Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/615


a gli Pievel grischun 607 (f. 2a) Nro. 2. Risposta dil Prinz Carli tras il Sigr. Guvernatur de cou. Sia Aultezia Reala il Sigr. Prinz Carli ha ritschiert la tras il Sigr. Barun Cronthal cumpigniada supplica dils cou deportai Grischuns, tras la quala els rogan per la lur liberaziun, ed ella sut ils 22. de quest meins 5 ha giu la bontat de mi ordinar, de declarar ad els en sui siu Num: ca schinavon … ch' els vegnien considerai sco Cunterpeigns per ils Grischuns deportai en Froncia, els possien bucca vegnir liberai tocca quels en Froncia hagien bucca obteniu la libertat; ca tonaton ei vegni laschau liber ad els de se duvrar per obtenér la liberaziun dils deportai en Froncia; nua ch' er els 10 deien lura vegnir messi en libertat. Vi bucca muncontar de lou tras complenir l' aulta incombenza. Insbruk ils 31. de December 1799. Subscrit Fr. Grof de Bissingen. 15 Nro. 3. Nota ail Sigr. Guvernatur. Nus deportai renconoschents per la graziusa excitaziun de sia Excellenza il Sigr. Guvernatur, ca nus duessen notificar quels mieds, ils quals nus cartessen adequats per la nossa liberaziun, e per quella dils deportai en 20 Froncia, suplichein ella de vulér impiegar ils ses aults Ufficis per quella fin, tras ils quals nus sperein de ton pli gleiti obtenér il niess desideri. Tuccon tier la nossa liberaziun confirmein nus quei, che nus pli gadas en noss antecedents Memorials vein exponiu, numnadamein: ca nossa Deportaziun possi nuot zun contribuir per liberar ils Grischuns en Froncia: 25 ca nossa deportaziun seigi aschi nuot nizeivla, sco malgiesta; e per consequenza … saveien nus spitgiar la nossa liberaziun nè tras ils Deportai en Froncia, nè tras auters mieds, sonder suletamein tras la Giustia della Reala Imperiala Cuort. Tuccon tier ils Deportai en Froncia eis ei a nus per la lur liberaziun negin auter remiedi enconoschent, ca, tenur precisas declaraziuns 30 … de Paris, suletamein l' Amnistia per ils emigrai Grischuns, la quala de far conceder, e lou tras de liberar els, ei dependi unicamein della Reala imperiala Cuort. Insbruk ils 7. de December 1799. 35 ils deportai Grischuns. (f. 2b) Nro. 4. Declaraziun dada a Sia Excellenza il Sigr. Guvernatur. Ei nus importa memia biar de nus conservar l' Aulta affecziun de vossa Excellenza, e de pudér quella era meritar pigl avegnir, ca che nus 40

-618-