Pagina:Marinetti - I Manifesti del futurismo, 1914.djvu/117

— 113 — Ritmo ternario. Fùl-gi-dó; c-té-ró-gé-né-ó; à-gita-nó; ecc. I l 2 3 I 11 1 2 3 I l 2 3 | I J2_| l 1 2 12 3 Ant-àr-tì-có; ; é-vén-dó-si; ér-bà-cé-ó; ecc. 1 2 311 111 2 31 I 11123 Gió-vìn ' ; ver -gin ' ; càr-dìn ' ; ecc. I 1 2 3 | I 1 2 3 | I 1 2 3 | '• ' si; ^ ' va; '^ ' nò; ecc. | 1 2 8 I | 1 2 3 | 1 2 3 | Ritmo misto. Còn-té-stà-bì-lé; sù-scét-tì-bì-lé; cóm-mén-dc-vó-lé; ecc. IIJ 2| I 1 2 3 || Ili H_| IL_H_J|| l|_l ?_1 I 1 - 3 || 1 2 1 2 1 2 Và-lì-dà-mén-té; à-stró-nó-mì-à; crì-só-bé-rìl-ló ; ecc. Il 1 2 3 I IJL 2^11 l l 2- 3 I 1 2 | 1 2 3 | jj 2_|| I 1 2 I I 1 2_| I 1 2 I Ar-tì-sti-cà-mén-té ; é-lét-tró-ma-gné-té ; ecc. I 11 2 3 111 2 II I 11 2 3 I I 1 2 li Có-ré-ó-gra-fi co ; 4-j)ò-cà-lìt-tì-có ; ecc. 1 U 21 I 1 II I I I 1 21 11 2 3 II I puntini .... sotto l'accento, indicano pausa di un ACCENTO. Verso la fine del medioevo, al tempo dei trovatori, quando una grande fede stava per trasformarsi, noi