Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/293


Vn cudesch da Psalms 273

aunt, ch’eug dess ngyr numbrat intaunter ils nunalatrads, taunt schkoa Corydus: e siand chi sun lhura lascuntra intaunter queaus, chi ssaun pauckett, taunts uschi plains d’inuilgdgia, chi nun ssaun swess faar inguotta, chi uala, è quai che auters faun, nun ssaunai auter [p. 8] choa dritzar oura, è schdãgar, èd uschè als pagiar èd ingratzgiar, par la fadigia è pissèr chi uain miss par lur nütz è salüdt. Moa cũbain (dyg eug) ch’eug nun eira tzuond inguotta sün senn, par las chiaschuns huossa dittas, da lasschar quaist yr oura a lgüm, schi m’hag eug improa lasschad uoaluer è müdar giuo da quell senn: è nhag uschè wlgüd quaist faar stãpar, èd in quella guisa eir eug qualchiaussa, dawoa la mia flaiwla statta, purtar in lg taimpel da Deis ilg Sènnger, proa seis saingk saruetzi à seis laud éd hunur, sch’eug nun poass aur èd argient, u peidras pratziusas, ch’eug poarta giawer pells d’chiawra, siand chia è s’stueiwa eir quellas hawair proa lg taimpel da Salomon. E quai nhag eug wlgüd faar ilg plü par quaistas chiaschuns.

In lg prüm par chia siand eir in noassa terra, uschè bain choa in qual auter pagiais blearas bunas suttillgas tscharwellas dad imprender, schi ngissen adastradas, lasqualas improa brichia tuottas, parchi nun haun la pussauntza da la rauba, poan yr in terras eistras ad imprender, ilg Tudaischk nèaunck, u lg Lumbard, taschair ilg Latin è Greck, &c., chia queaus eir hagian inqualchiaussa dad imprender a lèr èd a scriwer, giawer in noass plæd, ilg qual eaus poassen faar cun pauck cuost, stand in lur chiasas, èd improa cun blear é dalattaiwel nütz: lg pustüt siand chia blears d’Ingiadina Dsuot plaundschen fick par quai, ch’eaus wlessen chia è fuoss u ngiss schquitschad oura [p. 9] inqualchiaussa eir in lg plæd d’Suott Puunt Auta, ilg qual saia ad eaus plü in amm, plü chiœndsch è leiw dad imprender è da lèr.

E lhura eir par quaist, chia queaus chi ssaun u uènngen ad imprender dèck noass languack, hagian eir eaus inqualchiaussa brichia pür da lg Nouw Testamaint (ilg qual ais huossa d’incuort traas ilg bain amuossad Ser Iachiam Biwrun da Sammadæn, laschad oura in Ladin) moa eir our da lg Veider Testamaint, ch’eaus poassẽ brichia pür udyr dad auters, moa eir cun lur agièn œlgs uair, our da lgqual eaus poassen imprender a cunguosscher lur Deis, èd a quell a seruyr, da quell s’impissar, è cun quell tschantschar è s’dalettar: ilg qual ais ad ün fidel deuoat Christiaun, ilg plü bell dalet, è la plü nützaiwla allagrusa chiaussa, chia in lg muond mæ poassa esser. Siand eir chia lg pustütt aint in lg cudesch da ls psalms, ais toutta la süstaũtza da la uaira cretta Christiauna, è ductrina da lg Euangeli, uschè bain, clær è kraffaiwelmaingk (par nun dyr plü) cun üna spetziala arsantüm, gratzgia è uiuur, cumpillgada è sarrada, choa in qual auter cudesch da la scrittüra saingchia: chi uoul pür cun diligèntza lèr e s’impissar. Da lg qual eug m’cradaint ad hawair lg intlètt da quell spiert chi fawella in ls psalms bain è clær in quaist noass cudesch miss èd

Rätoromanische Chrestomathie V. 18