Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/227


Il Cudisch da Priedis 219

Lgei fig da sa schmarvilgiar chel enten tants schgurrins temps à denter tantas tribulatiuns à prigulusas persecutiuns, las qualas la granda part en idas sur ell ora, ell ha giu ünna tal granda à suana vegliadengia, mò ver eis ei, ca Deus ilg ha da semper nau giu urdanau quei temps ad hura.

Par l’autra eis ell morts pleins d’vitta sco ell ha (f. 107a) gig avant mei sieu diacon ad auters, ils quals ilg han conforttau cun spranda dad ünna pli lieunga vitta temporala: schi ha ell gig ch’ell sigig pleins d’vitta, ch’ell seigig staungels da quest mund ad anfisa dilg esser da quest mund, ch’ell haigig vivieu avunda à ch’ell haigig ün arsantim suenter ilg senger Jesum, ch’ell spechig ussa cun latezia cun auters uffants da Deus, la gloriusa pallantada da Deus ilg senger enstailg da questa greva staungla vitta.

Ell ei er morts pleins da richezia, parquei ca Deus ilg ha richameng banadieu cun rauba, à lgi ha dau à laschau guder quella antraqua sia finn. Ell ha er bucca duvrau quella tiers muottvill ner loschezia, mò ell ha quei tutt ancunaschieu par duns à beneficis da Deus ad ilg ha aschia ludau ad angrazigiau par quels.

Silg suenter eis ell mortts pleins d’hanur, parchei ch’ell ha enten sieu uffici à clomada cun sia vitta à damanonza da tal guisa sa deporttau ch’ell cun (f. 107b) (cun bein ch’ell ei morts) viv aungalura enten tschiel à cun sieu num, ilg qual ell ha laschau davos, dilg qual ses uffants han fig da salagrar. Ilg num da ser Gieri ven ad esser sco incens ner veinrauch ard d’ün apotheca, ell ven ad esser sco mêl en bucca, sco gi Syrach, ilg num da Josias, ilg num dilg qual ei rasaus ora en bearas tearras, parchei ch’ell ha pardagau, ner cun pardagar à buns cunselgs à cun madaschinnas sa faig ludeivels, ca er bears easters da las tearras or d’antuorn, pievels dad omnas duos religiuns han gugient giu da far cun ell ad han duvrau sieu agit à conselg.

Cur Judas Machabeus ei mortts scha planschevan els aschia, ach ca quell barrun ei vangieus antuorn, ilg qual ha scharmigiau à spindrau Israel, Cunbein ca quest barrun ei bucca vangieus antuorn enten la guerra, mò ei morts dad ünna cheua à ruvaseivla mort en sia casa, pudein nus aungalura gir, ach ca quest barrun ei morts, ilg qual ha (f. 108a) scharmigiau, à spindrau la patria à la religiun. Ach chei vein nus vi dad ell pardieu. Ell parsuls ei staus pli co bears da nus. O quant bearas baselgias ha ell aviertt si las portas à las reformau, à las qualas era stizau la lgisch dils soing evangeli, ad ha puschpei manau en quell cun granda latezia. Enten 2. cudisch da Samuel ent ilg tierz cap. v. 31 savda Davit ilg pievel tiers cummin laid par la mortt dad Abner sieu general à gi, scarpeit vossa vaschcadira, à targeit sacs antuorn vus, à portait laid par