Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/259


Il Cudisch da Priedis 251

Bears carstiauns vivan ansemel sin quest mund cun latezia, mò ei stau sparchür, à morir bucca senza dallur ad anguscha dilg cor, lunsch en ün autra guisa van ei en la vitta perpettna à vera patria, lau stò nagin sparchür, nagin morir, nagin tillar navend en perpetten pudein nus viver ansemel avdar ansemel nus lagrar ansemel. À vus mes chars lasch iau quei sin mieu prender comngiau, ca vus guardeias da buc amblidar vi questa nossa patria cœlestiala. Tumeit Deus, figeit pli paugs puccaus vus parchüreit da nauschadad par ca vus à sieu temps vangias manai enten quella. Moises ha bandunau ilg raginavel dad Egypta, par ca ell vengig bucca sclaus or da questa pattria, à frieus ent ilg uffiern. Ell ha dau si sia casa à sia rauba, ad ei tillaus en ün eastra terra, (f. 168a) Abraham ha dau si sia casa, à sia rauba, ad ei tillaus en ün eastra terra, par ch’ell vengig bucca sclaus or da questa patria, à frieus ent ilg uffiern. Daniel ha sa laschau fierer ent ilg fussau dils lëus. Parchei? par quei ch’ell vangiss bucca sclaus or da questa patria à vangiss frieus ent ilg abyss dilg uffiern. Ils seat frars Machabæers han sa laschau arsantar, à brasar en preuls d’fieug, par ch’els vangissan bucca sclausi or da questa patria à fri ent ilg fieug perpetten.

Ach parchei duvessan damai nus buc voller andirar anqual causa, ca nus vangian bucca sclausi or da questa patria à fri ent ilg uffiern? Cur ils Judeus vangivan manai or da lur patria enten la parschun da Babilon, patarchiaven els cun grand arsantin suenter lur patria à schevan els, o Jerusalem scha iau amblid tei, schi amblidig iau mieu maun dreg sasez, scha mia lieunga lai ira da clomar ora tieu laud, scha possig ella seccar sin mia bucca. (f. 168b) Scheit er vus, ô patria cœlestiala scha iau amblid tei, schi dei seccar à schürar vi mia lieunga. Ti ven à deis esser mia spranza, mieu cunfiertt, mia latezia, tutt ilg temps da la mia vitta.

Quest ei l’autra doctrina.

3. Doctrina. Pilg tierz, à silg pli suenter amparnein nus or da quests plaids, ca nus duveian en tuttas caussas esser ubiedis à Deus.

A soing Joseph ha Deus commondau ch’ell deig prender tiers ell la banadida muma da nies senger, la quala er purtanza, à Joseph saveva buc, co ilg faig mass tiers, ad ell ei staus ubiedis à Deus. Deus ha commondau à Joseph, ch’ell deig tillar enten Egypta navent da sia patria ad ell ei staus ubiedis Dieus lgi ha comondau ch’ell dei puschpei turnar à casa ad Deus nus ha tuts scaffieu suenter sia sumelgia, dad ell vein nus ratschiert chierp ad olma, bein ad hanur, à ch’ei ca nus vein. (f. 169a) Parchei duvessa nus damai bucc ubadir à lgi, parchei buc ilg tadlar, à savundar. Christus ei par nus vangieus or da tschiel sin terra, par nus ha ell spans sieu saung, duvessan nus buc da mai savundar quell, ad ubadir à lgi en tuttas caussas. Christus nus ha spindrau da la mortt, dilg uffiern