl áter qu' růtes. -


‘) Erlkünig (Goethe).

2 ) Fonnâ ivregolave invece della regolavc: indormedesces.