Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/185


Historgia dalg arik hum et da Lazarus 165

Chi nua la moart aquella lawura,
Ella nun woull, ch’ingün la chialeffa,
Ne chia da d’ella wingia fat beffa.
Tiers powars et arichks he eau afdoa,
440Gardaa, ch’ella ingiun hegia me schmãgioa,
Eyr eau wulg wuuager mia parsuna,
Bain chia la moart par aque nulg parduna.

Vn oater famailg disch:
Tescha giu, tü fest awaunt, se nus ans astramantaĩ,
Chell douctar disch in poa tadlain;
445Eau craich, chell ais bütta walarus,
Parche chell ais dalg guadain kufdus,
Sch’ell la giuda our da quaista malatia,
Vna bunna buorza d’Curunas nulg wain wia.

Voassa wain alg douctar tiers la richk huom E disch:
Ach, meis singar, am ais ditt,
450Cun grand mell wuss geschas in liedt,
Partell wulg eau aqui tiers wuss zierz,
Scha vain da chodt u da frait de ’m ad inclyr,
Dsche ’m malg pür frich oura zainza araspett,
Atschoa che eau am driza ziua alg dafett.
455[f. 7a] Eau as wulg bain dyr mieu parair,
Wuss am plaschas bain inperscho eau vulg . . . .;


Chi nua la moart aquella luwura,
Ella nun woul, Ch’ingün Chialeffa,
Ne chia da d’ella wignia fat beffa.
Tiers pouwars et Aricks he eau afdo,
440Quarda, Ch’ella Jngiün hegia me schamchio,
Eyr eau wülg wuuagier mia parsuna,
Bain Chia la moart par aque nulg parduna.

Vn otar famailg disch:
Tescha giu, tü fest awaunt, se nus ans astramantain,
Chel doutar disch Jn po tadlain;
445Eau Chraich, Chi el ais büta walawrus,
Par che Chi el ais dalg guadaing kufdus,
Sch’el la giüda our da quaista malatia,
Vna buna buortza de Curunas nulg wain wia.

hussa wain alg doutar tiers la Richk hom E disch:
Aich, meis Signer, am ais dit,
450[f. 15r] Cun grand mel wus geschas Jn liedt,
Par tel wülg eau aqui tiers wus ziertz,
Schia wain da chodt u da frait de ’m ad Jnclir,
Dsche ’m alg [malg] pür fich oura zainza Araspet,
Atscho Che eau am dritza zieua lg daffet.
455Eau as wülg bain dir mieu parrair,

Wus am plaschais bain, Jnpertscho eau wülg wair;