Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/156

136 La Historgia de las dysch æteds.

Sco eau sun amusso, eau stou fær;
bab è mamma m’haun amusso aquaist giœ,
da co ch’els uœglian, stou eau særr uschiglœ.
L’g predgiædar disch:
155Chiarischem filg, aquè nun dest pür fær;
bab è mamma dest hundrær,
schi uainst ad esser sco lg bio Tubia,
sco Isack, craiam pür à feda mia,
tü uainst ad esser sco Joseph è Samuæll,
160lg sumgiaunt sco Jo(n)as è Daniell.


Sco eau sun amusoa, stou eau fer;
Bab à mamma m’aun hamussoa aquaist ghoe,
Da cho chels wülgen, stoa eau wiwer uschia.
Alg pradgiedar disch:
155Charisem filg, aque nun dest pur fer;
a bab a mamma dest hundrer,
Schi vainst ad esser sco ailg bio Tobya,
A sco Isaac, craã pa la fe mia.

[f. 7v] L'g filg dasüttel disch:

Chè m’uuost tü bgier auaunt fraper?
Scò bab è mamma uœglian, eau stou fær.
Uschi bod ch’eau oûr dalla chiungia gnich,
füig eau amusso da giürær, blasthmer è mintir;
165da fær tuotta chiatiuiergia êra mês dalett,
aquè tschaiuanè chè füs fat indrett.
Da bab è mamma sun eau fick mell amusso,
ingiüns buns custüms da dels intraguido;
da baiuar, mangier in aquaista üsauntza
170m’aun els mis auaunt à lur pusauntza;
da dels hæ eau prais in memœrgia
da fær uschia tuotta chiatiuiergia,
à fær lur ludær cun dalett.
Auaunt mæ nun haun agieu üngiün araspett,
175da fær lur tuorp nun haun üngiün arguartt,
nun haun pisir da d’ijr sur üna uartt.
Da co ch’eau uetz ch’els faun,
uschi prendt êr eau amaun.
L’g pædernœs ch’els mæ num haun amusso;
180ch’eau serua à Dieu, nun aunè mæ quitto.
Par tæl main eau aquaista dasütla uitta;
bab è mamma nun haun per què üngiüna gritta.
[f. 8] Da cò . . . . . . . . . .

[f. 9r] L’g dimuni disch:
Tascha, tascha, juuen! Ilg ifiern stoust ijr,

185da tia putrœgna stoust tü pintir,