Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/39


Fuorma u Ceremonial 31

tscheu à fa plonscher sin vetta, a rauba, bein ad honur à schinavont sco ad in lud: Oberkeit sumeiglia cha ei seigi dreig, adina a mintgia mai suenter uorden a tschentament da nies Cumin, a dil Kayserl. recht.

Suenter quei garegia il Mussadur della risposta conseigl per far la risposta, à van en la stiva da conseilgl cun tut gl’Oberkeit, lau legien ei si puspei tut il ploing, et enpiara la psuna tgiei ella vegli rispunder, la psuna cha ei processada rametta a gli Mussadur, a il Derschader cumonda a gli Mussadur cha el deigi deffender nua che el aigi raschun per siu serament, a suenter quei vegnien tuts ils sigrs ora sil plaz, nua che il Mussadur della risposta di: (f. 5b) Sabi sigr Darschader cun vies undreivel tierz jeu vai entaleg il grond a greff ploing ch’il sigr Sechelmr a schau manar à metter ora antras il siu lubiu Mussadur ancunter la N. cha ei cau enten guault à forza d’in lud: Oberkeit, il qual ploing ven à quest N. avont a mi fa rispunder en questa fuorma per gl’amprim poing seigi bein per davons ver ch’ella aigi bucca surviu a Diu sco ella fus stada obligada, scha ella vess pli bein surviu a Diu, scha fuss ella bucca vignida ent il meun digl Oberkeit, a pi stgysa ora tuts ils poings pli bein ch’ell sa, ven ei negatifs, a pi siara giu il ploing cun quests plaits, schent, aschia creig jeu a maneg d’haver raspondiu à quest ploing enten tutt a pertut talmeing cha questa N. possi turnar a casa senza nagina molesta, cun portar giu dons a cuosts.

Il Mussadur dil Sechelmr di sabi sigr Derschader cun vies undreivel tierz, il sigr Sechelmr mi fa tschentar a dreig sche bein el possi vignir vid pardetgias, process, à protocols [f. 6a] ner tgiei vus sumeglia ch’ei seigi dreig. Il Darschader aber di jeu cun miu undreivel tierz nus emparein cha vus leies truar quei cha sei dreig.

Mussadur.

Jeu sun a truar cha possan vegnir vid pardetgias, process a protocols, ploing avont à risposta suenter, a quei adina mintgia mai suenter uorden a tschentament da nies Cumin, a dil Kayserli recht, sin quei ven ei faitg in unfrog, a tutt suonda quei truament.

Sin quei va tut ilg Oberkeit enten la stiva da cuseigl à legian si las pardetgias, a suenter quei vegnien tuts ils sigrs ora sin il plaz, lau di il Mussadur dil Sechelmr sabi sigr Derschader cun vies undreivel tierz, et era il rimanent dil dreig, suenter quei cha vus veis antaleg ilg ploing ca il sr Sechelmr a schau metter ora encunter la N. della Visca da N. la qualla ei cou enten guault a forza d’in lud. Oberkeit, et era lou suenter il siu se stgysar ora, et risposta la quala ei stada tutta negativa schai jeu tschentau a dreig sche bein ilg [f. 6b] sigr Sechelmr possi vignir vid pardeggias ner