Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/458

450 Theodor de Castelberg

pipin.

ei varda. leds sundel jeu na vai tuch la noda. ussa sei buch schi mal — mai che ti hagies mei enganau per bein bia, che ti sappias a mi enpresta bein bia — jeu vess mai manegiau che ti havess ina natyra disponida oreifer per fa dil bein — aber dy uss enpau con bia sas enpresta a mi?

ruffin.

jeu enprestel ad els miu signiur! a patrun — gie jeu enprestel.

pipin.

calla da dy miu signiur a patrun, stos numna mei tiu amitg ne camerad. — jeu silmeins vi tenè tei per miu sulet a megler camerad aschi ditg sco jeu vivel.

ruffin.

mo — che Dieus nus pertgiri — duess jeu per aschi pintg plysche, de schi paucha importenza, metter dina vart il respect che jeu sundel culpons de ad els purtar?

pipin.

mo lidi lidi ti ruffin, ti eis buca mo liberals sunder eun discrets od fuorma. a humiliteivels da chezer.

ruffin.

fetschien buca seturpia a se cotschnia sy, meias vertits zupadas — jeu enprestel ad els peia sin diesch ons.

pipin.

sin diesch ons! tgiei schmisireivla buntad! sin tschun ons, glei avunda, ruffin ne sin dus ons sch ti vul: — sche ti mo enprestas, sche il termin da turna metti grad sco ei plai a ti. miu camerad.

ruffin.

eh bein — ma che glei ascheia — sche enprestel jeu ad els sin quendisch ons, gie sin quendisch ons.

pipin.

teia veglia daventi miu amitg generus! a dil bien gatti.

(f. 8b) ruffin.

sin quendisch ons enprestel jeu ad els senz enteress?

pipin.

senz enteress — oha! gliez ei lu trop. quei fetschel jeu mai, a pi mai: — jeu vi perquei che ti a mi enprestas tschensi tschunchonta per tschien!

ruffin.

senz enteress, senza entgin enteress.

pipin.

tratgias ti forsa che jeu seigi en stretgias, mo da tschapa a dueivladat vul nau — naa curonta per tschien bein bugien.