Pagina:Rimes Ladines.djvu/50


— 48 —

Lʼ odòndra quʼ ê sciampáda intan la véra n pů ia dʼ lá
Da nu̥ col jór mʼ salů́da e zënza dī jomè geons
Indô n bèl trat adu̥m inscíquʼ nòs fòssen parʼdlá,
Dô půc revons a téra sanʼ e dër contë́ntʼ sons.

Ël fô mesdí e sorëdl fageóva odëi sůa fórza
Del Sůd; per quëš orôns palsé tʼ ambría desòt n lëgn,
Dormì val tëmp lapró, quʼ a quë́š fadia nes sfórza,
E in cášo dʼ prígo quʼ gni podèssa spʼrons dʼ aldí n sëgn.

Tan stérc dormívi stanc inscíquʼ iʼ fô dai strabáce
Quʼ lʼ odòndra dī mʼ mesâ bequé tel můs, inquína
Quʼ iʼ mʼ descedèssa, bëgn quʼ Ia téra fóva l plomáce;
La róba quʼ iʼ áva şëgn dan mé paróva fína:

N bèl òm odôi a chaval bèl dërt, n plů bèl chamó mai
Dʼ mia vita nʼ ávi ignó denant odů́; dër gran, bèl,
Lapró bèl dërt inscíquʼ na séva e fat den bèl tai,
Chavë́is pIů fòš quʼ la téra, quʼ fô ariciá ed ontʼ con oelʼ.

Só můs tiráva sciáldi al cůce, bëgn conšeguë́nza
Del chalt e dʼ l iadʼ; persòna mai chamó tan bèla
E dĕ bona vo̊ia sòt ai oedli mʼ fòssel gnůt; liçë́nza
Torôl dʼ podëi gni jů da só chavál a sèla.

Gnůt jů quʼ ël fô podôi mel conšidʼrè dʼ impró: l nés
Ê bëgn formé, sů dënz plů blancʼ quʼ argë́nt, la bòcha
Parôl quĕ riès da blòta contentë́za bèl très,
Só cól dër grós e blanc inscíquʼ la nëi bëgn tòcha;

Les sciábles lérgies, së́da vʼ stī́ sů pīš, l mantèl lérc
E fat dër bëgn, sůl chè na bèla ghʼrlánda grána
Quʼ ël fóva n gústo. Sëgn chamó só bèl chavál stérc
Descrí ves òi, quʼ segů nĕ fóva dʼ ráza mʼ şána.