Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/281


L’g Nouf Sainc Testamaint 261

Iudeaus Et deuan agli mascledas. Et Pilatus giet darchio oura, & dis ad els Vhè eau s’l’g uœlg mnêr oura, par che uus cugniouschas ch’eau nun acchiat üngiüna chiaschun in el. Et Iesus giet oura, purtand üna curuna dspinas, & ün mantilg d’purpur, & dis ad aquels: Vhè l’hum. Et l’g hauiand uis l’s grands sacerdots & l’s [p. 378] scriuaūs schi clameuan è dschãt: Crucifigia, crucifigia. Pilatus dis ad els: L’g prandê uus & l’g crucifigio: per che eau nun acchiat üngiüna chiaschun in el. L’s Iüdeaus arespōdetten agli: Nus hauain üna lescha, & suainter nossa lescha daia el murir per che el s’ho fat filg da dieu. Et hauiãd ùdieu Pilatus aque plèd schi ho el tmieu plü fick. Et es darchio ieu aint ilg palaz de la raschū, et dis ad Iesum: Innuonder ist tü. Mu Iesus nu det agli üngiüna arisposta et Pilatus dis agli: Nu uuost faflêr cū me? Nu sæst tü ch’eau hæ pusaunza da crucifichier tè, & he pusaunza da alargier tè? Jesus arespūdet: Tü nun haues üngiüna pusaunza incūter mè, upœia chella nu t’füs dêda zura ingiu. tres aque aquel chi m’ho do me à ti aint in maun, ho plü grand pchiô. Et da londer inuia Pilatus scherchieua dalg alargier. Mu l’s Iüdeaus clameuan, dschant: Schi tü alargiast aquaist schi nū ist amich da Cæsaris. Scodūn quæl chi s’fo araig, cunterdisth à Cæsari. Et hauiand Pilatus udieu aquaist plêd, schi mnô el oura Iesum, & sazet in baunchia da dret, in ün lœ, quæl chi ho num lithostrotos. & in Hebreesth Gabattha. Et era sülg di delg adat da pasthqua, intuorn las sijs huras, & dis als Iüdeaus: Vhè l’g uos araig. Et els clameuã: prain el dauend, prain el dauend, & l’g crucifigia. Pilatus dis ad els, daia eau crucifigier uos araig. Et l’s grands sacerdots [p. 379] arespundetten nus nun hauain araig, oter co Cæsarem. Alhura dime l’g det el in maū ad aquels chi l’g crucifigiassen Et prandetten Iesum & l’g mnaun dauend, & el purtaunt sia crusth, giet oura in aquel lœ quæl, chi ho nū Caluaria & in Hebreest Golgotha, inua che l’g crucifichiaū, & duos oters cun el, liün da liün maun, lioter da lioter, & Iesum i miz. Et Pilatus scriuet er l’g tittul & l’g metet su la crusth, & era scrit: Iesus Nazarenus araig dals Iüdeaus. Et aquaist tittul ligietten bgiers dals Iüdeaus, per che l’g lœ era ardaint la cittêd, innua che Iesus füt crucifichio. Et era scrit in hebreesth, Grec & Latin. Et l’s grands sacerdots dals Iüdeaus, dschaiuen à Pilato: Nu scriuer araig del Iüdeaus, dimperse chel ho dit, eau sun araig dals Iüdeaus. Pilatus arespondet: aque ch’eau hæ scrit, hæ eau scrit. Et l’s sudôs hauiand crucifichio Iesum prandetten la sia uesckimainta, & la faschetten in quater parts, à scodüni sudo üna part: & prandettan l’arassa quæla chi era texida da sum infina giu ad im, sainza cusdüras. Et dissen traunter els: Nus nu la uulain tagliêr, mu nus uulain trêr la sort par aquella, da chi ella saia. Par che la scritüra gnis cūplida, dschãt: Els haū partieu mia uesckimainta à si sues, et sur mia arassa haū els [p. 380] trat la sort. Et l’s sudôs haun schert fat aquè Et steuan dspera la crusth, sia mamma da Iesu, & la sour da sia mamma Maria mugliêr da Cleophæ, &