Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/210

190 Historgia dalg arik hum et da Lazarus

Cun tuot pilgioa a sen quaista histoargia.
Ed adruoa cun la pouwra lgieudt miserichorgia!
995Schia dieu bab ais cu nuss,
Vschi saians trauter par piatuss.
Noass singar christus aquel disch bain:
Schia nuss inquall chiosa als
pouwars dalg bain in seis nom fain,
Disch a giuwans e wilgs, pouwars et arichks,
1000Da tuot gross lgieudt nun prainsch oura bricgs,
Schi ngins ad antrer in parawiss
Chuls tscharnieus da dieu purter ilg briss.
Ilg timp dawous wain dieu a wulair
Quint da nuss et arastchun sawair,
1005Tscharcher, scha miserichorgiawels saian stos,
Lo tiers bsüngains nuss essar apinos.
A dieu plescha bandüsetza,
Scha wuss awais als pouwars cussuloa,
Schi ’s lascha eir Dieu da wuss ngir pchio.
1010Scha wuss cun als pouwars
hawais adruo amiaiwletza,
[f. 18b] Schi ngis ad awair eterna biadetza.
Et vschioe wulains aquaist spilt sarer
Et sü sura schdün arüer,
Ch’ingiün nun hegia par suspet,
1015Parche aquaist nun ais fatt in affoett,


Cun tuot piglio a sen quaista Jstoargia.
Ed adruwo Cun la pouwar
glieudt misericorgia!
995Schia dieu Bab ais Cun nus,
Vschi saians traunter per piatus.
Noas Signer Christus aquel disch bain:
Schia nus Jnquel chiosa als
pouwars dalg Bain Jn seis nom fatschain,
Disch a giuwans e wilgs, pouwars et aricks,
1000Da tuot gros glieudt nun prainch oura pric,
Schi gnis ad antrer Jn parawis
Culs tscharnieus da Dieu purter alg bris.
Jlg Timp dawous wain Dieu a wulair
Quint da nus et aradschun sawair,
1005Tschancher, schia misericoargiaiwals saian stos,
Lo tiers bsügnains nus essar pinos.
[f. 13v] A Dieu plescha bandusetza et pantintzchia,
Schia wus awais alg pouwars Cusulo,
Schi s lascha eir Dieu da wus gnir pchio.
1010Scha wus cun als pouwars
hawains adruwo miaivletza,
Schi gnis ad hawair eterna biadetza.
Et Vschia wulains aquaist spilt sarer
Et sü sura schdün aruwer,
Chingiün nun hegia P suspett,
1015Par Che aquaist nun ais fatt â fett,