Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, I.djvu/291

22 Gion Christ Caduff

GION CHRIST CADUFF.

Testamen dell' olma, Panaduz, de Peter Moron. 1705.

[pag. 91] Davart las obligaziuns, che ha in Vischinadi.

Nizeivels mussamens per in Vischin, per puder far bunas Vischneuncas.

5 1. RVgar igl S. Spert per grazia, che el vegli terglischar nos cors,

che ei possi daventar quei che seigi per la pli gronda gloria da Diu per Salit dellas Olmas, â per puder tener sut ils puccaus.

2. Enten tuttas Vischineuncas dei ei adina vegniu encuriu da creschen-

tar igl bien dad' in Vischinadi, ton sco dreig ei, â bucca dar a daig mai 10 tghei ei vegni bien â sesez, ù ad enqual enten particular.

3. Sin Vischneuncas cura in ven dumandau, dei in gijr siu meini,

[p. 92] â lur star sco ei ven igl pli, bein che ei fus encunter siu meini, giê sche igl ei era bucca encunter tutta rischiun.

4. Enten lavurs cuminas adina luvrar fideivlameing, pertghei quei ei

15 ina ovra à Diu fig emparneivla, ad ha era gronda pagaglia; biaras gadas eisei ton sco da veer luvrau vid ina Baselgia.

5. Bucca esser memgia enguors enten tuttas caussas cuminas. pertghei

tras in enguort â scandalus Vischin ven ei savens grond scandel, ad auter bia mal denter in Vischinadi, à murt quei puccau ven in tal feg castiaus 20 da Diu.

6. Pisturs ad auters luvrers, [pag. 93] ù fumelgs dei in salvar à pagar

sco ei auda, pertghei tras bein salvar à pagar tals che fedigien ha in Vischinadi … bugien ventira da survignir buns à fideivels Surviẽs ù Pisturs. Tras igl mal salvar à pagar aber da tuts, ne enqualtghin ven in Vischinadi 25 bugien schventiraus da bucca puder survignir buns Pisturs ner Fumegls.

7. Rugar Diu per tuts benefactus digl Vischinadi, vifs à morts, ad ils

quals ils Vischins en obligai feg, cunzun tscheu denter nus, nua ei han digls vegls artau quella niebla libertad. Sumigliontameing dei ei era vigniu faig enten caussas da Cumin. 30 Pertghei quels, ils quals regien en sumiglontas fitschientas, [pag. 94] sche ei seflissegien ceu lundervi, che survegnien ei da Diu gronda pagaglia sco ha ritschiert quei sabi Reig Salamon, sco in affla enten igl 3. Codisch digls Reigs. c. 3. Igl qual tras quei, che el ha gariau da Diu da puder siu Riginavel bein regier, ceu ha Dieus el benediu cun gronda Sabienscha, 35 ventira, pasch, â richezia: Quels aber che tegnien nigin quen da bein regier caussas sumigliontas, nua tier ei han gronda obligaziun, vegnien da Diu feg strufiai.