Pagina:Rimes Ladines.djvu/83


— 81 —

Inscí sonava i sonadůs les aries,
Tan quĕ les strīs al bal atë́ntes fova
E zënza mëtĕ a vérda a les rīs aries
Dĕ quëla noet d'alton o al vënt torova
L cërtl trés plů lérc e libres da les charies,
Qu' dal dì les arbasava, i pīš movova
Con prestëza e sveltëza dĕ les fůries,
Al vënt i bī chavëis e zënza ciůries.

Insciqu' les vèspes desenoses şëna,
Jora ia e ca, sů e jů e sĕ moscëda
Dĕ vigni vérs e trés plů sĕ desëna,
Scĕ val pice marcadët sů varš n' compëda
Ed ůrta (toš arál na bèla pëna,
Quan qu' ëles důt ten iadĕ sĕ descëda)
A pesté tel ospá, scognú sot l'érba
Fat it' insciqu' ël è con bèla bérba:

Avisa inscí fageô les balarines,
Spiè qu' ëles â l viadů dĕ la montagna:
S'arquita e chara, salta da vigines,
Cigidë́ia, scèqu' fége l fůc quĕ l'èga bagna,
Roda důt mates e plů quĕ berlines
Scèqu' fége dal sën per sólit na ria cagna,
Ůrla da fa spavënt con ůge salvares
Da les aldí saorí sůn Chalbonares.

A mèz l tólles da mates e rabioses,
L tira ia e ca, sů e jů per quëles colines,
Fége stragi ed at' da mates desenoses,
L pëia per les mans, per l guant, inche per les tlines,
Tan qu' i giat' fòš sůs aries scandaloses
Continůëia e con sůs modes salvergines;
Noš bon viadú minâ, qu' ëla fòs f'nida,
A n cadaver somiâl da la stremida.