Pagina:Rimes Ladines.djvu/58


— 56 —

La bʼlë́za dʼ quëla fábrica qui mai la pó di?
Da vígni pért sdlomína argë́nt ed ór, fontánes
Con èga chálda e frë́ida co quʼ an ó; bèl trés dì
Tan quʼ noet aldîn chantan, lapró sonan champánes.

Pitů́res dʼ gran valòr e ciůf con bon odòr dlonc
Da vígni pért podôn odëi; les stůs quĕ fô ůna
Plů bèla dʼ lʼ átra, plë́nes dʼ ór del lérc tan bëgn quʼ dʼ l lonc
Odóven sdlominan dal nët plů quʼ na centů́na.

Les më́şes dʼ mérmo blanc inscíquʼ la nëi e corídes
Con cë́is e vin dĕ vígni sórt; la sů́ra cë́stes
Dʼ ordů́ra e dʼ átra róba důtes bëgn fornídes,
Quʼ la líta fóva ria per piè dô quëlʼ s o quëstes.

Fancèles bë́gn vestídes, valgamía sopérbes
Lapró podôn odëi da vigni pért laorán dër
Avişa e a slu̥m, inche fantʼ odôn con bèles bérbes
Gean itĕ fóra quan con quérsces quan con ů́a e për.

Co quʼ l contadin tʼ les stůs del ré benígno chára
Con bòcha daérta1 dʼ vígni vérs desmentian důt l mon,
Só champ, só pré, sů bòs, sůs váches, cháşa ed ára,
Dĕ sórt quĕ sůs orë́dles nʼ álda plů degůn son:

Inscí paróvi ʼchʼ iů incanté da quël quʼ iʼ odóva;
La ninfa instë́sa quʼ stéva dlongia ê desmentiáda
Per val momë́nt, al manco infína quʼ lʼ oedl nʼ podóva
Sʼ destó dal maiů́ splendòr e bʼlë́za iló spiegáda.

La bèla mů́ta quʼ fóva dlongia scomenciáva
Bèl plan a rajoné, me spièga quëš e quël důt
Con béla grázia, më́nter quʼ iů charâ e ciodláva
Da vígni pért inquína quʼ vígni aspèt mĕ fô tůt:

  1. davérta