Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/136


128 Reglas de polizia d' Uors vaccas da casa, mo scadin dei esser constritgs da manar sia vacca en inna sugetta ner curegia dilg sampoing, a zvar ca mintgia vacca vengig maniera manada par vau, a quei tut sut peina da kr. 10 par gada. 14. Deig nagin cavrè puder prénder tgeaun par catschar las cauras, 5 sut peina da f. 1 falonza. 15. Ei ven totalmeng scumondau da prender si dascus thiers esters ilg maig a la stad, sco numnadameng thiers casa, nuorsas a biesca schitgia; duess in aber sa lubir ner schar vangir a culpa in tal fehler, schi eis quel par mintgia thier casa curdaus en falonza f. 3 — 20; ilg madem er per in 10 biesc schitg, a par inna nuorsa f. 1 — Adinna eis aber resalvau in, ca parness si nuorsas a mezas ner cauras s' ilg laitg. 16. Quel, il qual quei gi c' ei ven dad alp lai larg sia biesca ner ses bos cou casa par ir elg culm avont tuccar l' ansenna, eis curdaus kr. 16. Ilg medem ven er quel talgiaus, ilg qual, cur ei stuess la stad ner er ilg 15 attun par caschun da neivs vangir ilg muvel a casa a laschau … ir sin las pastiras, lai larg seu muvel avont l' ansenna. 17. Tuts quels, ils quals antscheivan a taner casa da lur persei en ladinameng obligai, sch' ei sa dumonda, sco vaschins dad ir a lavur cuminna, cumbein ca els vessan eunc buc ratschiert lenna da sort ner paleu. 20 [p. 135] 18. Ilg eis totalmeng scumondau ilg far salpeter, ner scuar terra p' ils nuills anturn, oreifer las sequentas condiziuns: Quel ca vult far salpeter, sto notificar sia intenziun a lgi Mistral mintg' on, nua ca ilg Mistral ha da taner lgista da quels ca notificheschan a gli. Tals pia, ils quals han notificau, dein tontanavont haver la lubienscha 25 … da scuar terra, sco els, nua c' els han e 'gl senn da scuar, da lgez patrun prendan lubienscha, a cun quel en cass sa convengian. Duess in vangir scuvritgs ent ilg far salpeter nunavend notificau, sco sur ei scrit, schi eis in tal curdaus en talgia f. 2, a confiscaziun della terra ner salpeter. 30 Plinavont, en cass ca ad anzatgi vangiss scuau salpeter senza ca quel vess dau lubienscha da schaer en quei leug scuar, schi ha quel, a lgi qual eis faig don, l' obligaziun, senza surtrer quei dar part a lgi Mistral, nua ca lez ven a clumar quels, ca ean sin la lgista, denter ils quals ilg don sto esser faigs, a quel ca ven anflaus cun cuolpa, ha buc mai da sa 35 convengir cun quel, alg qual ilg don eis faigs, mo eis eunc curdaus en f. 1 falonza per gada. 19. Tuts quels, ils quals vulten far la catscha cun fallas, tems lubeu par la catscha, ean obligai da notificar lur intenziun schibein, sco er en quei cass cun contas fallas els hagien l' intenziun da far la catscha, a lgi 40 Mistral mintg' on, sut peina sco cou suenter savunda, ilg qual da tuts quels

-135-