Pagina:Rimes Ladines.djvu/91


— 89 —


Salvá per té, regína d'b'lë́za, sons
Da búrta e ria prešòn, olá qu'è trat'
Qui sérv' al viz e důt' i gran mangiòns,
Qu'impè d'fa l bëgn per l mal è trés důt mat'.

Oh mīl, implída e fáta d'róba dúcia
Da quáter érbes plů qu' vign'átra sánes,
Dal spirit sant, dal fi qu' dal cīl s'en múcia,
Da té, dal pér'- scritúra, l'crëie cománes -
Bonté plů grána n'èl qu' la tůa salvan
La gënt, qu' n'á nia d'común con té e tó fi,
Ma dër qu' ël'áie dolòr d'sů mái; daidan
Tĕ vèghen quan qu' la mórt manácia l rī.

Tĕ l'abondánza, prions, consérves, d'fë́nes
E tëgn' da lonce sopérbia e búrta criánza;
Mo sc'on desgrázies, chára bëgn, tratë́nes
Da desp'razion: mëşúra e temperánza
Sī l gròp d'amòr tra nòs e Dī,
Qu' ël sòl dà lụm plů tléra d'l dí.

2

Di, quël bèl jȯn qui mai vèl mo?
Sdlominan les stë́les vèghes,
Qu' ël va in it' da quëles èghes,
Sůa crestiana qui pól èster?

J ) = conserva-ncs; deföno-nes.

2 ) = trategne-nes.

3 ) Die Yolkslieder des Engadin, v. Alfons vonElugi, Strafisbnrg 1871, p. 82.